English

Cwricwlwm ar gyfer Llwyddiant?

Cyhoeddwyd: 29 October 2019

Roedd yn ddiwrnod anhygoel ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes addysg ledled Cymru wrth i Technocamps gynnal diwrnod dysgu digynsail, gyda’r nod o ysbrydoli ac ysgogi pawb sy’n gweithio yn y sector addysg – o’r cynradd i lefel ôl-raddedig.


Dechreuodd y diwrnod wrth i Gynadleddau Rhanddeiliaid gael eu cynnal ar yr un pryd yn Stadiwm Liberty, Abertawe, ac ym Mhrifysgol Bangor.


Roedd tua 100 o athrawon a rhanddeiliaid wedi cofrestru i ddysgu rhagor am effaith y cwricwlwm newydd a sut y byddai’n effeithio arnynt yn yr ystafell ddosbarth. Roedd y tîm wrth law i egluro sut y gallai adnoddau Technocamps helpu i gyflwyno agweddau ar Feysydd Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn eu hysgolion wrth iddynt baratoi ar gyfer y newidiadau sydd i ddod.


Aeth staff cyflenwi Technocamps ati i arddangos rhai o’r gweithdai sydd ar gael; darperir pob un ohonynt am ddim i ysgolion yng Nghymru. Yn ogystal â darparu adnoddau addysgu, roedd y sesiynau’n cynnig awgrymiadau ac arweiniad y gellir eu defnyddio i gynnwys cyfrifiadureg a meddwl cyfrifiadurol wrth gyflwyno yn yr ystafell ddosbarth. Rhannwyd y gweithdai yn rhai cynradd ac uwchradd, gyda phynciau perthnasol megis dysgu peirianyddol, moeseg, ceir awtonomaidd a chryptograffeg ar y ddewislen.


Roedd yr athrawon yn y digwyddiad yn hynod o gadarnhaol ynghylch eu profiad:


“Roedd yr adnoddau a ddarparwyd yn wych. Roedd arweinwyr y gweithdai yn anhygoel ac yn cyflwyno pynciau anodd mewn ffordd ddiddorol iawn.”

 

“Roedd y gweithdai yn addysgiadol iawn, ac roedd yr agwedd ryngweithiol yn ddiddorol.”

 

Newid i’w groesawu yn lle’r ffordd gul o feddwl, a chyfle i’n hannog i symud tuag at y cwricwlwm newydd yn llawn egni yn hytrach nag ofn.”

 


Aeth y siaradwr gwadd, James Smith o grŵp Dev-Ops, ati i bwysleisio’r prinder sgiliau yn y diwydiant cyfrifiadureg a’r angen i hyfforddi ac uwchsgilio pobl ifanc er mwyn diwallu anghenion yr economi yng Nghymru a sicrhau ei dyfodol fel arweinydd digidol.


“Roedd yn braf iawn dod i weld gweithdai Technocamps ar waith a rhyngweithio â chynifer o bobl wych mewn digwyddiad gwirioneddol gampus.”Cafodd Technocamps hefyd y fraint o ddilyn Cynhadledd y Rhanddeiliaid trwy gynnal ‘Cwricwlwm ar gyfer Llwyddiant?’ ar ran Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn y Ffowndri Gyfrifiadurol ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe.


Roedd y digwyddiad mawreddog hwn yn cynnig cyfle i weithwyr proffesiynol ym maes addysg a rhanddeiliaid eraill glywed yn uniongyrchol gan y bobl sydd wedi cynllunio’r cwricwlwm newydd ac sy’n ei roi ar waith ym mhob ysgol ledled Cymru. Roedd hwn yn gyfle prin i addysgwyr glywed am yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’r newidiadau, a hynny yn uniongyrchol gan y bobl a’u cynlluniodd.


Llwyddodd Cymdeithas Ddysgedig Cymru i gyflawni ei datganiad cenhadaeth ‘i hyrwyddo rhagoriaeth ac ysgolheictod, ysbrydoli dysgu a bod o fudd i’r genedl’.  Wrth law i ateb cwestiynau gan y gynulleidfa yr oedd Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg yng Nghymru; yr Athro Graham Donaldson y bu i’w argymhellion ysbrydoli’r newidiadau; a’r Athro Tom Crick, a gyflawnodd rôl bensaernïol allweddol wrth ddylunio’r Cwricwlwm newydd i Gymru.


Cafodd trafodion y noson eu ffrydio’n fyw i gynulleidfa ym Mhrifysgol Bangor: enghraifft wych o gydweithio rhwng sefydliadau academaidd, gan dynnu’r gogledd a’r de at ei gilydd. Amlygodd pawb y nod a rennir o baratoi i ddelio â’r Cwricwlwm newydd i Gymru.


Pwysleisiodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, y gwaith cadarn a wneir ar hyn o bryd mewn ysgolion, a’r modd y byddai’r cwricwlwm newydd yn sicrhau bod pobl ifanc wedi’u harfogi ar gyfer y dyfodol:


“Cam dewr iawn yw gofyn i unrhyw wleidydd edrych tuag at ddyfodol llwyddiannus ... fodd bynnag, rwy’n hyderus bod ein rhaglen ddiwygio uchelgeisiol a chyfunol yn cyflawni ’nawr ac ar gyfer dyfodol llwyddiannus iawn.” 


Soniodd yr Athro Donaldson am yr athroniaethau sy’n sail i’r newidiadau:


Mae Cymru wedi ceisio dysgu gwers o ran sut i fynd ati i gyflawni diwygiad trawsnewidiol mewn ffordd sydd wir yn golygu y bydd pob plentyn, ym mhob ystafell ddosbarth, ym mhob rhan o Gymru, yn elwa ar y diwygiad hwnnw.”


Aeth yr Athro Faron Moller, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Cyfarwyddwr Technocamps, a Phennaeth y Sefydliad Codio yng Nghymru, ati i grynhoi effaith y dydd. Roedd yn awyddus i bwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod sgiliau meddwl cyfrifiadurol a sgiliau cyfrifiadureg yn cael eu haddysgu pan fo plant yn ifanc iawn:


“Nid cwricwlwm ar gyfer sêr talentog yn unig fydd hwn ... mae ar gyfer pob person ifanc yng Nghymru, a bydd gan Gyfrifiadureg linyn dysgu clir o fewn Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg.”


Wrth edrych ymlaen at y dyfodol, nododd yr Athro Tom Crick:


“Dyma’r cyfle mawr i ailfeddwl ... Rydym am i bawb gydnabod bod deall Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn rhan allweddol o fod yn ddinesydd Cymru.”


Cafodd aelodau’r gynulleidfa gyfle i ofyn cwestiynau mewn trafodaeth banel, a chafwyd dadl fywiog lle codwyd nifer o bwyntiau perthnasol am gyflwr addysg yng Nghymru.


Daethpwyd â’r trafodion i ben gan yr Athro Alma Harris, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Chadeirydd Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe, wrth iddi ddiolch yn ddiffuant i’r siaradwyr anrhydeddus am neilltuo amser yn ystod eu hamserlenni prysur i gymryd rhan mewn sesiwn mor addysgiadol a gwerthfawr.

Y newyddion diweddaraf

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Mae Max wedi cael ei enwebu gan ei gwmni, SONY, ar gyfer gwobr "Prentis y Flwyddyn" Cymru gyda Make UK

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342