Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Astudiaeth Achos: Ben Dodd

Cyhoeddwyd: 11 September 2020

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg. Aeth Ben ymlaen i gymryd rhan yn y First Lego League, gan gynrychioli'r ysgol yn y cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol. 


“Nid oeddwn yn disgwyl y byddai cwrdd â thimau o bob cwr o’r wlad yn rhywbeth mor gyffrous o bell ffordd. Roedd yn anhygoel trafod prosiectau timau eraill a sut yr oeddent wedi eu datblygu. Nid oedd byth yn teimlo fel cystadleuaeth, roedd pawb yno i gael hwyl!”


Arweiniodd y gystadleuaeth at fwy o weithgareddau, a buan iawn yr oedd wedi gwirioni, gan gymryd rhan mewn gweithdai yn rhan o'i gwricwlwm ysgol. Datblygodd angerdd am raglennu a roboteg, ac roedd hyn yn rhywbeth y gallai ei drosglwyddo i aelodau iau'r ysgol. Nid yn unig y trosglwyddodd faton y gystadleuaeth, roedd hefyd yn gallu hyfforddi a mentora disgyblion iau, gan gynnig cymorth ac arweiniad i helpu i barhau â'r etifeddiaeth y helpodd i'w chreu. Mae ei ysgol yn parhau i gystadlu, ac mae ei thimau yn cyrraedd y rowndiau terfynol cenedlaethol yn rheolaidd.


Mae Ben wedi mynd ymlaen â'i angerdd am gyfrifiadureg, ac ar hyn o bryd mae wedi cofrestru ar gwrs gradd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n awyddus dros ben i 'roi yn ôl' ac ysbrydoli pobl ifanc fel ef ei hun sydd â dim neu fawr ddim dealltwriaeth o sut i droi diddordeb mewn cyfrifiaduron a roboteg yn yrfa bosibl. Mae wedi parhau i weithio gyda'r tîm Technocamps fel Uwch-lysgennad, gan helpu mewn gweithdai, clybiau codio, a chefnogi'r Prosiect mewn digwyddiadau a gweithgareddau hyrwyddo.


Mae hefyd yn sylweddoli bod gan ei radd mewn Cyfrifiadureg y potensial i agor llawer o ddrysau iddo yn y dyfodol a bod yna lawer o lwybrau gyrfa gwahanol y gallai eu cymryd. Fel egin entrepreneur (yn ogystal â gwyddonydd cyfrifiadurol!), Mae'n awyddus i ddechrau ei gwmni ei hun yn seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial a delweddu data.


Beth bynnag sydd yng nghôl y dyfodol, dymunwn yn dda iddo. A … phwy a ŵyr …? Efallai fod Technocamps wedi ysbrydoli'r aml-filiwnydd technolegol nesaf!


“Roedd rhaglennu a roboteg yn frawychus iawn i mi ar y dechrau. Roeddwn i'n meddwl bod yn rhaid i mi aros tan y Brifysgol i ddechrau dysgu – newidiodd Technocamps hynny i mi. Roedd yn gyflwyniad gwych i Gyfrifiadureg, ac fe helpodd fi i wella fy sgiliau rhaglennu wrth i mi symud ymlaen trwy'r ysgol.”


Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn yr Hydref o Newsbyte! Rydym wedi cael cwpl o fisoedd prysur gyda’n Haf STEM llwyddiannus ac yn paratoi sesiynau rhithwir yn barod ar gyfer dychwelyd i’r ysgolion. Darganfyddwch beth sydd gennym ar y gweill.

Cafodd Cydlynydd ein Hwb Bangor, Alex Clewett, haf cynhyrchiol iawn gyda'r cyfyngiadau symud. Yma, mae'n trafod ei brofiad gyda set SPIKE Prime Addysg Lego, a sut wnaeth e ddylunio, adeiladu a chodio reid carnifal ei hunain (gyda'i blant)...

Dros Hanner Tymor mis Hydref, rydyn ni'n cynnig dwy sesiwn ragarweiniol i fyd Dylunio Gemau!

Rydyn ni'n cynnal ein Cynhadledd Addysg gyntaf erioed ar Ddydd Iau 22ain Hydref! Mae'r diwgyddiad yn RHAD AC AM DDIM ac yn berthnasol i ysgolion cynradd ac uwchradd.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342