English

Ysgol Haf GiST Cymru

Cyhoeddwyd: 16 August 2019

Roedd Technocamps yn hynod falch o arwain ar raglen newydd arloesol a ddyluniwyd i annog menywod ifanc tuag at yrfaoedd STEM. Cynhaliwyd lansiad swyddogol GiST Cymru ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Gorffennaf 2019. Mynychodd dros 130 o ferched o ysgolion ledled De Ddwyrain Cymru a'r Cymoedd i gael mewnwelediad a dealltwriaeth o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt ym maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Cydnabyddir yn eang bod merched yn cael eu tangynrychioli mewn diwydiannau STEM, ac un o nodau'r Ymgyrch Technocamps a ariennir gan Ewrop yw ceisio unioni'r cydbwysedd.

Yr wythnos diwethaf, cymerodd 27 o ferched ran yn Ysgol Haf GiST Cymru 2019 lle cawsant eu herio i ddefnyddio eu creadigrwydd i'r eithaf. Fe wnaethant gymryd rhan mewn gweithgareddau gan gynnwys codio, adeiladu jiraffod tal, gwneud llysnafedd, a hyd yn oed tynnu DNA o fanana! Y cyfan wrth wneud ffrindiau newydd a ffilmio eu taith trwy gydol yr wythnos.

Mae eu gweld i gyd yn dod i mewn bob dydd yn ystod yr wythnos ac yn dewis treulio eu gwyliau haf yn ein Hysgol Haf yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad i ansawdd ein gweithdai a phroffesiynoldeb ein Swyddogion Darparu.

Graddiodd pob merch o'r Ysgol Haf yn llwyddiannus a derbyniodd pob un Dystysgrif Presenoldeb Technocamps.

Am fwy o luniau, edrychwch ar ein tudalen Facebook.

Y newyddion diweddaraf

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Mae ceisiadu ar gyfer 2020 bellach ar agor!

Cystadleuaeth rhaglennu traws-Cymru Technocamps yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a chydweithio.

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342