English

Myfyriwr Gradd-brentisiaeth ar y rhestr fer ar gyfer llwyddiant!

Cyhoeddwyd: 29 October 2019

Rydym yn falch o gael dathlu gyda Max Rochefort-Shugar, myfyriwr ail flwyddyn ar raglen Gradd-brentisiaeth Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol BSc (Anrh) ym Mhrifysgol Abertawe. 

Ar ôl cael ei enwebu yn yr haf, cafodd Max ei roi ar y rhestr hir i gael cyfweliad ym mis Medi, a llwyddodd i gyrraedd y rhestr fer. Bydd 'nawr yn mynd i'r Cinio Gwobrwyo ym mis Tachwedd yng ngwesty Voco St David's yng Nghaerdydd gyda'r gobaith o ddod â'r wobr adref.

Ymunodd Max â SONY yn 2017 ar gynllun Prentisiaeth. “I mi, prif apêl prentisiaeth oedd y cyfle i astudio tuag at gymhwyster mewn pwnc y mae gennyf ddiddordeb gwirioneddol ynddo, ac yna atgyfnerthu fy ngwybodaeth trwy ei defnyddio mewn amgylchedd proffesiynol.” Ac yntau wedi symud ymlaen 'nawr i'r Radd-brentisiaeth Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe, noda ei Chyfarwyddwr, Dr Liam O'Reilly, "Rydym yn falch iawn o gyflawniadau Max a adlewyrchir yn yr enwebiad haeddiannol hwn, ac rydym yn hapus i fod yn chwarae rhan wrth hwyluso taith ei brentisiaeth."

Mae ein rhaglen Gradd-brentisiaeth Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn cyfuno dysgu academaidd traddodiadol mewn amgylchedd Prifysgol â phrosiectau seiliedig ar waith, sy'n galluogi Max i gymhwyso ei wybodaeth academaidd newydd yn ei rolau penodol yn Sony. Mae'r rhaglen arloesol hon yn galluogi'r myfyrwyr i ennill arian a dysgu, i aros mewn cyflogaeth lawn-amser ac ennill gradd BSc (Anrh) sy'n rhoi eu haddysg academaidd yng nghyd-destun amgylchedd eu gweithle.

Yr Athro Faron Moller, Pennaeth Sefydliad Codio Cymru: "Fel un o weithgareddau blaenllaw Sefydliad Codio Cymru, mae'r rhaglen Gradd-brentisiaeth Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe unwaith eto yn profi ei chryfderau o ran datblygu'r sylfaen sgiliau digidol mewn cwmnïau rhanbarthol ledled De Cymru."

Dymunwn yn dda i Max ar y noson wobrwyo, ac rydym wrth ein bodd ei fod wedi cyrraedd y rhestr fer yn gydnabyddiaeth o'i lwyddiannau hyd yma.

Y newyddion diweddaraf

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Technocamps yn Arwain y Ffordd o ran Cynnig Hanfodion y Cwricwlwm i Addysgwyr o Bob Cwr o Gymru

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342