Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Galw holl athrawon Ysgolion Cynradd Cymru! Rhaglen Ardystiedig Athrawon

Cyhoeddwyd: 12 September 2020

Yn dilyn llwyddiant y sesiynau hyfforddi rhithwir a gynhaliwyd gennym ar gyfer athrawon ysgolion cynradd yn ystod y cyfyngiadau symud, rydym yn falch o allu cynnig rhaglen lawn o gymorth i athrawon ysgolion cynradd o ddiwedd mis Medi hyd at 2021.

Bydd y sesiynau DPP rhad ac am ddim hyn yn cael eu cynnal trwy'r flwyddyn ysgol gyda'r cyfle i gofrestru ar y rhaglen ar ddechrau pob tymor ysgol. Nod y sesiynau hyn yw gwella gwybodaeth athrawon am Gyfrifiadureg a Meddwl Cyfrifiannol, a chymhwyso'r sgiliau hyn yn yr ystafell ddosbarth ac yn strategol ledled eu hysgol. 

Mae'r rhaglen DPP yn cysylltu â'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ac yn gweithio ledled Meysydd Dysgu a Phrofiad newydd y cwricwlwm newydd. Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Bydd dyfarniadau unigol yn seiliedig ar athrawon unigol yn cwblhau rhaglen Hyfforddi Athrawon (DPP) Technocamps 2020-2021. Bydd dyfarniadau ysgolion yn cydnabod ymrwymiad yr ysgol i uwchsgilio digidol ac yn adlewyrchu nifer yr athrawon sydd wedi cwblhau'r rhaglen mewn ysgol. Cynhelir sesiynau rhwng 2-4pm i adlewyrchu ymrwymiad personol ac ymrwymiad yr ysgol i ddatblygiad digidol.


Mae manylion llawn y rhaglen ar gael yma:

https://bit.ly/RhaglenAchreduDPP


Os ydych yn barod i ymgysylltu, y broses gofrestru gychwynnol yw:

https://bit.ly/CPDAccreditationSeptemberY newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn yr Hydref o Newsbyte! Rydym wedi cael cwpl o fisoedd prysur gyda’n Haf STEM llwyddiannus ac yn paratoi sesiynau rhithwir yn barod ar gyfer dychwelyd i’r ysgolion. Darganfyddwch beth sydd gennym ar y gweill.

Cafodd Cydlynydd ein Hwb Bangor, Alex Clewett, haf cynhyrchiol iawn gyda'r cyfyngiadau symud. Yma, mae'n trafod ei brofiad gyda set SPIKE Prime Addysg Lego, a sut wnaeth e ddylunio, adeiladu a chodio reid carnifal ei hunain (gyda'i blant)...

Dros Hanner Tymor mis Hydref, rydyn ni'n cynnig dwy sesiwn ragarweiniol i fyd Dylunio Gemau!

Rydyn ni'n cynnal ein Cynhadledd Addysg gyntaf erioed ar Ddydd Iau 22ain Hydref! Mae'r diwgyddiad yn RHAD AC AM DDIM ac yn berthnasol i ysgolion cynradd ac uwchradd.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342