English

£ 1.3 Miliwn i Ehangu Cyfrifiadur Ysgol Codio yng Nghymru

Cyhoeddwyd: 19 June 2017

Gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Kirsty Williams, cyhoeddi heddiw buddsoddiad o £ 1.3 Miliwn i gefnogi'r cynllun 'Cracking y Cod' sy'n anelu at ehangu a chefnogi codio cyfrifiadurol ar draws Cymru. Dywedodd Ms Williams:

'Heddiw, mae’n bleser gen i lansio ‘Cracio’r Cod – cynllun i ehangu clybiau codio ym mhob rhan o Gymru.’  Mae’r cynllun hwn yn nodi sut bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio ag ysgolion, colegau, consortia, prifysgolion, busnesau, diwydiant a’r trydydd sector i gefnogi addysgu sgiliau codio o fewn yr ystafell ddosbarth a’r tu allan iddi, a hynny mewn ardaloedd lleol ledled Cymru.'

Aeth y Gweinidog ymlaen i amlinellu camau strategol y cynllun:

'Er mwyn cefnogi cyflawni Cracio’r Cod byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i gyflawni gwell dysgu ym maes codio. Daw hyn o dan dri cham strategol:

  1. Codi ymwybyddiaeth o fanteision clybiau codio ymhlith penaethiaid, athrawon, dysgwyr a rhieni.
  1. Chwalu’r rhwystrau rhag cymryd rhan mewn clybiau codio.
  1. Broceru a hwyluso profiadau codio.'

Gwnaeth Ms Williams y cyhoeddiad am y cynllun yn Ysgol Gynradd Llandough ym Mro Morgannwg lle roedd Technocamps yn cyflwyno Gweithdai codio i ddisgyblion Blwyddyn 4 a Blwyddyn 2. Technocamps wedi bod yn gweithio'n agos gydag Ysgol Gynradd Llandough yn y flwyddyn ddiwethaf yn ymweld â'r ysgol yn rheolaidd bob tymor, cyflwyno gweithdai i bob grŵp blwyddyn o'r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 ar amrywiaeth o bynciau rhaglennu a meddwl cyfrifiadurol. Mae'r gweithdai wedi helpu disgyblion a'r staff i ddatblygu eu sgiliau rhaglennu, a gwybodaeth o feddwl cyfrifiadurol, yn ogystal â fodloni llawer o agweddau ar y Fframwaith Llythrennedd Digidol. Mae'r Gweithdai wedi cynnwys: Scratch Jr a Rhaglennu Scratch; Datblygu Gêm KODU; a Gweithdai Cyfrifiadureg Unplugged yn edrych ar algorithmau a pseudocode.

Meddai Hayley Brady, Dirprwy Bennaeth yn yr ysgol, "Mae gweithio gyda Technocamps wedi bod yn amhrisiadwy i athrawon a disgyblion yn Llandochau, mae staff Technocamps wedi ein galluogi i ddatblygu a gwella sgiliau rhaglennu y disgyblion a hyder wrth ddefnyddio cyfrifiaduron a chaledwedd eraill, yn ogystal â chefnogi'r staff i ymdrin â meysydd allweddol y FfCD. "

Mae Technocamps yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill ar draws Cymru i wireddu nodau ac amcanion y cynllun hwn.


Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cynllun 'Cracking y Cod' yma.Y newyddion diweddaraf

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Ymgasglodd myfyrwyr a staff o Raglen Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol Prifysgol Abertawe gyda busnesau a sefydliadau lleol yn ddiweddar i ddathlu llwyddiant y dysgwyr cyntaf i gwblhau'r cwrs tair blynedd.

Roedd Technocamps yn hynod falch o arwain ar raglen newydd arloesol a ddyluniwyd i annog menywod ifanc tuag at yrfaoedd STEM.

Yr wythnos diwethaf oedd diwedd ein Rhaglen Ysgol Haf tair wythnos gyda’r myfyrwyr o Ysgol Bae Baglan, sydd wedi cymryd rhan mewn Rhaglen IRONMAN 5 wythnos a grëwyd gan Sefydliad Yellowsands.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342