Updated STEM Workshops for Schools in Wales

Megan ChickNewyddion

Mae ein gweithdai STEM poblogaidd wedi cael eu defnyddio i gefnogi'r cwricwlwm digidol o fewn ysgolion ers blynyddoedd, a dros y flwyddyn ddiwethaf daethant yn rhithwir. Nawr, rydym ni wedi addasu ein gweithdai i ddiwallu anghenion eich ysgol nes ein bod yn gallu cyflwyno sesiynau corfforol unwaith eto. Ariennir pob gweithdy yn llawn trwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru.


Gweithdai heb gyfrifiadur

Gemau'r Ymennydd | 2 x sesiwn 1 awrs

Mae'r gweithdy hwn yn annog y dysgwyr i ddefnyddio sgiliau meddwl cyfrifiadurol a sgiliau datrys problemau i gyflawni heriau cydweithredol, a hynny'n unigol ac mewn timau bach. Bydd y dysgwyr yn cyflawni nifer o heriau sy'n cynnwys tasgau corfforol a meddyliol a fydd yn datblygu eu sgiliau cydweithredu, cyfathrebu, datrys problemau a meddwl cyfrifiadurol.

Moeseg, Technoleg a'r Dyfodol | 3 x sesiwn 1 awr

Bydd y sesiynau hyn yn edrych yn ôl trwy hanes technoleg, yr hyn yr oeddem yn arfer ei ddefnyddio cyn i dechnoleg fodoli a sut mae wedi datblygu dros y blynyddoedd i'r dyfeisiau rydyn ni'n eu defnyddio heddiw ym mywyd bob dydd. Bydd disgyblion hefyd yn edrych ar y syniadau a'r datblygiad y tu ôl i rai technoleg newydd sydd eto i'w rhyddhau yn ogystal â dylunio eu dyfeisiau eu hunain yn y dyfodol ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Trwy gydol y tair sesiwn, bydd angen i ddisgyblion feddwl am faterion moesegol technoleg y gorffennol, y presennol a'r dyfodol ac ystyried hyn wrth ddylunio eu technoleg eu hunain.

Bagloriaeth Cymru | 3 x sesiwn 1 awrs

Mae tair sesiwn ar gael i gefnogi datblygiad y sgiliau digidol sy'n ofynnol ar gyfer Her Menter a Chyflogadwyedd CA4. Bydd y sesiwn gychwynnol yn cefnogi'r broses o ddatblygu syniad gan ddefnyddio Scratch i arddangos esblygiad gêm o brototeip sylfaenol i gynnyrch terfynol. Bydd y sesiwn nesaf yn ymchwilio i bob agwedd ar gyfryngau cymdeithasol a sut y gall ddylanwadu ar farchnata'r cynnyrch. Bydd y sesiwn olaf yn annog dysgwyr i gryfhau a mireinio'r sgiliau sy'n hanfodol i gyflwyno'n effeithiol.

Dianc Rhag Zoom | 1 x sesiwn 1 awr

Sesiwn ymarferol gyflym a ddyluniwyd i gael coesau disgyblion i weithio cymaint â’u hymennydd. Byddant yn cwblhau gweithgareddau â therfyn amser yn ymwneud â 4 llinyn meddwl cyfrifiadurol, gan ddefnyddio eitemau bob dydd o amgylch eu cartrefi.


Gweithdai gyda chyfrifiadur

Planedau ac Orbitau | 2 x sesiwn 1 awr

Mae'r haul yn troi o gwmpas y ddaear? Mae'r planedau'n troi mewn cylchoedd? Mae'r ddaear yn arnofio yn nŵr y nefoedd? Mae modelau hanesyddol o gysawd yr haul yn niferus ac, yn y mwyafrif o achosion, yn anghywir. Ewch ar daith trwy hanes i archwilio sut y bu i arsylwadau a mathemateg ein harwain at y modelau cyfredol o gysawd yr haul, ac wedyn bydd y disgyblion yn llunio eu modelau eu hunain ar-lein.

