English

Ysgol Haf GiST Cymru

Cyhoeddwyd: 16 August 2019

Roedd Technocamps yn hynod falch o arwain ar raglen newydd arloesol a ddyluniwyd i annog menywod ifanc tuag at yrfaoedd STEM. Cynhaliwyd lansiad swyddogol GiST Cymru ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Gorffennaf 2019. Mynychodd dros 130 o ferched o ysgolion ledled De Ddwyrain Cymru a'r Cymoedd i gael mewnwelediad a dealltwriaeth o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt ym maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Cydnabyddir yn eang bod merched yn cael eu tangynrychioli mewn diwydiannau STEM, ac un o nodau'r Ymgyrch Technocamps a ariennir gan Ewrop yw ceisio unioni'r cydbwysedd.

Yr wythnos diwethaf, cymerodd 27 o ferched ran yn Ysgol Haf GiST Cymru 2019 lle cawsant eu herio i ddefnyddio eu creadigrwydd i'r eithaf. Fe wnaethant gymryd rhan mewn gweithgareddau gan gynnwys codio, adeiladu jiraffod tal, gwneud llysnafedd, a hyd yn oed tynnu DNA o fanana! Y cyfan wrth wneud ffrindiau newydd a ffilmio eu taith trwy gydol yr wythnos.

Mae eu gweld i gyd yn dod i mewn bob dydd yn ystod yr wythnos ac yn dewis treulio eu gwyliau haf yn ein Hysgol Haf yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad i ansawdd ein gweithdai a phroffesiynoldeb ein Swyddogion Darparu.

Graddiodd pob merch o'r Ysgol Haf yn llwyddiannus a derbyniodd pob un Dystysgrif Presenoldeb Technocamps.

Am fwy o luniau, edrychwch ar ein tudalen Facebook.

Y newyddion diweddaraf

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Mae Max wedi cael ei enwebu gan ei gwmni, SONY, ar gyfer gwobr "Prentis y Flwyddyn" Cymru gyda Make UK

Technocamps yn Arwain y Ffordd o ran Cynnig Hanfodion y Cwricwlwm i Addysgwyr o Bob Cwr o Gymru

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342