Astudiaethau Achos

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg. Aeth Ben ymlaen i gymryd rhan yn y First Lego League, gan gynrychioli'r ysgol yn y cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Ben Dodd

Image

Arweiniodd y gystadleuaeth at fwy o weithgareddau, a buan iawn yr oedd wedi gwirioni, gan gymryd rhan mewn gweithdai yn rhan o'i gwricwlwm ysgol. Datblygodd angerdd am raglennu a roboteg, ac roedd hyn yn rhywbeth y gallai ei drosglwyddo i aelodau iau'r ysgol. Nid yn unig y trosglwyddodd faton y gystadleuaeth, roedd hefyd yn gallu hyfforddi a mentora disgyblion iau, gan gynnig cymorth ac arweiniad i helpu i barhau â'r etifeddiaeth y helpodd i'w chreu. Mae ei ysgol yn parhau i gystadlu, ac mae ei thimau yn cyrraedd y rowndiau terfynol cenedlaethol yn rheolaidd.

Mae Ben wedi mynd ymlaen â'i angerdd am gyfrifiadureg, ac ar hyn o bryd mae wedi cofrestru ar gwrs gradd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n awyddus dros ben i 'roi yn ôl' ac ysbrydoli pobl ifanc fel ef ei hun sydd â dim neu fawr ddim dealltwriaeth o sut i droi diddordeb mewn cyfrifiaduron a roboteg yn yrfa bosibl. Mae wedi parhau i weithio gyda'r tîm Technocamps fel Uwch-lysgennad, gan helpu mewn gweithdai, clybiau codio, a chefnogi'r Prosiect mewn digwyddiadau a gweithgareddau hyrwyddo.

Ben has pursued his passion for computer science and is enrolled on a degree course at Swansea University and has continued working with the Technocamps team as a Senior Ambassador. He is really keen to inspire young people like himself with little understanding of how to turn an interest in computers and robotics into a career.

 

“Programming and robotics were daunting to me at first. I thought I had to wait until University to start learning – Technocamps changed that for me. It was a great introduction to Computer Science and it helped me improve my programming skills as I progressed through school.”

Bryn Bennett

Image

Mae Bryn Bennett wedi bod yn athro yn Ysgol Bassaleg ers dros 15 mlynedd, ac mae wedi arwain y tîm Cyfrifiadureg am y 5 mlynedd ddiwethaf. Mae gan yr ysgol lawer iawn o ddisgyblion, ac mae wedi bod yn ffodus i allu cynnig Cyfrifiadureg fel opsiwn TGAU ers nifer o flynyddoedd (rhywbeth y mae ysgolion llai eraill yn ei chael yn anodd ei ddarparu). Mae'n denu dros 100 o ddisgyblion yn rheolaidd bob blwyddyn sy'n ymgymryd â'r pwnc.

Bryn believes his connection with Technocamps has been vital to the continuation of the subject in school and often links up with the team for training and CPD opportunities. He is also keen to recognise the challenges: the school has a good uptake at GCSE, it is a very different story at A Level.  Bryn puts this down to the perceived ‘difficulty’ of the course, and the outcome of a mixture of low results, overly challenging content, and over-demanding assessment practices.

The whole of Year 8 at Basseleg School undertook our STEM Enrichment programme over the course of a week. We delivered over 100 hours of workshops to over 200 pupils in the year group. The school has reported a significant improvement in the pupils’ willingness to engage with STEM ever since.

Mae Bryn hefyd wedi bod yn allweddol wrth helpu'r tîm i dreialu rhai mentrau newydd. Yn benodol, ein rhaglen fentora lle gellir cysylltu Myfyrwyr-Lysgenhadon a Swyddogion Darparu â disgyblion o ysgol benodol i helpu i gefnogi astudiaethau TGAU a Safon Uwch.


As part of the pilot, Technocamps Delivery Officers have been coming into my A Level Computer Science lessons. They have opened up a dialogue with the pupils so that they have another person to turn to for help both inside and outside the classroom.”

Colette Hughes

Image

Pan oedd Colette Hughes yn penderfynu ar bwnc ar gyfer un o’i hasesiadau terfynol yn rhan o’i hyfforddiant athrawon, cafodd ei hysbrydoli gan weithdy Technocamps yr oedd tîm Bangor wedi’i gyflwyno i’w dosbarth wythnos ynghynt. 

Pan oedd Colette Hughes yn penderfynu ar bwnc ar gyfer un o’i hasesiadau terfynol yn rhan o’i hyfforddiant athrawon, cafodd ei hysbrydoli gan weithdy Technocamps yr oedd tîm Bangor wedi’i gyflwyno i’w dosbarth wythnos ynghynt.

Dewisodd ddefnyddio’r gweithdy yn sail ar gyfer gwers ddilynol a oedd yn canolbwyntio ar greu algorithmau gan ddefnyddio Robotiaid Edison V2.0. Byddai’r wers yn arwain at uned waith newydd ar ‘Golau’, felly cafodd y gwaith gyda’r robotiaid ei roi yn y cyd-destun priodol ar y dechrau. Yn ei gwers, aeth Colette ati i wahaniaethu’r deilliannau dysgu, gan ddyrannu tair lefel o waith i’r dysgwyr, gyda gwahanol lefelau o sgiliau a her yn ofynnol ar gyfer pob tasg a osodwyd. Trwy gydol y sesiwn, defnyddiodd Colette sesiynau llawn achlysurol i holi disgyblion am eu cynnydd ac i gadw eu ffocws ar y dasg. Roedd yr holi hefyd wedi’i gynllunio mewn modd clyfar i ysgogi’r dysgwyr mwyaf galluog i ganfod atebion lefel uwch ar gyfer unrhyw broblemau y byddent yn eu hwynebu ar hyd y ffordd.

