Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecynnau Gweithgaredd wedi'u Lansio i Gefnogi Disgyblion, Athrawon a Rhieni

Cyhoeddwyd: 21 March 2020

Rydym yn gwybod bod hwn yn gyfnod pryderus iawn ond roeddem am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb cyn belled ag y gallwn. Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg yng Nghymru, Kirsty Williams AC, ddatganiad yr wythnos hon i hysbysu pawb y byddai ysgolion yn cau’n swyddogol “ar gyfer darpariaeth addysg statudol”. Felly, yn amlwg ni fydd unrhyw weithgaredd gweithdy wyneb yn wyneb yn digwydd nes ein bod yn cael arweiniad gan y llywodraeth i ddychwelyd i normalrwydd.

Mae'r tîm wedi bod yn weithgar iawn yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf gyda gweithdai yn cael eu cynnal mewn ysgolion ledled y wlad. Er ei bod ychydig yn drist na allwn barhau i redeg y rhain, rydym yn gyffrous iawn am y mentrau newydd yr ydym yn eu rhoi ar waith a fydd yn helpu disgyblion, rhieni ac athrawon i gynnal momentwm a chymhelliant.

Mae ein Swyddog Cyswllt Ysgolion a'n Cydlynwyr Rhanbarthol yn parhau i fonitro'r sefyllfa a byddant yn cysylltu ag ysgolion i aildrefnu gweithdai wedi'u cynllunio, gyda dyddiadau amgen yn cael eu cynnig i unrhyw ysgol sydd wedi trefnu gweithdy. Ar hyn o bryd rydym yn edrych i mewn i ffyrdd y gallwn ni fel tîm gefnogi ysgolion gyda'r darpariaethau y maent yn eu rhoi ar waith i gynnal rhith-normalrwydd i'n plant.

Yn wir, mae yna lawer o waith yn digwydd y tu ôl i'r llenni.

Rydym yn gweithio i ddatblygu adnoddau i gadw plant yn llawn cymhelliant a'u hymennydd yn egnïol trwy'r amser anodd hwn. Mae ein tîm addysgu wedi datblygu rhai taflenni gwaith, fideos a chwisiau gwych y gellir eu cyrchu trwy ein gwefan trwy glicio ar y ddolen ganlynol: https://www.technocamps.com/cy/activity-packs. Byddwn yn ychwanegu mwy o adnoddau pan fyddant yn barod i fynd.

Anogir disgyblion i weithio trwy'r pecynnau a chyflwyno eu gwaith i'r tîm. Yna byddant yn cael eu hychwanegu at ein arwainfwrdd Technocamps gyda chyfle i ennill robot Sphero ar gyfer eu hysgol yn ogystal â thaleb Amazon gwerth £50 i'r myfyriwr gorau.

Byddwn yn dal yn derbyn e-byst trwy gydol yr argyfwng felly os oes gan unrhyw un unrhyw ymholiadau neu geisiadau cymorth brys, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni. Yn y cyfamser, byddem yn gobeithio y bydd pawb yn aros yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at ddarpariaeth wyneb yn wyneb eto yn fuan.


Y newyddion diweddaraf

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg.

Graddiodd Robert o Brifysgol Caerdydd, ac ysbrydolwyd ei yrfa mewn cyfrifiadureg gan weithdy Technocamps wythnos o hyd yr oedd wedi mynd iddo tra roedd yn yr ysgol.

Rydym wedi agor y porth yr oeddem wedi'i datblygu ar gyfer rhaglen yr Haf, ac mae'r adnoddau a ddatblygwyd gennym fel tîm ar gael i chi eu defnyddio a'u rhannu.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342