Astudiaeth Achos: Bryn Bennett

Megan ChickAstudiaeth Achos

Mae Bryn Bennett wedi bod yn athro yn Ysgol Bassaleg ers dros 15 mlynedd, ac mae wedi arwain y tîm Cyfrifiadureg am y 5 mlynedd ddiwethaf. Mae gan yr ysgol lawer iawn o ddisgyblion, ac mae wedi bod yn ffodus i allu cynnig Cyfrifiadureg fel opsiwn TGAU ers nifer o flynyddoedd (rhywbeth y mae ysgolion llai eraill yn ei chael yn anodd ei ddarparu). Mae'n denu dros 100 o ddisgyblion yn rheolaidd bob blwyddyn sy'n ymgymryd â'r pwnc.

Cred Bryn fod ei gysylltiad â Technocamps wedi bod yn hanfodol i barhad y pwnc yn yr ysgol, ac mae wedi cysylltu â'r tîm mor aml â phosibl ar gyfer cyfleoedd hyfforddi a DPP. Mae hefyd yn awyddus i gydnabod yr heriau: mae nifer da o ddisgyblion yn ymgymryd â'r TGAU, mae'n stori wahanol iawn ar gyfer Safon Uwch lle mae'n anodd cynnal carfan ar gyfer Safon Uwch. Mae Bryn o'r farn bod sawl agwedd yn cyfrannu at hyn: 'anhawster' canfyddedig y cwrs, a chyfuniad o ganlyniadau isel, cynnwys rhy heriol, ac arferion asesu sy'n gofyn gormod.

Yn 2019, gweithiodd Technocamps gyda Bryn i ymgymryd ag un o'n hymrwymiadau mwyaf uchelgeisiol hyd yn hyn. Dilynodd pob un o ddisgyblion Blwyddyn 8 Ysgol Basseleg ein rhaglen gyfoethogi STEM am wythnos. Ymunodd y Timau Darparu o'n holl hybiau yn Ne Cymru (Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Abertawe) i gyflwyno dros 100 o oriau o weithdai i dros 200 o ddisgyblion yn y Grŵp Blwyddyn. Roedd hyn yn llwyddiant ysgubol, ac mae'r ysgol wedi nodi gwelliant sylweddol ym mharodrwydd y disgyblion i ymgysylltu â STEM ers hynny. Roedd hefyd yn llawer o hwyl i'r holl ddisgyblion a gymerodd ran.

Mae Bryn hefyd wedi bod yn allweddol wrth helpu'r tîm i dreialu rhai mentrau newydd. Yn benodol, ein rhaglen fentora lle gellir cysylltu Myfyrwyr-Lysgenhadon a Swyddogion Darparu â disgyblion o ysgol benodol i helpu i gefnogi astudiaethau TGAU a Safon Uwch.

"“Fel rhan o'r peilot, mae Swyddogion Darparu Technocamps wedi bod yn dod i'm gwersi Cyfrifiadureg Safon Uwch. Maent wedi agor deialog â'r disgyblion fel bod ganddynt rywun arall i droi ato i gael help y tu mewn i'r ystafell ddosbarth a'r tu allan iddi.”