We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Digwyddiadau'r Hanner Tymor GiST Cymru – Ysbrydoli Merched i ymddiddori mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cyhoeddwyd: 16 March 2020

Technocamps yn ysbrydoli menywod ifanc i ymgymryd â gyrfaoedd ym maes STEM trwy gynnal gweithdai yn ystod yr hanner tymor yng Ngogledd a De Cymru.

Oddi ar lansiad GiSTCymru ym Mhrifysgol De Cymru y llynedd, mae Technocamps wedi cynllunio a darparu amrywiaeth o weithgareddau i hyrwyddo gyrfaoedd ym maes STEM ar gyfer merched. Cynhaliwyd y sesiwn ddiwethaf yn ystod gwyliau hanner tymor y gwanwyn, a hynny yn ein canolfannau rhanbarthol ym Mhrifysgol Bangor a Threfforest yng nghymoedd De Cymru. Daeth grwpiau o ferched o ysgolion uwchradd lleol i'r ddwy ganolfan, gan gymryd rhan mewn gweithdai a gweithgareddau a ddarparwyd ar y cyd â phartneriaid o ddiwydiannau lleol.


Ym Mhrifysgol Bangor, daeth 25 o fyfyrwyr rhwng 11 ac 14 mlwydd oed i ymweld â'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig. Thema'r digwyddiad oedd "Pa fath o wyddonydd y gallwn fod?"


Cynhaliodd Swyddog Cyflawni Technocamps, Dr Mollie Duggan-Edwards, weithdy 'Gêm yr Ymennydd', lle bu'r merched yn gweithio mewn timau i fynd i'r afael â nifer o heriau datrys problemau. Yn dilyn hyn, a gyda chymorth gan Dr Peter Lawrence a Dr Paula de la Barra o'r Ysgol Gwyddorau Eigion, defnyddiodd y merched bensetiau rhith-wirionedd i asesu cymhlethdod arwynebau morgloddiau a deall sut y maent yn effeithio ar strwythurau ecosystemau. Rhoddodd Megan Owen, Gwyddonydd Niwclear, gyflwyniad i'r merched am electroneg, a hynny mewn gweithdy roboteg rhyngweithiol iawn.

Cafodd y merched gyfle i hedfan a chodio dronau bach er mwyn cwblhau cwrs rhwystrau a gynlluniwyd ymlaen llaw. Cyflwynodd Airbus sesiwn yn ymwneud â chynllunio caban i sicrhau'r proffidioldeb gorau i'r cwmni hedfan, ac roedd sesiwn Michelle Symonds, ar ran Nwy Prydain, yn canolbwyntio ar anghenion 'ynni'r dyfodol'.

Yn y cyfamser, treuliodd ddisgyblion o ysgolion lleol y cymoedd amser gyda'r tîm Technocamps ym Mhrifysgol De Cymru, gan weithio ar nifer o brosiectau gwahanol yn ymwneud â thechnoleg. Roedd y rhain yn cynnwys llunio cwis ar Python a dylunio gemau gan ddefnyddio technoleg Mircro:bit. Unwaith eto, llwyddodd Nwy Prydain i gyflwyno gweithdy ar ynni, gyda'r grwpiau'n dyfeisio syniadau ar gyfer balwnau aer poeth a allai gael eu pweru gan fio-nwy a system dyrbin y gellid ei gosod mewn pibau dŵr yn eich tŷ i greu trydan o ddŵr sy'n llifo.


Dywedodd Charlotte, un o'r disgyblion, ei bod wedi mwynhau'r sesiwn hon yn fawr iawn:


“Fy hoff weithgaredd oedd codio gyda Python i greu cwis. Dysgais sut y mae defnyddio Python yn iawn a sut y mae dadfygio'n well. Rwyf wedi mwynhau fy mhrofiad gyda Technocampas yn fawr iawn, a byddwn yn ei argymell i bobl eraill. Rwy'n ysu am gael dychwelyd!”


Daeth y sesiynau i ben trwy gynnal digwyddiad arddangos, lle gwahoddwyd teuluoedd y cyfranogwyr i gwrdd â'r tîm a gweld cynnydd anhygoel eu plant.


“Roeddem wedi mwynhau cael ein gwahodd i'r digwyddiad Gwobrwyo ar gyfer rhieni yn fawr iawn. Roedd gweld codio ar waith yn wych. Roedd y balchder ar wynebau pob un o'r merched yn amlwg, a hynny wrth iddynt rannu eu gwaith â chyffro. Dyma brosiect gwych, sy'n helpu merched i weld bod codio a swyddi ym maes technoleg yn ddewisiadau gyrfa, a'u bod hefyd yn hwyl." Andrew, Rhiant GiST Cymru.


Mae Technocamps yn falch iawn o'r gwaith y mae'n ei wneud, yn enwedig wrth annog merched ifanc i ymgymryd â phynciau STEM a gyrfaoedd yn y maes hwnnw. Mae'r rhaglen GiSTCymru wedi'i chynllunio i wneud hynny'n bosibl. Rydym yn edrych ymlaen at gynnal rhagor o weithgareddau a digwyddiadau GiSTCymru yn y dyfodol.

Y newyddion diweddaraf

Pan oedd Colette Hughes yn penderfynu ar bwnc ar gyfer un o’i hasesiadau terfynol yn rhan o’i hyfforddiant athrawon, cafodd ei hysbrydoli gan weithdy Technocamps yr oedd tîm Bangor wedi’i gyflwyno i’w dosbarth wythnos ynghynt.

Ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses bar- haus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd.

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342