We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Ymunwch â ni ar gyfer ein Cyfarfod Rhithwir Dysgu AM DDIM

Cyhoeddwyd: 23 June 2020

Pan ddechreuodd Covid-19 effeithio ar addysg yma yng Nghymru, ni allai neb fod wedi rhagweld y byddai ein hysgolion dal ar gau i bob plentyn ond ychydig dros 3 mis yn ddiweddarach. Yn Technocamps rydym yn ddiolchgar bod pethau'n dechrau edrych yn fwy cadarnhaol, gydag ysgolion yn paratoi i groesawu disgyblion yn ôl dros yr wythnosau nesaf. Mae’n dal i fod, fodd bynnag, yn amgylchedd gwaith eithaf rhyfedd i unrhyw un yn y sector addysg, wrth inni barhau i ddod i arfer ag amgylchedd ‘normal’ newydd, a gwahanol iawn.Mae'r tîm bob amser yn awyddus i gynnig cefnogaeth a chymorth i helpu athrawon i ddarparu Cyfrifiadureg mewn Ysgolion.

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi cael cyfle i ganolbwyntio ein hymdrechion gan ddarparu adnoddau ar-lein i helpu i gefnogi cyflwyno STEM mewn ysgolion.

Rydym wedi bod yn gwrando ar athrawon yng Nghymru. Mewn ymateb rydym wedi datblygu cyfres o sesiynau DPP ar-lein byr ar gyfer athrawon ysgolion cynradd. Mae'r rhain wedi cael derbyniad da gydag adborth rhagorol gan yr holl fynychwyr. Rydym yn falch bod dros 80 o athrawon eisoes wedi mynychu ein sesiynau, gyda mwy i ddod dros yr wythnosau nesaf.

Yr wythnos hon fodd bynnag, rydym yn rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol gyda'r ffocws ar athrawon ysgolion uwchradd yn cyflwyno TGCh a Chyfrifiadureg yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4.

Bydd Technocamps ‘TeachMeet’ yn dod ag athrawon o bob rhan o Gymru ynghyd ar gyfer prynhawn o sgyrsiau, trafodaeth a dysgu, gan gynnwys addysgwyr ledled y DU.

Mae gennym rai sgyrsiau rhagorol wedi'u recordio ymlaen llaw wedi'u cynnwys - gan gynnwys cyflwyniad gwych gan ein prif siaradwr Matthew Hewlett. Bydd sgwrs Matthew yn canolbwyntio ar sut mae angen i ni ‘fod yn ddewr’ yn ein dull o ddarparu Cyfrifiadureg, yn enwedig yng ngoleuni'r newidiadau arfaethedig i'r cwricwlwm yng Nghymru. Mae ein siaradwyr i gyd yn weithwyr proffesiynol addysgu a fydd yn dod â gwybodaeth a phrofiad ar ystod o wahanol bynciau. Dilynir pob sgwrs gan sesiwn holi ac ateb.

Bydd mynychwyr yn cael cyfle i rannu syniadau, archwilio arfer da, ac i ddysgu o brofiadau ei gilydd. Mae hefyd yn gyfle gwych i rwydweithio â chydweithwyr o'r un anian sy'n rhannu eich angerdd am ddysgu ym meysydd Cyfrifiadureg a TGCh.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal gan Adam Speight, athro, darlithydd a hyfforddwr dysgu profiadol. Mae hefyd yn Brif Swyddog Gweithredol Mr Speight Consultancy sy'n darparu cyngor ac arweiniad addysgol i sefydliadau i'r sectorau addysg gyhoeddus a phreifat. Cyd-westeiwr Adam ar gyfer y digwyddiad fydd y Rheolwr Gweithredol Stewart Powell. Bydd Stewart wrth law i ateb unrhyw ymholiadau gennych am y rhaglen Technocamps.

Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at y dydd Gwener yma. Gobeithiwn mai hwn fydd y cyntaf o lawer o Rith-Ddysgu, a ddyluniwyd i gefnogi'r gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud yn ein hysgolion.

Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

Mae Technocamps wedi ymrwymo i fod yn gynaliadwy a gwella ein cymwysterau amgylcheddol. Mae'r tîm wedi creu Cod Eco i gefnogi ein taith eco-gyfeillgar ac ecolegol.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342