Achub y Gofodwr | 1 x sesiwn 1 awr

Mae Technocamps wedi llwyddo i drefnu cyfweliad â gofodwr - yn fyw o ddyfnderoedd y gofod! Hynny yw, ar yr amod nad oes unrhyw beth yn mynd o'i le. Paratowch i gracio codau a rhaglennu wrth i ni helpu i arbed ein gofodwr yn erbyn y cloc.

Mathemateg Python | 3 x sesiwn 1 awr

Cyflwyniad i Python mewn ffordd weledol ac artistig. Mae Sesiwn 1 yn cyflwyno'r iaith raglennu Python y bydd disgyblion yn ei dysgu a'i harchwilio trwy ddefnyddio Turtle. Bydd y disgyblion yn dysgu'r gorchmynion cychwynnol ac yn gwella eu sgiliau meddwl cyfrifiadol wrth iddynt ddatblygu eu gallu i raglennu. Mae Sesiwn 2 yn edrych ar offer mwy cymhleth sy'n cael eu defnyddio trwy gydol cyfrifuadureg fel dolenni, datganiadau Os ac adborth defnyddwyr. Mae sesiwn 3 yn gweld myfyrwyr yn symud ymlaen i ddefnyddio rhestrau a llyfrgell ar hap Python i wneud rhaglenni datblygedig.

Dal y Dihirod | 2 x sesiwn 1 awr

Mae'r sesiynau hyn yn caniatáu i ddisgyblion ymchwilio i heist banc, dadansoddi cliwiau fel DNA, cronfeydd data siopau a derbynebau, datrys seiffrau a dod a'r cyfan at ei gilydd i arestio'r troseddwr!

Datblygu'r We gyda Dreamweaver | 3 x sesiwn 1 awr

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at ddisgyblion CA3 hŷn a CA4 i roi cyflwyniad iddynt i'r cysyniadau o ddatblygu gwefannau a'u cymhwyso i greu eu rhai eu hunain gan ddefnyddio Adobe Dreamweaver. Bydd y disgyblion yn dod yn gyfarwydd â meddalwedd Dreamweaver yn ogystal â datblygiad HTML i'w galluogi i weithredu eu dyluniadau gwe. Bydd y rhain hefyd yn gyfleoedd DPP rhagorol i staff addysgu sy'n paratoi at y cymwysterau Technoleg Ddigidol. Anghenion: Bydd angen Adobe Dreamweaver ar gael i'r disgyblion ei ddefnyddio.

Pensaernïaeth Gyfrifiadurol ac LMC | 2 sesiwn 1 awr

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at ddisgyblion TGAU Cyfrifiadureg i roi cyflwyniad iddynt i bensaernïaeth a chaledwedd gyfrifiadurol. Mae hyn hefyd yn cysylltu â rhaglennu lefel isel gan ddefnyddio'r efelychydd LMC i ddysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod ar gyfer y TGAU Cyfrifiadureg. Mae'r sesiwn gyntaf yn canolbwyntio ar bensaernïaeth Von neumann a sut mae hyn yn gysylltiedig â'r caledwedd a geir mewn cyfrifiadur generig. Mae'r ail sesiwn yn edrych ar raglennu'r iaith yn yr efelychydd Little Man Computer a bydd yn datblygu dealltwriaeth disgyblion o gyfarwyddiadau iaith fel mewnbwn ac allbwn, storio a llwytho, ychwanegu a thynnu ynghyd â'r gwahanol fathau o ganghennau.

Datblygu Gemau gyda Gamemaker | 3 sesiwn x 1 awr

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at ddisgyblion CA3 hŷn a CA4 i roi cyflwyniad iddynt i ddylunio a rhaglennu eu gemau eu hunain gan ddefnyddio GameMaker Studio 2. Mae'r sgiliau a'r cysyniadau a gwmpesir yn adlewyrchu'r hyn a ddefnyddir yn y diwydiant gemau wrth ddylunio gemau a gweithredu nodweddion cyffredin mewn gemau platfform/arcêd sylfaenol (ar raddfa lai wrth gwrs!). Bydd y rhain hefyd yn gyfleoedd DPP rhagorol i staff addysgu sy'n paratoi at y cymwysterau Technoleg Ddigidol. Anghenion: Bydd angen Adobe Animate ar gael i'r disgyblion ei ddefnyddio.

