Polisi Preifatrwydd Technocamps

Mae Technocamps yn rhaglen allgymorth ysgolion a cymunedol Cymru gyfan dan arweiniad yr Adran Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe gyda chanolfannau ym mhob prifysgol ledled Cymru. Ariennir y rhaglen drwy'r Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Gan mai Prifysgol Abertawe sy'n arwain y rhaglen, rydym yn defnyddio Polisi Diogelu Data[1] a Hysbysiadau Preifatrwydd[2] Prifysgol Abertawe fel canllaw. Bydd polisi'r Brifysgol yn mynd i'r afael ag unrhyw fater nad ymdrinnir ag ef yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Rydym yn cymryd y broses o gasglu, prosesu a storio data personol o ddifrif ac yn glynu wrth y Ddeddf Diogelu Data Cyffredinol 2018, y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a chanllawiau manwl a ddarperir gan ein cyllidwyr.

Rheolydd/Prosesydd Data

Prifysgol Abertawe yw'r rheolwr data ac mae'n ymrwymedig i amddiffyn hawliau unigolion yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data a'r GDPR. Ar gyfer y prosiectau a weithredwn ar ran Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), rydym yn gweithredu fel y prosesydd data. WEFO yw'r rheolydd data ar gyfer prosiect Technocamps 2 a ariennir gan ESF Cyf: 80942.

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi?

Mae ein cyllidwyr yn ei gwneud yn ofynnol i ni gasglu gwybodaeth ac mae angen gwybodaeth arnom hefyd i’ch cadw chii yn cael gwybod am ein gwasanaethau am ddim. Mae rhestr lawn o'r mathau o ddata a gasglwn fel Rheolydd Data ac fel Prosesydd Data i'w gweld ar ddiwedd y ddogfen hon.

Data categori arbennig (sensitif)

Mae'r GDPR yn cydnabod bod rhai mathau o ddata personol yn fwy sensitif ac yn cael eu dosbarthu fel "data categori arbennig". Gall Technocamps gasglu data am iechyd unigolyn i'w alluogi i gymryd rhan mewn rhai o'n gweithgareddau, gan gyfeirio'n benodol at gyflyrau meddygol neu alergeddau, at ddibenion ymweliadau â chwmnïau neu brifysgolion.

“special category data”.  Technocamps may collect data about an individual’s health to enable participation in some of our activities, specifically referring to medical conditions or allergies, for purposes of visits to companies or to universities.

Mae Technocamps yn casglu ac yn prosesu'r data hwn er budd y data testun er mwyn sicrhau bod unigolion yn cael eu diogelu, yn enwedig pobl ifanc (y cyfranogwr). Cesglir y data hwn gyda chydsyniad penodol y rhiant/gwarcheidwad/athro neu, lle mae dros 13, yr unigolyn.

Sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio?

Rydym yn casglu data gan gyfranogwyr ein prosiect am y rhesymau canlynol:

 • Monitro - i'w ddefnyddio fel tystiolaeth i'n cyllidwyr y cyfranogwyr sydd wedi elwa o ymgysylltiad â'r rhaglen. Bydd y data hwn yn cael ei ddarparu i'n harianwyr yn dilyn eu canllawiau diogelu data.
 • Gwerthusiad - rhoi cipolwg ar yr effaith a chasglu adborth gan y cyfranogwyr sy'n ymwneud â'r gweithgareddau y maent yn ymgymryd â nhw.

Rydym yn casglu data gan ein rhanddeiliaid am y rhesymau canlynol:

 • Ymgysylltu a gwybodaeth am ein rhaglenni.
 • Adrodd a gwerthuso am hirhoedledd a llwyddiant parhaus ein rhaglenni.

Beth yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol?

 Gweler y siart lawn ar ddiwedd y ddogfen.

 Ar gyfer ein cyfranogwyr

Cydsyniad

Rydym ond yn casglu'r wybodaeth sydd ei hangen yn gyfreithiol gan ein cyllidwyr a byddwn yn cael caniatâd gan gyfranogwyr i gasglu'r data sydd ei angen. Ar gyfer cyfranogwyr a hoffai gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglenni, rydym hefyd yn gofyn am ganiatâd i storio eu gwybodaeth ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt.

