English

2019 Cystadleuaeth Roboteg

Cyhoeddwyd: 17 July 2019

Cynhaliwyd ein Cystadleuaeth Roboteg Technocamps flynyddol ar 17 Gorffennaf 2019 ym Mhrifysgol De Cymru, Caerdydd. Thema cystadleuaeth eleni oedd ‘Disaster Droids’ a gwnaethom herio disgyblion o bob rhan o Gymru i ateb y cwestiwn: "A all robotiaid ddarparu rhyddhad lle na all bodau dynol?".

Ymunodd 30 tîm ledled Cymru gydag 8 tîm yn cystadlu yn y rownd derfynol.

Yr her oedd dylunio a chreu robot sy'n gallu darparu cymorth i ardaloedd lle mae trychinebau fel parthau rhyfel, ac ardaloedd sydd wedi'u difetha gan drychinebau naturiol fel corwyntoedd, tswnamis, ac ati.

Roedd yn hynod ddiddorol gweld pa syniadau y gwnaeth disgyblion eu cynnig a lle roedd eu dychymyg yn eu harwain.

Gwelsom greadigaethau anhygoel a gweithiodd y disgyblion i gyd yn galed iawn gan ddangos angerdd a brwdfrydedd go iawn. Fe wnaethant ymdrech ragorol.

Enillydd y Gystadleuaeth Roboteg eleni oedd Hawthorne High School o Bontypridd. Llongyfarchiadau mawr!

Daeth Ysgol Gymraeg Casnewydd yn ail, o Gasnewydd.

Da iawn i bob tîm a gymerodd ran ac a wnaeth ymdrech ragorol i wneud y Gystadleuaeth Roboteg 2019 hon yn llwyddiant ysgubol.

Am fwy o luniau, edrychwch ar ein tudalen Flickr pag

Y newyddion diweddaraf

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Ymgasglodd myfyrwyr a staff o Raglen Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol Prifysgol Abertawe gyda busnesau a sefydliadau lleol yn ddiweddar i ddathlu llwyddiant y dysgwyr cyntaf i gwblhau'r cwrs tair blynedd.

Roedd Technocamps yn hynod falch o arwain ar raglen newydd arloesol a ddyluniwyd i annog menywod ifanc tuag at yrfaoedd STEM.

Yr wythnos diwethaf oedd diwedd ein Rhaglen Ysgol Haf tair wythnos gyda’r myfyrwyr o Ysgol Bae Baglan, sydd wedi cymryd rhan mewn Rhaglen IRONMAN 5 wythnos a grëwyd gan Sefydliad Yellowsands.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342