English

Technocamps ar lwyfan byd-eang

Cyhoeddwyd: 18 March 2019

Mae tîm Technocamps newydd ddychwelyd o antur anhygoel dramor, lle rhoddwyd llwyfan byd-eang i'r rhaglen trwy gyfrwng taith i Hong Kong, a hynny ochr yn ochr â'n partneriaid cydweithredol, sef Theatr na nÓgMae'r Ŵyl SPARK yn ddigwyddiad newydd sbon gan y British Council, sy'n dathlu creadigrwydd ledled y celfyddydau, y gwyddorau a’r byd addysg. Roedd cael gwahoddiad i ymuno â'r dathliadau yn fraint i Technocamps, a hynny er mwyn cynnal gweithdai technegol, a gynlluniwyd yn arbennig i gyd-fynd â'r dangosiad Asiaidd cyntaf o sioe gerdd arobryn Theatr na nÓgsef Eye of the Storm.

Mae gan Technocamps brofiad helaeth o gynnal gweithdai sy'n ymwneud â rhaglennu, datblygu gemau, roboteg, codio ac apiau. Mae ein rhaglen eisoes yn darparu ar gyfer mwy na 45,000 o bobl ifanc yng Nghymru, a disgwylir i'r rhaglen dyfu ac ehangu yn sgil y cyllid a sicrhawyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a'n partneriaid yn Llywodraeth Cymru.

Mae Eye of the Storm yn sioe gerdd llawn swae, a ysgrifennwyd yn arbennig, ac mae'n cyfuno perfformiad dramatig cyffrous â thrac sain rhythmig a gyfansoddwyd gan y cyfansoddwr arobryn, Amy WadgeMae wedi'i gosod yng nghymoedd Cymru ac yn adrodd stori Emmie, gofalwr ifanc sy'n dyfeisio corwynt artiffisial i gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae tîm Technocamps wedi cydweithio â chynhyrchwyr y sioe i ddatblygu gweithdai ysbrydoledig sy'n cyd-fynd â'r perfformiadau mewn ysgolion, gan wella'r profiad creadigol, ynghyd ag adeiladu ar y themâu addysgol sy'n sail i'r naratif. Mae'r gweithdai yn herio plant i feddwl mewn modd creadigol, gan annog agwedd at ddysgu sy'n seiliedig ar y syniad bod "creadigrwydd yn hanfodol i artistiaid, gwyddonwyr a rhaglenwyr, fel ei gilydd."

Cafodd Stewart Powell, Rheolwr y Rhaglen ar gyfer Technocamps, ei ysbrydoli'n fawr gan y profiad, ac mae'n edrych ymlaen at feithrin partneriaethau hyd yn oed yn agosach â Theatr na nÓg a'r British Council, fel ei gilydd:

“Cenhadaeth Technocampsyw ysgogi, ysbrydoli, a chefnogi'r genhedlaeth nesaf o gyfrifiadurwyr; felly, roedd cael y cyfle i ehangu ar hyn gyda disgyblion ac addysgwyr yn Hong Kong, a hynny yn rhan o'n partneriaeth â Theatr na nÓg,yn brofiad heb ei ail.Yn rhan o'r ymweliad, cawsom gyfle i weithio'n agos gyda'r British Council i archwilio ffyrdd o gyflwyno ein rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus achrededig ar gyfer athrawon i addysgwyr yn Hong Kong yn y dyfodol.Ar y cyfan, bu'r daith yn llwyddiant mawr, ac edrychwn ymlaen at fynd â rhagor o'n gweithgareddau i Hong Kong yn y dyfodol agos."

Er gwaethaf rhai pryderon, roedd Luke Clement, Swyddog Cyflawni Technocamps, yn falch iawn bod y rhaglen wedi cael effaith parhaol ar y rhai a fanteisiodd arni. 

"Diflannodd fy mhryderon cychwynnol yn sydyn am wahaniaethau posibl yn y cwricwlwm a'r gallu i ddeall terminoleg wyddonol Saesneg, ac fe'm synnwyd gan ddiddordeb y plant mewn gwyddoniaeth a'u gallu i feddwl mewn modd creadigol. Nid yn unig yr oedd yn brofiad gwych i amlygu'r cysylltiadau cryf sy'n perthyn i'r byd gwyddonol a'r byd creadigol, ond roedd hefyd yn gyfle i feithrin ymwybyddiaeth o Technocamps, ynghyd â'r gwaith yr ydym yn ei wneud i ysbrydoli ac ennyn diddordeb plant ysgol mewn pynciau STEM."

Mae'r tîm cyfan yn llawn cyffro bod brand Technocamps nawr yn gallu hawlio'i le ar y llwyfan byd-eang, a hynny heb unrhyw amheuaeth. Rydym yn awyddus i ddatblygu yn arweinwyr o ran arloesedd addysgol, ynghyd â gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau plant ledled y wlad trwy gefnogi agenda STEM yng Nghymru.

Y newyddion diweddaraf

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Mae Max wedi cael ei enwebu gan ei gwmni, SONY, ar gyfer gwobr "Prentis y Flwyddyn" Cymru gyda Make UK

Technocamps yn Arwain y Ffordd o ran Cynnig Hanfodion y Cwricwlwm i Addysgwyr o Bob Cwr o Gymru

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342