English

2019 Cystadleuaeth Roboteg

Cyhoeddwyd: 17 July 2019

Cynhaliwyd ein Cystadleuaeth Roboteg Technocamps flynyddol ar 17 Gorffennaf 2019 ym Mhrifysgol De Cymru, Caerdydd. Thema cystadleuaeth eleni oedd ‘Disaster Droids’ a gwnaethom herio disgyblion o bob rhan o Gymru i ateb y cwestiwn: "A all robotiaid ddarparu rhyddhad lle na all bodau dynol?".

Ymunodd 30 tîm ledled Cymru gydag 8 tîm yn cystadlu yn y rownd derfynol.

Yr her oedd dylunio a chreu robot sy'n gallu darparu cymorth i ardaloedd lle mae trychinebau fel parthau rhyfel, ac ardaloedd sydd wedi'u difetha gan drychinebau naturiol fel corwyntoedd, tswnamis, ac ati.

Roedd yn hynod ddiddorol gweld pa syniadau y gwnaeth disgyblion eu cynnig a lle roedd eu dychymyg yn eu harwain.

Gwelsom greadigaethau anhygoel a gweithiodd y disgyblion i gyd yn galed iawn gan ddangos angerdd a brwdfrydedd go iawn. Fe wnaethant ymdrech ragorol.

Enillydd y Gystadleuaeth Roboteg eleni oedd Hawthorne High School o Bontypridd. Llongyfarchiadau mawr!

Daeth Ysgol Gymraeg Casnewydd yn ail, o Gasnewydd.

Da iawn i bob tîm a gymerodd ran ac a wnaeth ymdrech ragorol i wneud y Gystadleuaeth Roboteg 2019 hon yn llwyddiant ysgubol.

Am fwy o luniau, edrychwch ar ein tudalen Flickr pag

Y newyddion diweddaraf

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Mae Max wedi cael ei enwebu gan ei gwmni, SONY, ar gyfer gwobr "Prentis y Flwyddyn" Cymru gyda Make UK

Technocamps yn Arwain y Ffordd o ran Cynnig Hanfodion y Cwricwlwm i Addysgwyr o Bob Cwr o Gymru

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342