English

Mae Cofrestru ar gyfer Tymor y Gwanwyn Clwb Codio Ar ôl Ysgol Technocamps bellach ar agor

Cyhoeddwyd: 04 December 2018

Mae'r Clwb Codio ar ôl ysgol Technocamps 2018-2019 yn dechrau ym mis Ionawr a bydd yn parhau bob prynhawn Mawrth / Iau yn ystod tymor ysgol yn Ystafell Technocamps, Campws Singleton (Darperir cyfeiriad pellach i'r ystafell gyflenwi ar ôl cadarnhau'r slot).

Yn y Clwb Codio Technocamps, bydd ystod eang o bynciau cyfrifiadurol yn cael eu astudio gan ddefnyddio amrywiaeth o ieithoedd rhaglennu fel Greenfoot, Logo, Python, BBC micro: bit, Scratch, Lego Mindstorm a hefyd rhai sesiynau theori hwylus ac ymarferol. Rydym yn croesawu plant o 7 i 16 oed. Mae'r Clwb Codio Technocamps yn rhad ac am ddim ac nid yw'n ofynnol i'r plentyn / plant wybod neu gael unrhyw wybodaeth neu brofiad blaenorol o ran codio / rhaglennu i ymuno â'r clwb. Nid oes angen iddynt ddod ag unrhyw offer na dyfeisiau gan y byddant yn cael eu darparu. Ynghlwm i waelod yr erthygl hwn yw Calendr Tymor y Gwanwyn ar gyfer y clwb.

Rhennir fformat y clwb yn ddwy slot amser gwahanedig, naill ai rhwng 16:00 a 17:00 neu 17: 00-18: 00. Er bod amser cychwyn y clybiau yn wahanol, nid ydynt mewn unrhyw ffordd yn cael eu darparu mewn ffordd wahanol, dim ond i ddarparu ar gyfer y nifer helaeth o ddisgyblion sy'n dymuno mynychu.

I gofrestru'ch plentyn ar gyfer y clwb, rhaid i chi lenwi'r ffurflen gan ddefnyddio'r ddolen isod:

http://tiny.cc/qq2o0y 

Os oes gennych fwy nag un plentyn i gofrestru, llenwch y ffurflen ar wahân ar gyfer pob plentyn sy'n mynychu.

Bydd lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, gyda 25 lle ar gael ym mhob sesiwn. Byddaf yn eich hysbysu a yw lle wedi'i sicrhau ar gyfer eich plentyn.

Peidiwch â phoeni os nad yw eich plentyn (plant) yn cael slot gyda ni. Byddwn yn eu hychwanegu at y rhestr aros lle bydd eich plentyn (plant) yn gyntaf i gael lle pan ddaw llefydd ar gael. Gall hyn ddigwydd yn aml iawn oherwydd bod plant yn dod i mewn i'r ychydig sesiynau cyntaf a phenderfynu nad yw ar eu cyfer.

Unwaith eto, rhoddir gwybodaeth bellach megis cyfarwyddiadau i'r clwb ac ati ar gaffael slot i'r clwb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Glwb Codio Technocamps After School, mae croeso i chi gysylltu â ni yn:

afterschoolcodingclub@technocamps.com
Y newyddion diweddaraf

Technocamps a Theatr na nÓg yn dychwelyd adref o Hong Kong ar ôl ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf yn ystod Gŵyl SPARK, a drefnwyd gan y British Council.

Mae dathliad blynyddol Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ITWales yn rhoi cipolwg o'r amrediad amrywiol o gyfleoedd sydd ar gael o ran busnes a gyrfaoedd i fenywod yn yr 21ain Ganrif.

Mae Game of Codes yn ôl unwaith eto fel cystadleuaeth rhaglennu traws-Cymru Technocamps. Bydd y cystadleuaeth yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a chydweithio.

Mae cymwysterau TGCh a ddefnyddir mewn ysgolion a cholegau addysg bellach yn hen ac mae angen diwygiad sylfaenol arnynt.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm