Beth yw Technocamps?


Mae Technocamps yn rhaglen ddigidol eang ei chyrhaeddiad. Ein prif nod yw cefnogi uwchsgilio digidol ledled Cymru trwy ein partneriaethau cryf â holl brifysgolion Cymru. Mae ein holl raglenni am ddim i'r derbynnydd, gan eu bod yn cael eu hariannu'n llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth Cymru a CCAUC. Maent yn cael eu hwyluso gan ymrwymiad prifysgolion Cymru sy'n gweithio ar y cyd.

Yn yr Ysafell Ddosbarth
Ein nod yn y pen draw yw cynyddu ymgysylltiad pobl ifanc â phynciau STEM. Rydym yn gweithio gydag ysgolion uwchradd trwy ein rhaglen Cyfoethogi STEM ac ysgolion cynradd trwy ein rhaglen Playground Computing. Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol i athrawon i'w paratoi at yr heriau o ddarparu amgylchedd technegol a deinamig.

Y tu allan i ysgolion
Mae ein hymrwymiad i addysg gyfrifiadurol hefyd yn ymestyn y tu hwnt i amgylchedd yr ysgol. Rydym yn darparu cyfleoedd uwchsgilio digidol i bobl mewn cyflogaeth, ynghyd â chyfleoedd amrywiol ar gyfer dysgu gydol oes. Mae ein rhaglen Gradd-brentisiaeth a ariennir yn llawn yn cynnig cyfle i unigolion 'ennill cyflog a dysgu' trwy weithio tuag at radd pan fyddant mewn cyflogaeth lawn-amser. Rydym hefyd yn gweithio gyda busnesau a diwydiant i greu cyfleoedd i sicrhau bod y biblinell ddigidol yn cael ei chynhyrchu'n lleol, gan helpu i ddarparu swyddi o ansawdd uchel a chefnogi economi Cymru.

Technocamps team photo

Cyrff CyllidoPrifysgolion PartnerGrŵp Llywio


Slide IBM logo Slide Slide Dev Ops Group logo Slide DVLA logo

Rhanddeiliaid


Slide Chwarae Teg logo IET logo Slide Mr Speight logo Learned Society of Wales logo Eisteddfod logo M Sparc logo Menter Iaith logo Slide NDEC logo National Museum of Wales logo Oriel Science logo NHS Wales logo ONS logo Slide Qualifications Wales logo People and Work logo STEM Gogledd logo Science made simple logo Sony logo Slide See Science logo Techniquest logo Scouts logo Seren Network logo Girlguides logo Slide Urdd logo Theatr Na Nog logo National Waterfront Museum Logo VTCT logo Botanic Garden of Wales logo Slide Royal Institution logo Women in Tech Cymru logo WJEC logo Yellowsands logo

Llywodraethu

Technocamps Steering Group photo