Tynnu cydsyniad yn ôl

The GDPR provides individuals with the right to withdraw consent where the Data Controller has relied upon Consent to process personal data as its legal basis. To withdraw your consent, please contact info@technocamps.com.

Ar gyfer ein Rhanddeiliaid

Diddordeb Cyfreithlon

Rydym yn casglu gwybodaeth oddi wrth ein grŵp Llywio ac oddi wrth y cyhoedd i allu darparu gwybodaeth gyfredol a pherthnasol am ein rhaglenni ac i roi gwybod i'r grwpiau/unigolion hyn am y datblygiadau diweddaraf a mentrau cefnogol diddorol. Mae pob un o'n rhaglenni wedi'u hariannu'n llawn ar hyn o bryd ac rydym am sicrhau bod gwybodaeth gyfredol a pherthnasol yn cael ei darparu i'n rhanddeiliaid.

Casglu a Storio Data

Caiff gwybodaeth ei storio'n electronig o fewn system ddiogel, enw defnyddiwr a ddiogelir gan gyfrinair a reolir gan Wasanaethau Gwybodaeth a Systemau (ISS) Prifysgol Abertawe.

Cadw Data

Bydd Technocamps yn cadw gwybodaeth bersonol am hyd y gweithrediad Technocamps ac am gyfnod rhesymol o amser ar ôl ei chasgliad i gydymffurfio â gofynion archwilio rheoleiddiol a chadw dogfennau. Byddwn yn cadw dogfennau ESF am 10 mlynedd ar ôl yr hawliad terfynol gan yr ESF yn ôl eu harweiniad ar gadw dogfennau3. Byddwn yn adolygu cywirdeb a chywirdeb yr holl ddata arall a ddelir, gan ddiweddaru gwybodaeth y tu allan i gontract WEFO yn flynyddol, gan ddileu'r cofnodion nad oes eu hangen mwyach.[3]. We will review the accuracy and integrity of all other data held, updating information outside the WEFO contract on an annual basis, with deletion of records no longer required.

Pwy sy'n derbyn eich gwybodaeth?

O dan weithrediad ESF WEFO Technocamps 2, caiff eich data personol ei rannu â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Llywodraeth Cymru

Swyddfeydd Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ

Mae'r wybodaeth yn cael ei rheoli'n llym gan nhw, fel y Rheolwr. Technocamps yw'r prosesydd data yn yr achos hwn ac yn amodol ar eu polisi.

Gweler eu hysbysiad preifatrwydd am WEFO fel rheolwr y Rhaglen.[4]

Mae'r data sy'n cael ei brosesu gan Technocamps yn ôl eu gofynion yn eu cronfa ddata.

 https://gov.wales/docs/wefo/publications/170524-esf-participants-database.pdf

Rydym yn prosesu'r data hwn ar eu rhan a chaiff ei gadw'n breifat mewn cronfa ddata diogel a reolir gan Brifysgol Abertawe.

Caiff yr holl ddata arall eu crynhoi a'u defnyddio fel offeryn rheoli i lywio rhaglenni yn y dyfodol. Fe'i cyflwynir ar ffurf crynodeb i Lywodraeth Cymru a CCAUC a'r brifysgol er mwyn parhau i gefnogi'r rhaglenni.

Cwcis y wefan

Ein defnydd o gwcis

Mae'r wefan yn defnyddio cwcis angenrheidiol i wneud i'r safle www.technocamps.com weithio. Mae gennym hefyd opsiwn i osod cwcis dadansoddol opsiynol i wella'r safle. Ni osodir cwcis opsiynol oni bai eu bod wedi'u galluogi gan y defnyddiwr wrth ddod i mewn i'r safle. Bydd galluogi cwcis dadansoddol yn gosod Cwci ar y ddyfais mynediad a fydd yn galluogi'r ddyfais i gofio dewisiadau'r defnyddiwr.

Cwcis Angenrheidiol

Mae cwcis angenrheidiol yn galluogi swyddogaethau craidd fel diogelwch, rheoli rhwydwaith a hygyrchedd. Gall y cwcis hyn gael eu hanalluogi drwy newid gosodiadau eich porwr. Fodd bynnag, gall hyn effeithio ar sut mae'r wefan yn gweithredu.

