English

Artistiaid Awtonomaidd yn llwyddiant ysgubol!

Cyhoeddwyd: 05 July 2018

Rhoddodd Cystadleuaeth Technocamps eleni drwydded artistig i ddisgyblion ledled Cymru mewn cyfuniad o fydoedd creadigol! Gofynnwyd i'r disgyblion roi eu hetiau creadigol ar eu cyfer a'u cyfuno y byd celfyddydau gyda roboteg a chyfrifiadureg.

Roedd y gystadleuaeth yn llwyddiant ysgubol gyda llawer o dimau yn cael y cyfle i ddangos eu gwaith caled dylunio, adeiladu a rhaglennu eu robotiaid perfformio. Roedd ystod eang o robotiaid yn cael eu harddangos gyda robotiaid yn cael eu gweld yn dawnsio, yn chwarae cerddoriaeth, arlunio, a hyd yn oed argraffydd 3D a wnaed o LEGO!

Fe wnaethon ni ein synnu gan ansawdd cyflwyniadau'r timau a'r rhan fwyaf o'r holl waith tîm y gellid ei weld trwy gydol y cofnodion. Roedd hyn yn arbennig o amlwg yn y dasg her byw. Mae'r her fyw yn dasg a roddir i'r cystadleuwyr ar y diwrnod heb unrhyw wybodaeth flaenorol. Gofynnodd her fyw eleni i'r timau ddefnyddio eu robotiaid i greu hysbyseb ar gyfer Technocamps a chawsom ein syfrdanu gan y gwaith tîm a ddangoswyd a'r ansawdd a gyflawnwyd o dan ddwy awr!

Y tîm a wnaeth argraff arbennig yn yr her fyw oedd tîm Ysgol Gyfun Emlyn a llwyddodd i addasu eu hargraffydd 3D i beiriant ysgrifennu a ysgrifennodd Technocamps ar y papur A4! Anhygoel!

Unwaith oedd y beirniaid wedi gorffen clywed yr holl gyflwyniadau a sylwi ar yr heriau byw, daethon nhw i benderfyniad anodd i'w wneud. Ar ôl llawer o drafod, y tîm a ddaeth i'r frig oedd Tîm Rhif 1 Ysgol Uwchradd Caerdydd gyda'u robot Alpha Spark. Fe wnaeth eu robot chwarae llawer o alawon cyfarwydd ar xyloffon a chreuon nhw argraff ar bawb yn y digwyddiad. Da iawn Team Alpha Spark a enillodd becyn LEGO EV3 i fynd yn ôl i'w hysgol. Aeth yr ail le i dîm Dancing Doodler o'r Archesgob McGrath a greodd robot a oedd yn dawnsio ac yn arlunio ar yr un pryd!

Er bod rhaid cael enillydd, un peth rydyn ni'n hynod falch ohono pob flwyddyn yw bod pob tîm wedi cael hwyl, roeddent yn dangos creadigrwydd anhygoel, ac roedd yn amlwg bod y gystadleuaeth hon wedi bod yn ysbrydoliaeth iddynt. Maent yn sicr wedi ein hysbrydoli! Dywedodd Stewart Powell, Cydlynydd Rhaglen Technocamps: "Mae bob amser yn ysbrydoliaeth i weld y talent anhygoel yn ein Cystadleuaeth Robotics flynyddol. Wrth osod y thema a'r heriau, ni allaf byth ragweld y robotiaid anhygoel ac arloesol y mae'r timau'n eu dylunio a'u prototeip. yr holl dimau a gymerodd ran!"

Llongyfarchiadau i bob tîm a gymerodd ran eleni, a chadwch golwg ar gyfer ein cystadleuaeth Game of Codes yn Nhymor yr Hydref!


Y newyddion diweddaraf

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Ymgasglodd myfyrwyr a staff o Raglen Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol Prifysgol Abertawe gyda busnesau a sefydliadau lleol yn ddiweddar i ddathlu llwyddiant y dysgwyr cyntaf i gwblhau'r cwrs tair blynedd.

Roedd Technocamps yn hynod falch o arwain ar raglen newydd arloesol a ddyluniwyd i annog menywod ifanc tuag at yrfaoedd STEM.

Yr wythnos diwethaf oedd diwedd ein Rhaglen Ysgol Haf tair wythnos gyda’r myfyrwyr o Ysgol Bae Baglan, sydd wedi cymryd rhan mewn Rhaglen IRONMAN 5 wythnos a grëwyd gan Sefydliad Yellowsands.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342