Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Dau ar bymtheg o athrawon yn Dathlu Llwyddiant Cymhwyster

Cyhoeddwyd: 07 July 2017

Ar 5ed Gorffennaf 2017 daeth yr ail garfan o ddysgwyr i ennill y Tystysgrif Cyfrifiadura ar gyfer Athrawon lefel 3 (QCF) fel rhan o raglen flwyddyn DPP Technoteach. Cefnogir y rhaglen Technoteach DPP gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol trwy Lywodraeth Cymru er mwyn i athrawon wella sgiliau, i ddod yn gymwys ac yn hyderus yn eu gallu i gyflwyno'r cwricwlwm gwyddoniaeth gyfrifiadurol, yn ogystal â chefnogi cyflwyniad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Caiff y cwrs ei achredu gan VTCT ac fe'i cyflwynir drwy gydol y flwyddyn academaidd (18 sesiwn diwrnod llawn) gydag athrawon yn cyfarfod unwaith bob pythefnos i ddatblygu eu dealltwriaeth o ystod o bynciau gwyddoniaeth gyfrifiadurol o roboteg i raglennu Python. Mae ffocws cryf o'r cwrs yn cynnwys paratoi cynlluniau gwaith ac adnoddau ategol fel y gall athrawon eu defnyddio ar unwaith yn eu hystafelloedd dosbarth.

Mae'r cwrs unwaith eto wedi cael effaith fawr i'r athrawon dan sylw, eu hysgolion ac yn arbennig eu disgyblion. Dywedodd un athrawes uwchradd, Helen Clement o Ysgol Bro Dinefwr "Mae fy hyder wrth addysgu'r pwnc yn fwy o lawer. Rwyf hefyd yn fwy drefnus gyda fy adnoddau ar gyfer cyflwyno i ddisgyblion." Aeth Helen ymlaen i ddweud "Mae'r unedau gwahanol yn cwmpasu sbectrwm eang o'r pwnc sy'n galluogi gwahanol destunau a dulliau dysgu sydd i'w harchwilio. Rwyf wedi bod yn dysgu rhaglennu Python ac algorithmau i Flwyddyn 10 a 11, a ddefnyddir Raspberry Pis gyda Blwyddyn 12, a rwyf wedi dechrau addysgu'r Little Man Computer i Flwyddyn 12."

Dywedodd Carolyn Munro-Morris, athrawes ysgol gynradd o Ysgol Gynradd Sully, "[Roedd y cwrs] yn flaengar. Arweinir bob pwnc ymlaen i'r nesaf. Cynnwys pwnc da sy'n cwmpasu'r holl waith sy'n ofynnol ar gyfer Ysgolion Cynradd ar hyn o bryd." Ychwanegodd "Doedd gen i ddim profiad blaenorol ac rwyf bellach yn teimlo'n hyderus yn cyflwyno gwersi gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn yr ysgol gynradd."

Yn ogystal, nodir effaith y cwrs gan yr uwch-reolwyr mewn llawer o ysgolion yr athrawon. Dywedodd Mrs Sandra Joy, Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Gyfun Treforys, "Bu aelod o'n staff yn astudio ar eich Tystysgrif VTCT mewn Cyfrifiadureg eleni ac eisoes mae wedi cael effaith ddifyr ar rai o'r dysgwyr yn ein hysgol. Wrth gwrs, mae wedi bod yn gyfle gwych DPP ac wedi datblygu sgiliau yr aelod o staff mewn Cyfrifiadureg, ond hefyd gwelir ei hyder yn ffynnu. Mae hyn wedi cyfieithu, mewn cyfnod cymharol fyr o amser, i effaith glir a chadarnhaol ar sgiliau digidol ein dysgwyr.

"O ddydd i ddydd mae hi bellach yn fwy parod i fod yn arloesol yn yr ystafell ddosbarth, ond mae hi hefyd wedi cael yr hyder i arwain tîm yn y Gystadleuaeth Roboteg a gynhaliwyd yn ddiweddar. Gwelais yn uniongyrchol pa mor gyflym mae'r bobl ifanc yn y tîm wedi ymddiddori gyda'u prosiect a'r brwdfrydedd oedd ganddynt i dreulio amser eu hunain yn datblygu eu prototeip ac, wrth gwrs, eu sgiliau rhaglennu.

"Mae'r ffaith daethon nhw'n ail yn y gystadleuaeth oedd, fel mae nhw'n dweud yn Saesneg, yr eisin ar y gacen (fwriadwyd gair mwys gan gynhyrchon nhw torrwr gacen!)"

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer y garfan flwyddyn nesaf, i gael gwybod mwy ewch yma.
Y newyddion diweddaraf

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg.

Graddiodd Robert o Brifysgol Caerdydd, ac ysbrydolwyd ei yrfa mewn cyfrifiadureg gan weithdy Technocamps wythnos o hyd yr oedd wedi mynd iddo tra roedd yn yr ysgol.

Rydym wedi agor y porth yr oeddem wedi'i datblygu ar gyfer rhaglen yr Haf, ac mae'r adnoddau a ddatblygwyd gennym fel tîm ar gael i chi eu defnyddio a'u rhannu.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342