Cwcis dadansoddol

Mae cwcis dadansoddol yn cael eu hactifadu gan gwestiwn ar fynediad i'r wefan drwy switsh togl (arno/bant).

Mae'r Cwci dadansoddeg yn helpu gyda gwella'r wefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth ar sut y defnyddir y safle. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd nad yw'n adnabod y defnyddiwr yn uniongyrchol. Mae'r wefan yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi'r we a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso eich defnydd o'r safle a llunio adroddiadau ar ein cyfer ar weithgarwch y safle.

Cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r wefan hefyd yn gysylltiedig â'r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol canlynol, Twitter, Facebook a LinkedIn. Caiff data ei storio drwy'r llwyfannau a defnyddir pob offeryn dadansoddol yn unol â pholisi a hawliau'r llwyfannau a osodir gan ddefnyddiwr y llwyfan. Dim ond yn unol â diben ein data uchod y defnyddir dadansoddeg ar y llwyfannau hyn.

Beth yw eich hawliau?

Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â'ch data personol, fel a ganlyn. Fodd bynnag, nid yw'r holl hawliau yn berthnasol ym mhob amgylchiad.

 1. Yr hawl i gael gwybod – mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi pa wybodaeth a gesglir a phwy fydd yn ei rhannu.
 2. Yr hawl mynediad – mae gennych hawl i weld y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch.
 3. Yr hawl i gywiro – mae gennych hawl i gael cywiro neu gwblhau unrhyw wybodaeth anghywir os yw'n anghyflawn. Gallwch wneud y cais hwn ar lafar neu'n ysgrifenedig.
 4. Yr hawl i ddilead – gallwch wneud y cais hwn ar lafar neu'n ysgrifenedig.
 5. Yr hawl i gyfyngu ar brosesu - dim ond pan fyddwch yn herio cywirdeb y data y mae'r hawl hon yn berthnasol; mae'r data wedi cael ei brosesu'n anghyfreithlon neu os ydych wedi gwrthwynebu prosesu ac rydym yn ystyried eich achos.
 6. Yr hawl i hygludedd – Mae'r hawl hon yn caniatáu i unigolyn symud, copïo neu drosglwyddo data personol yn hawdd o un amgylchedd TG i'r llall mewn ffordd ddiogel, heb rwystr i ddefnyddioldeb.
 7. Yr hawl i wrthwynebu. Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol mewn rhai amgylchiadau ac mae gennych hawl absoliwt i atal eich data rhag cael ei ddefnyddio ar gyfer marchnata uniongyrchol.
 8. Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio – ni fyddwn yn ymgymryd ag unrhyw benderfyniadau awtomataidd felly nid yw'r hawl hon yn berthnasol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://ico.org.uk/your-data-matters/

Os oes gennych unrhyw bryderon am y defnydd o ddata at y dibenion hyn neu os hoffech gael copi o'r data sydd gennym amdanoch, dylai ceisiadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig i Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol:

Mrs Bev Buckley
Swyddog Cydymffurfio'r Brifysgol (FOI/DP)
Swyddfa'r Is-Ganghellor
Prifysgol Abertawe Parc Singleton
Abertawe SA2 8P

Ebost: ataprotection@swansea.ac.uk

Cwynion

Os ydych yn anhapus ynglŷn â'r ffordd y mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio neu ei brosesu, neu os oes gennych unrhyw broblem gyda chywirdeb y wybodaeth, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol gan ddefnyddio'r manylion uchod.

Casglu Data Technocamps 

Mae'r tabl isod yn rhestr o ddata a gasglwyd gan Technocamps ble mae Technocamps yw’r Rheolwr Data

Bydd Technocamps hefyd yn casglu data ychwanegol fel rhan o'r gweithrediad Technocamps 2 fel y Prosesydd Data. Mae'r rhestr o ddata a gesglir yn cael ei rheoli gan hysbysiad preifatrwydd WEFO a gellir ei gweld yma. Rydym yn dal y data ar eu rhan fel prosesydd ar gronfa ddata ddiogel a reolir gan ISS, Prifysgol Abertawe. yma We hold the data on their behalf as processor on a secure database managed by ISS, Swansea University.

