We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecynnau Gweithgaredd wedi'u Lansio i Gefnogi Disgyblion, Athrawon a Rhieni

Cyhoeddwyd: 21 March 2020

Rydym yn gwybod bod hwn yn gyfnod pryderus iawn ond roeddem am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb cyn belled ag y gallwn. Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg yng Nghymru, Kirsty Williams AC, ddatganiad yr wythnos hon i hysbysu pawb y byddai ysgolion yn cau’n swyddogol “ar gyfer darpariaeth addysg statudol”. Felly, yn amlwg ni fydd unrhyw weithgaredd gweithdy wyneb yn wyneb yn digwydd nes ein bod yn cael arweiniad gan y llywodraeth i ddychwelyd i normalrwydd.

Mae'r tîm wedi bod yn weithgar iawn yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf gyda gweithdai yn cael eu cynnal mewn ysgolion ledled y wlad. Er ei bod ychydig yn drist na allwn barhau i redeg y rhain, rydym yn gyffrous iawn am y mentrau newydd yr ydym yn eu rhoi ar waith a fydd yn helpu disgyblion, rhieni ac athrawon i gynnal momentwm a chymhelliant.

Mae ein Swyddog Cyswllt Ysgolion a'n Cydlynwyr Rhanbarthol yn parhau i fonitro'r sefyllfa a byddant yn cysylltu ag ysgolion i aildrefnu gweithdai wedi'u cynllunio, gyda dyddiadau amgen yn cael eu cynnig i unrhyw ysgol sydd wedi trefnu gweithdy. Ar hyn o bryd rydym yn edrych i mewn i ffyrdd y gallwn ni fel tîm gefnogi ysgolion gyda'r darpariaethau y maent yn eu rhoi ar waith i gynnal rhith-normalrwydd i'n plant.

Yn wir, mae yna lawer o waith yn digwydd y tu ôl i'r llenni.

Rydym yn gweithio i ddatblygu adnoddau i gadw plant yn llawn cymhelliant a'u hymennydd yn egnïol trwy'r amser anodd hwn. Mae ein tîm addysgu wedi datblygu rhai taflenni gwaith, fideos a chwisiau gwych y gellir eu cyrchu trwy ein gwefan trwy glicio ar y ddolen ganlynol: https://www.technocamps.com/cy/activity-packs. Byddwn yn ychwanegu mwy o adnoddau pan fyddant yn barod i fynd.

Anogir disgyblion i weithio trwy'r pecynnau a chyflwyno eu gwaith i'r tîm. Yna byddant yn cael eu hychwanegu at ein arwainfwrdd Technocamps gyda chyfle i ennill robot Sphero ar gyfer eu hysgol yn ogystal â thaleb Amazon gwerth £50 i'r myfyriwr gorau.

Byddwn yn dal yn derbyn e-byst trwy gydol yr argyfwng felly os oes gan unrhyw un unrhyw ymholiadau neu geisiadau cymorth brys, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni. Yn y cyfamser, byddem yn gobeithio y bydd pawb yn aros yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at ddarpariaeth wyneb yn wyneb eto yn fuan.


Y newyddion diweddaraf

Pan oedd Colette Hughes yn penderfynu ar bwnc ar gyfer un o’i hasesiadau terfynol yn rhan o’i hyfforddiant athrawon, cafodd ei hysbrydoli gan weithdy Technocamps yr oedd tîm Bangor wedi’i gyflwyno i’w dosbarth wythnos ynghynt.

Ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses bar- haus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd.

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342