We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

2019 Cystadleuaeth Roboteg

Cyhoeddwyd: 17 July 2019

Cynhaliwyd ein Cystadleuaeth Roboteg Technocamps flynyddol ar 17 Gorffennaf 2019 ym Mhrifysgol De Cymru, Caerdydd. Thema cystadleuaeth eleni oedd ‘Disaster Droids’ a gwnaethom herio disgyblion o bob rhan o Gymru i ateb y cwestiwn: "A all robotiaid ddarparu rhyddhad lle na all bodau dynol?".

Ymunodd 30 tîm ledled Cymru gydag 8 tîm yn cystadlu yn y rownd derfynol.

Yr her oedd dylunio a chreu robot sy'n gallu darparu cymorth i ardaloedd lle mae trychinebau fel parthau rhyfel, ac ardaloedd sydd wedi'u difetha gan drychinebau naturiol fel corwyntoedd, tswnamis, ac ati.

Roedd yn hynod ddiddorol gweld pa syniadau y gwnaeth disgyblion eu cynnig a lle roedd eu dychymyg yn eu harwain.

Gwelsom greadigaethau anhygoel a gweithiodd y disgyblion i gyd yn galed iawn gan ddangos angerdd a brwdfrydedd go iawn. Fe wnaethant ymdrech ragorol.

Enillydd y Gystadleuaeth Roboteg eleni oedd Hawthorne High School o Bontypridd. Llongyfarchiadau mawr!

Daeth Ysgol Gymraeg Casnewydd yn ail, o Gasnewydd.

Da iawn i bob tîm a gymerodd ran ac a wnaeth ymdrech ragorol i wneud y Gystadleuaeth Roboteg 2019 hon yn llwyddiant ysgubol.

Am fwy o luniau, edrychwch ar ein tudalen Flickr pag

Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

Mae Technocamps wedi ymrwymo i fod yn gynaliadwy a gwella ein cymwysterau amgylcheddol. Mae'r tîm wedi creu Cod Eco i gefnogi ein taith eco-gyfeillgar ac ecolegol.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342