English

Dau ar bymtheg o athrawon yn Dathlu Llwyddiant Cymhwyster

Cyhoeddwyd: 07 July 2017

Ar 5ed Gorffennaf 2017 daeth yr ail garfan o ddysgwyr i ennill y Tystysgrif Cyfrifiadura ar gyfer Athrawon lefel 3 (QCF) fel rhan o raglen flwyddyn DPP Technoteach. Cefnogir y rhaglen Technoteach DPP gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol trwy Lywodraeth Cymru er mwyn i athrawon wella sgiliau, i ddod yn gymwys ac yn hyderus yn eu gallu i gyflwyno'r cwricwlwm gwyddoniaeth gyfrifiadurol, yn ogystal â chefnogi cyflwyniad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Caiff y cwrs ei achredu gan VTCT ac fe'i cyflwynir drwy gydol y flwyddyn academaidd (18 sesiwn diwrnod llawn) gydag athrawon yn cyfarfod unwaith bob pythefnos i ddatblygu eu dealltwriaeth o ystod o bynciau gwyddoniaeth gyfrifiadurol o roboteg i raglennu Python. Mae ffocws cryf o'r cwrs yn cynnwys paratoi cynlluniau gwaith ac adnoddau ategol fel y gall athrawon eu defnyddio ar unwaith yn eu hystafelloedd dosbarth.

Mae'r cwrs unwaith eto wedi cael effaith fawr i'r athrawon dan sylw, eu hysgolion ac yn arbennig eu disgyblion. Dywedodd un athrawes uwchradd, Helen Clement o Ysgol Bro Dinefwr "Mae fy hyder wrth addysgu'r pwnc yn fwy o lawer. Rwyf hefyd yn fwy drefnus gyda fy adnoddau ar gyfer cyflwyno i ddisgyblion." Aeth Helen ymlaen i ddweud "Mae'r unedau gwahanol yn cwmpasu sbectrwm eang o'r pwnc sy'n galluogi gwahanol destunau a dulliau dysgu sydd i'w harchwilio. Rwyf wedi bod yn dysgu rhaglennu Python ac algorithmau i Flwyddyn 10 a 11, a ddefnyddir Raspberry Pis gyda Blwyddyn 12, a rwyf wedi dechrau addysgu'r Little Man Computer i Flwyddyn 12."

Dywedodd Carolyn Munro-Morris, athrawes ysgol gynradd o Ysgol Gynradd Sully, "[Roedd y cwrs] yn flaengar. Arweinir bob pwnc ymlaen i'r nesaf. Cynnwys pwnc da sy'n cwmpasu'r holl waith sy'n ofynnol ar gyfer Ysgolion Cynradd ar hyn o bryd." Ychwanegodd "Doedd gen i ddim profiad blaenorol ac rwyf bellach yn teimlo'n hyderus yn cyflwyno gwersi gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn yr ysgol gynradd."

Yn ogystal, nodir effaith y cwrs gan yr uwch-reolwyr mewn llawer o ysgolion yr athrawon. Dywedodd Mrs Sandra Joy, Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Gyfun Treforys, "Bu aelod o'n staff yn astudio ar eich Tystysgrif VTCT mewn Cyfrifiadureg eleni ac eisoes mae wedi cael effaith ddifyr ar rai o'r dysgwyr yn ein hysgol. Wrth gwrs, mae wedi bod yn gyfle gwych DPP ac wedi datblygu sgiliau yr aelod o staff mewn Cyfrifiadureg, ond hefyd gwelir ei hyder yn ffynnu. Mae hyn wedi cyfieithu, mewn cyfnod cymharol fyr o amser, i effaith glir a chadarnhaol ar sgiliau digidol ein dysgwyr.

"O ddydd i ddydd mae hi bellach yn fwy parod i fod yn arloesol yn yr ystafell ddosbarth, ond mae hi hefyd wedi cael yr hyder i arwain tîm yn y Gystadleuaeth Roboteg a gynhaliwyd yn ddiweddar. Gwelais yn uniongyrchol pa mor gyflym mae'r bobl ifanc yn y tîm wedi ymddiddori gyda'u prosiect a'r brwdfrydedd oedd ganddynt i dreulio amser eu hunain yn datblygu eu prototeip ac, wrth gwrs, eu sgiliau rhaglennu.

"Mae'r ffaith daethon nhw'n ail yn y gystadleuaeth oedd, fel mae nhw'n dweud yn Saesneg, yr eisin ar y gacen (fwriadwyd gair mwys gan gynhyrchon nhw torrwr gacen!)"

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer y garfan flwyddyn nesaf, i gael gwybod mwy ewch yma.
Y newyddion diweddaraf

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Ymgasglodd myfyrwyr a staff o Raglen Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol Prifysgol Abertawe gyda busnesau a sefydliadau lleol yn ddiweddar i ddathlu llwyddiant y dysgwyr cyntaf i gwblhau'r cwrs tair blynedd.

Roedd Technocamps yn hynod falch o arwain ar raglen newydd arloesol a ddyluniwyd i annog menywod ifanc tuag at yrfaoedd STEM.

Yr wythnos diwethaf oedd diwedd ein Rhaglen Ysgol Haf tair wythnos gyda’r myfyrwyr o Ysgol Bae Baglan, sydd wedi cymryd rhan mewn Rhaglen IRONMAN 5 wythnos a grëwyd gan Sefydliad Yellowsands.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342