Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Astudiaeth Achos: Colette Hughes

Cyhoeddwyd: 27 May 2020

Pan oedd Colette Hughes yn penderfynu ar bwnc ar gyfer un o’i hasesiadau terfynol yn rhan o’i hyfforddiant athrawon, cafodd ei hysbrydoli gan weithdy Technocamps yr oedd tîm Bangor wedi’i gyflwyno i’w dosbarth wythnos ynghynt. 

Mae Colette, sy’n athrawes Blwyddyn 5 yn Ysgol Y Castell yn Rhuddlan, Sir Ddinbych, cwblhaodd ei blwyddyn ANG yn ddiweddar. Hwn oedd asesiad terfynol ei mentor, felly roedd yn bwysig ei bod yn cyflwyno sesiwn dda iawn. Byddai canlyniad llwyddiannus yn golygu y câi gydnabyddiaeth ffurfiol a chofrestru fel athrawes gymwysedig. 


Dewisodd ddefnyddio’r gweithdy yn sail ar gyfer gwers ddilynol a oedd yn canolbwyntio ar greu algorithmau gan ddefnyddio Robotiaid Edison V2.0. Byddai’r wers yn arwain at uned waith newydd ar ‘Golau’, felly cafodd y gwaith gyda’r robotiaid ei roi yn y cyd-destun priodol ar y dechrau. 


Yn ei gwers, aeth Colette ati i wahaniaethu’r deilliannau dysgu, gan ddyrannu tair lefel o waith i’r dysgwyr, gyda gwahanol lefelau o sgiliau a her yn ofynnol ar gyfer pob tasg a osodwyd. Trwy gydol y sesiwn, defnyddiodd Colette sesiynau llawn achlysurol i holi disgyblion am eu cynnydd ac i gadw eu ffocws ar y dasg. Roedd yr holi hefyd wedi’i gynllunio mewn modd clyfar i ysgogi’r dysgwyr mwyaf galluog i ganfod atebion lefel uwch ar gyfer unrhyw broblemau y byddent yn eu hwynebu ar hyd y ffordd. 


Roedd y wers yn ysgogol dros ben, ac roedd y disgyblion yn llawn cymhelliant, gan barhau â’r dasg trwy gydol y sesiwn.  Yn sicr, gwnaeth Colette argraff dda ar ei mentor, a honnodd nad oedd erioed wedi gweld gwers yn bodloni cynifer o safonau addysgu ar unwaith! Enghraifft wych o’r modd y gellir ymgorffori Cyfrifiadureg yng nghwricwlwm yr Ysgol Gynradd mewn cyd-destun trawsgwricwlaidd. 


Llongyfarchiadau Colette.


Aeth y dysgwyr i’r afael â’r gweithgaredd codio yn hyderus yn dilyn gweithdy blaenorol. Roedd y berthynas gadarnhaol a’r her a ddarparwyd gan Colette yn hyrwyddo safonau cyflawniad uchel – aeth y dysgwyr ati gyda gwytnwch ac ymdrech barhaus i gyflawni eu nodau. Roedd y wers hon yn bodloni cynifer o ddisgrifyddion, ac mae Colette yn haeddu cael ei chanmol yn fawr.”Y newyddion diweddaraf

17 mlynedd yn ôl, sefydlwyd Technocamps fel uned fach o Brifysgol Abertawe. Erbyn heddiw, rydyn ni'n gweithio o saith prifysgol yng Nghymru ac rydyn ni wedi gweithio gyda dros 50,000 o ddisgyblion o dros 350 o ysgolion cynradd ac uwchradd.

Rydyn ni'n falch i gyhoeddi ein bod ni'n cynnig sesiynau cymorth ar gyfer myfyrwyr TGAU a Lefel A!

Croeso i rifyn yr Hydref o Newsbyte! Rydym wedi cael cwpl o fisoedd prysur gyda’n Haf STEM llwyddiannus ac yn paratoi sesiynau rhithwir yn barod ar gyfer dychwelyd i’r ysgolion. Darganfyddwch beth sydd gennym ar y gweill.

Roedd llwybr Casey i Gyfrifiadureg yn un anghyffredin. Roedd wedi penderfynu bod yn athrawes Ffrangeg hyd nes i'r cwrs Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe gael ei ddiddymu o ganlyniad i ddiffyg diddordeb. Felly penderfynodd Casey astudio Cyfrifiadureg...

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342