Celf Python | 2 sesiwn x 1 awr

Cyflwyniad gwych i raglennu testun. Mae’r gweithdy hwn yn defnyddio graffeg ‘Turtle’ Python i gyflwyno myfyrwyr i iaith raglennu Python. Cyfle i ysgrifennu raglenni Python syml gan ddefnyddio Python Turtle i helpu myfyrwyr i ddeall sut i ddefnyddio newidynnau, swyddogaethau a pharamedrau. Defnyddiwch ddolenni ‘For’ a ‘While’ i gefnogi dealltwriaeth disgyblion o ailadrodd o fewn eu cod.

Animeiddio gydag Adobe Animate | 3 x sesiwn 1 awr

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at ddisgyblion CA3 hŷn a CA4 i roi cyflwyniad iddynt i gysyniadau animeiddio a'u cymhwyso i greu eu rhai eu hunain gan ddefnyddio Adobe Animate. Bydd y disgyblion yn dysgu sut i ddefnyddio'r feddalwedd a thechnegau animeiddio amrywiol i ganiatáu i'w creadigrwydd ffynnu. Bydd y rhain hefyd yn gyfleoedd DPP rhagorol i staff addysgu sy'n paratoi at y cymwysterau Technoleg Ddigidol. Anghenion: Bydd angen Adobe Animate ar gael i'r disgyblion ei ddefnyddio.


Defnydd o gyfrifiadur yn opsiynol

Cryptograffeg | 2 x sesiwn 1 awr

Bydd Sesiwn 1 yn ymdrin â chyflwyniad i gryptograffeg a thri seiffr gwahanol, ac mae yna daflenni gwaith ar-lein ychwanegol y gellir eu llenwi fel ymarfer. Bydd Sesiwn 2 yn ymdrin â seiffr olaf, ac wedyn bydd gan y disgyblion y cyfle i gymryd rhan yn ein fersiwn rithwir o’r gweithgaredd Break Into the Box, sy’n ffefryn enfawr o brofiadau blaenorol.

Algebra Boole | 2 sesiwn x 1 awr

Sesiwn ar gyfer disgyblion TGAU/Safon Uwch i ddysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod am Algebra Boole a sut mae'n sail i wyddoniaeth gyfrifiadurol. Mae'r sesiwn gyntaf yn edrych ar y 4 prif weithredwr Algebra Boole NEU, AC, NID ac XOR yn ogystal â sut i ddelweddu'r rhain yn gweithio gan ddefnyddio efelychydd cylched syml. Mae'r ail sesiwn yn adeiladu ar y 4 gweithredwr hyn ac yn dysgu disgyblion am nifer o ddeddfau Algebra Boole er mwyn symleiddio mynegiadau Boole.

Greenfoot | 1 x sesiwn 1 awr

Mae'r sesiwn wedi'i hanelu at ddisgyblion TGAU Cyfrifiadureg i roi cyflwyniad iddynt i raglennu gwrthrychau a dysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod ar gyfer cwestiwn Greenfoot nodweddiadol yn eu harholiad Uned 2. Bydd y sesiwn yn dysgu beth yw rhaglennu gwrthrychau a pham rydyn ni'n ei ddefnyddio cyn cwblhau tiwtorial Greenfoot dilynol lle bydd disgyblion yn dysgu'r canlynol a mwy: sut i greu byd newydd, ei boblogi â chymeriadau, gwneud y mae cymeriadau'n symud ar hap a gyda'r bysellfwrdd, tynnu cymeriadau pan fydd dau gymeriad yn gwrthdaro, ychwanegu synau i'r rhaglen ac ychwanegu cownter i'r rhaglen.