We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Cyhoeddi cyllid ar gyfer rhaglen a fydd yn helpu pobl ifanc i wella eu sgiliau Cyfrifiadureg

Cyhoeddwyd: 17 July 2018

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud mewn digwyddiad Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghaerdydd, a chadarnhawyd y byddai Rhaglen Technocamps Adran Gyfrifiadureg  y Brifysgol yn cael £5.3 miliwn gan Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

Nod y rhaglen Technocamps tair blynedd yw ysbrydoli a chymell disgyblion ledled Cymru i ddysgu mwy am Gyfrifiadureg a phynciau STEM. Bydd y rhaglen yn ymgysylltu â 3,600 o ddisgyblion. Mae yna ffocws penodol ar ferched - i helpu i fynd i'r afael â'r anghydbwysedd rhwng y rhywiau o fewn Cyfrifiadureg - merched fydd dwy ran o dair o'r disgyblion a fydd yn cael eu targedu.

Bydd y rhaglen yn targedu disgyblion o ysgolion sy'n cael trafferth i gynnig neu gyflwyno Cyfrifiadureg ar lefel TGAU gyda'r bwriad o annog a chefnogi ysgolion i gynnig y cymhwyster hwn yn y blynyddoedd i ddod.

Bydd yr holl bobl ifanc yn cwblhau Rhaglen Cyfoethogi STEM dros flwyddyn ysgol, gan gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau Cyfrifiadureg a STEM yn yr ysgol ac ar gampysau prifysgol.

Byddant yn edrych ar nifer eang o bynciau megis: -

•     Rhaglennu Python

•     Systemau seiber-ffisegol

•     Datblygu Apiau

•     Deallusrwydd artiffisial

Byddant hefyd yn dysgu sut i gymhwyso'r pynciau hyn mewn ystod o feysydd pwnc megis mathemateg, ffiseg, cemeg a gwleidyddiaeth.

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps: "Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad ariannu hwn yn fawr iawn. Bydd y cyllid yn helpu i sicrhau na fydd pobl ifanc yng Nghymru, yn enwedig rhai mewn ysgolion lle mae cynnig cwrs TGAU mewn Cyfrifiadureg yn her, yn cael eu gadael ar ôl wrth ennill sgiliau allweddol o'r fath. Rydym wedi ymrwymo i yrru hyn ymlaen a thrwy helpu pobl ifanc i ennill y sgiliau sylfaenol hyn, rydym yn gobeithio eu paratoi i gofleidio’r byd digidol sydd bellach yn cwmpasu ein bywydau bob dydd.

"Rydym hefyd eisiau gweld addysg cyfrifiadureg yn ymestyn i ehangu cyfranogiad, gan ddarparu cyfleoedd uwchsgilio digidol i bobl mewn cyflogaeth yn ogystal â chyfleoedd amrywiol ar gyfer dysgu gydol oes."

Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

Mae Technocamps wedi ymrwymo i fod yn gynaliadwy a gwella ein cymwysterau amgylcheddol. Mae'r tîm wedi creu Cod Eco i gefnogi ein taith eco-gyfeillgar ac ecolegol.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342