We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Tîm Egni FLL Robotics yn ennill Gwobr Dewis y Beirniaid am ‘Feddwl ar Raddfa Fawr’ yng Ngŵyl y Byd yn Detroit

Cyhoeddwyd: 08 May 2019

Mae'r Ŵyl y Byd FIRST, a gynhelir yn flynyddol, yn ddathliad enfawr o bopeth sy'n ymwneud â roboteg, ac mae yna gystadleuaeth ffyrnig ond cyfeillgar rhwng y cenhedloedd. Eleni, denodd y digwyddiad dros 70,000 o ymwelwyr o bob cwr o'r byd, ac roedd yn cynnwys dros 1,300 o robotiaid yn cystadlu benben â'i gilydd ar amrywiaeth o heriau a osodwyd gan y trefnwyr ac a farciwyd gan banel o feirniaid uchel eu parch.

Hyfforddwyd y tîm, sef Issac, Jac a Thia, sy'n ddisgyblion blwyddyn 9 yn Ysgol Glan Clwyd, gan eu hathro DT, Mr Siôn Jones. Pan gawsant eu gwahodd i Ŵyl y Byd ar ôl cystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol yr FLL ym Mryste, dywedodd Jac: “Rydym wedi cynhyrfu'n lân o gael ein dewis i gynrychioli Cymru yn y rowndiau terfynol yn Detroit. Rwy'n edrych ymlaen ar gyfarfod timau FLL o bob cwr o'r byd a rhannu ein profiadau â nhw.”

Yn y cyfnod cyn y gystadleuaeth, treuliodd y tîm nifer o ddiwrnodau, yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol,  yn paratoi datrysiadau arloesol i dasgau a oedd yn ymwneud â'r gofod, a hynny yn rhan o'r thema ‘Into Orbit’.

Ar ddiwedd y gystadleuaeth, cymerodd yr holl dimau ran mewn seremoni wobrwyo yn y Cobo Center yng nghanol tref Detroit, ac roedd Tîm Egni yn gyffro i gyd pan gafodd ei alw i'r llwyfan i gael un o'r gwobrau arbennig a ddewiswyd gan y beirniaid eu hunain. Cymeradwyodd y beirniaid y tîm am ei syniadau mawr mewn perthynas â datrys y broblem o ofodwyr yn teithio trwy'r gofod ar ddisgyrchiant sero. 

Disgrifiodd Thia ddatrysiad y tîm: “Trwy efelychu disgyrchiant byw y Ddaear, mae'n datrys nifer o broblemau y gallai gofodwyr eu hwynebu. Roeddem wir yn meddwl ar raddfa FAWR wrth feddwl am broblemau i'w datrys! Gobeithio y bydd ein syniad yn cael ei wireddu rhyw ddydd!" 

Er mai dim ond tri oedd yn y tîm, roedd yr ymchwil drylwyr, ddofn a wnaed i'r broblem wedi creu argraff fawr ar y beirniaid, ynghyd â'r ffaith nad oedd arnynt ofn meddwl y tu allan i'r bocs er mwyn darganfod datrysiad ymarferol. 

Wedi i'r wobr arbennig iawn hon gael ei dyfarnu i'r tîm, dywedodd yr hyfforddwr, Mr Siôn Jones: 

“Rwyf wrth fy modd dros y tîm eu bod wedi ennill anrhydedd mor glodfawr, ac rwy'n sicr y bydd hyn wedi ysbrydoli timau eraill ledled Cymru. Ni fyddai ein taith i Ŵyl y Byd wedi bod yn bosibl heb y cwmnïau a'r unigolion hynny a neilltuodd eu hamser ac a ddarparodd gyllid ar gyfer y daith. Diolch yn arbennig i Technocamps, yr IET a'r CABC.”

Mae Technocamps wedi cefnogi taith y tîm i Detroit trwy ddarparu cyngor technegol, citiau roboteg, hyfforddiant a mentoriaeth. Aeth Swyddog Cyflawni Technocamps, Teri Birch, gyda'r tîm a'i hyfforddwr, gan ddarparu cymorth ar y ddaear a chefnogaeth foesol werthfawr. 

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps: “Mae rhaglen draws Gymru Technocamps wedi ymrwymo i gefnogi amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol sy'n ysbrydoli ac yn cymell disgyblion i ddysgu rhagor am gyfrifiadureg a'i phynciau STEM cysylltiedig. Rydym yn teimlo'n angerddol am ddarparu cymorth i ysgolion Cymru i gystadlu ar y llwyfan byd-eang. Rwyf wrth fy modd yn clywed am lwyddiant Tîm Egni, ac yn falch o fod wedi gallu ei gefnogi ar ei daith.”

Dyma'r drydedd flwyddyn yn olynol i Technocamps gefnogi ysgol o Gymru i lwyddo yn y gystadleuaeth FIRST genedlaethol a chynrychioli'r Deyrnas Unedig yn rowndiau terfynol y byd. Mae FIRST wedi cyhoeddi ei thema ar gyfer cystadleuaeth y flwyddyn nesaf, sef ‘City Shaper’, a chyhoeddir yr heriau ym mis Awst.

Bydd Technocamps yn parhau i gefnogi'r timau uchelgeisiol o Gymru i baratoi ar gyfer yr her, a gobeithiwn y bydd yna gynrychiolydd o Gymru yng Ngŵyl y Byd unwaith eto.

Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

Mae Technocamps wedi ymrwymo i fod yn gynaliadwy a gwella ein cymwysterau amgylcheddol. Mae'r tîm wedi creu Cod Eco i gefnogi ein taith eco-gyfeillgar ac ecolegol.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342