Swyddogaeth 

Math o Ddata

Manylion Data

Unigolion Dan Sylw

Sail Gyfreithlon

Diben Cadw

Rhannu gyda thrydydd parti

Cyllid

Gwybodaeth am y gyflogres

Slipiau cyflog, treiliau

Aelodau staff

Tasg Gyhoeddus

Adrodd ar

Gytundeb

WEFO/WG/IoC

Ni wnaeth

WEFO olygu

Dogfennau Adnoddau Dynol

Gwybodaeth Adnoddau Dynol

Swydd

Ddisgrifiad

Cytundeb, Hysbyseb y Swydd

Aelodau staff

Tasg Gyhoeddus

Adrodd ar

Gytundeb

WEFO/WG/IoC

Ni wnaeth

WEFO olygu

Marchnata

Data Cyffredinol yr Ysgol

Name of School,

Address,

Location, email, Tel no

School administration

Diddordeb Cyfreithlon

I gyfathrebu ar gyfer gweithgarwch gweithredol

Mailchimp

Gwybodaeth

Benodol i Athrawon

Enw'r

Athro, ebost, rhif ffôn

Athrawon

Cydsyniad

Marchnata a Chyfathrebu

Mailchimp

Data rhanddeiliaid

Enw, cyfeiriad ebost, teitl

swydd

rhif ffôn, Cyflogwr

Rhanddeiliaid

Diddordeb Cyfreithlon

I gyfathrebu ar gyfer gweithgarwch gweithredol

Mailchimp

Data Gwybodaeth

Enw, cyfeiriad ebost, teitl

swydd

rhif ffôn,

Sector y Cyflogwr

Gwesteion

Arddangoswyr,

Mynychwyr, Ymwelwyr

Cydsyniad

- I gofnodi gweithgaredd gweithredol

- Am gyhoeddi tystysgrifau cymryd rhan - Ar gyfer diogelwch y safle os oes angen

Aelodau Tîm Technocamps

ar gyfer gwybodaeth

weithredol yn unig

Eventbrite

Rhestr

Rhwydwaith Menywod

Aelod Rhwydwaith

Menywod

(Enw, Cyfeiriad Ebost,

Aelod Rhwydwaith

Cydsyniad

Marchnata digwyddiadau yn y dyfodol

Ymgysylltiad fel Model Rôl

Mailchimp / Eventbrite

Rhif Ffôn

Symudol)

Dysgu

Rhestr Llysgenhadon

Manylion

Llysgennad

Myfyrwyr

(Enw, Cyfeiriad Ebost,

Rhif Ffôn

Symudol)

Myfyrwyr

Diddordeb Cyfreithlon

I gyfathrebu ar gyfer gweithgarwch gweithredol

Aelodau Tîm Technocamps

ar gyfer gwybodaeth

weithredol yn unig

Gweinyddol

Rhieni y Tu Allan i'r Ysgol

Manylion

Myfyrwyr

(Enw, ebost,

Rhif

ffôn)

Rhieni

Diddordeb Cyfreithlon

I gyfathrebu ar gyfer gweithgarwch gweithredol

Aelodau Tîm Technocamps

ar gyfer gwybodaeth

weithredol yn unig

Ysgol

Athrawon yr Ysgol

Manylion athrawon

(Enw, ebost,

Rhif

ffôn)

Athrawon

Diddordeb Cyfreithlon

I gyfathrebu ar gyfer gweithgarwch gweithredol

Aelodau Tîm Technocamps

ar gyfer gwybodaeth

weithredol yn unig

Rheoli'r

Rheolaeth

Data'r Grŵp Llywio

Enw, cyfeiriad ebost, teitl

swydd

rhif ffôn, Cyflogwr

Aelod y Grŵp Llywio

Diddordeb Cyfreithlon

I gyfathrebu ar gyfer gweithgarwch gweithredol

Aelodau Tîm Technocamps

ar gyfer gwybodaeth

weithredol yn unig

[1] https://www.swansea.ac.uk/about-us/compliance/data-protection/data-protection-policy/

[2] https://www.swansea.ac.uk/privacyandcookies

  https://www.swansea.ac.uk/media/Third-Parties-a-Visitors-Privacy-Notice.pdf

[3] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/832230/ESF_Doc ument_Retention_Guidance.pdf

[4] https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/wefo-arlein-privacy-notice.pdf