The pupils remained on task and motivated throughout. Colette’s mentor was impressed, claiming that she had never seen a lesson hit so many teaching standards at once. A great example of how computer science can be embedded into the Primary School curriculum in a cross-curricular context. Needless to say, she is now a fully qualified teacher.


“Learners tackled the coding activity with confidence following a previous workshop. The positive rapport and the challenge provided by Colette promoted high standards of achievement – learners strived to attain their goals with resilience and sustained effort. This lesson met so many descriptors, and Colette deserves to be highly praised”

Fiona Humphreys

Image

Fiona Humphreys yw’r athro diweddaraf o Ysgol Bro Dinefwr i gwblhau ein cwrs VTCT. Mae’n dilyn dau o’i chyd-weithwyr sydd wedi cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus gyda thîm Technocamps. Hi yw Pennaeth Busnes yr ysgol, ac mae hefyd yn addysgu TGCh, felly roedd y cwrs yn apelio’n naturiol ati.

A hithau heb lawer o wybodaeth am raglennu, cafodd Fiona ei bwrw i’r dwfn i ddechrau. “Roedd yn rhaid i mi addysgu Scratch heb unrhyw wybodaeth flaenorol, ac roedd yn rhaid i mi addysgu fy hun sut i feddwl yn gyfrifiadurol. Dechreuais hefyd redeg clwb codio wythnosol gyda Phennaeth TGCh a Chyfrifiadureg yr ysgol. Dysgais gymaint ganddi a hefyd gan y disgyblion sydd wir ag angerdd am raglennu.”

Mae’r ysgol wedi bod yn hynod gefnogol i’w staff ac wedi cydnabod pwysigrwydd datblygiad proffesiynol parhaus. Mae angen ymrwymiad sylweddol ar gyfer y cwrs VTCT (18 diwrnod llawn dros flwyddyn academaidd), ond mae’r ysgol a’i disgyblion bellach yn elwa ar eu canfed. 

Mae Fiona (a’i chyd-weithwyr) wedi gallu cymryd syniadau ac ysbrydoliaeth o agweddau ar y cwrs, a’u hymgorffori yn eu cynlluniau gwersi, gan chwyldroi’n llwyr y ffordd y mae disgyblion yn dysgu am gyfrifiadureg yn yr ysgol. Mae’r cwrs wedi helpu i greu adran fedrus iawn sy’n barod i goleddu dysgu digidol er budd pob dysgwr yn yr ysgol.


“I now feel that I have the skills and understanding to teach aspects of computer science confidently. I can solve problems quicker and more easily as the Technocamps course has equipped me with the knowledge and experience to provide more challenging and engaging lessons.”

Paul Finch

Image

Swansea University’s Degree Apprenticeship in Applied Software Engineering adopts a ‘learn and earn’ approach, combining work and study. For Paul, this apprenticeship was a chance to improve his company’s IT systems and develop his digital skills.

Throughout the programme, he interacted with fellow students from a wide variety of companies all developing the same digital skill set. In his final year, Paul developed his most successful piece of software, which now forms part of his company's financial system. The software identifies and recovers contract variances, which can occur for a number of reasons but mean that a company’s contract budget can change dramatically.

Already in partial deployment, the software has saved the company £70,000, and the Director estimates that it will save £400,000 per year once fully deployed.

Through apprenticeships like this, the Degree Apprenticeship programme proves that Higher Education doesn’t have to end when you get a job. For employers, it shows that collaboration with educators can develop and upskill their workforce, better preparing their organisations for the digital future. 


“The programme has given me a wide range of skills which are applicable on a daily basis. For each of the 12 modules, we carried out a work-based mini-project that transfers the knowledge and skills acquired from that module directly into our company. Having such a programme which does this for the broadest variety of companies is a remarkable achievement.”

Casey Denner

Image

Casey’s route into Computer Science was an unsual one. She was all set to be a French teacher until the course she'd wanted to study at Swansea Uni got cancelled due to lack of interest. Casey decided instead to study Computer Science (on the assumption it was graphics!).

Ar ôl darganfod nad graffeg oedd Cyfrifiadureg, clywodd Casey am Technocamps. Penderfynodd fod hon yn rhaglen wych i fod yn rhan ohoni, a dewisodd fodiwl addysgu a oedd yn cael ei redeg gan yr Athro Faron Moller (Cyfarwyddwr Technocamps). Roedd hyn yn caniatáu iddi weld cyfrifiadureg yn cael ei haddysgu mewn ysgolion ac i fynd ati i addysgu'r pwnc ei hun. Roedd yn mwynhau gweld myfyrwyr yn cael eu hysbrydoli gan faes nad oeddent, efallai, fel hithau, wedi'i ystyried o'r blaen.

She was also inspired by Technocamps' encouragement of girls into the field as it is dominated by men. Casey then worked as a Teaching Fellow at Technocamps, meaning she got to do a wide variety of things, from teaching 7 year olds how to make robots to teaching 16 year olds how to write programs for their GCSEs and teaching adults modules on their degree.

Ei hoff rannau o'r rôl oedd creu gweithdai, dod o hyd i ffyrdd newydd o addysgu, ac ennyn brwdfrydedd mewn myfyrwyr i astudio cyfrifiadureg!


“My new job as Lecturer in Computer Science is one I never in a million years thought I would get. My time at Technocamps and teaching on the Degree Apprenticeship has been amazing. I’ve improved my teaching skills no-end and I have also almost finished a PGCHE which I was encouraged to do when I applied for the job. I have no doubt that if I hadn’t applied to be a Teaching Fellow at Technocamps, I would not be where I am now."