Astudiaeth Achos: Luke Clement

adminAstudiaeth Achos, Degree Apprenticeship Case Study, Newyddion, Staff

Mae ein Rheolwr Gweithrediadau, Luke Clement, wedi cwblhau ein rhaglen Prentisiaeth Gradd ym Mhrifysgol Abertawe yn ddiweddar. Yma, rydyn ni'n edrych ar sut mae wedi ei helpu i wella ei wybodaeth am gyfrifiadura a datblygu ei yrfa.

Mae Luke wedi bod yn gweithio i Technocamps ers 5 mlynedd, i ddechrau fel Swyddog Addysgu a nawr fel Rheolwr Gweithrediadau yn ein prif ganolfan yn Abertawe. Roedd wastad ganddo ddiddordeb mewn cyfrifiaduron a thechnoleg pan oedd yn iau, ond yr unig gwrs oedd ar gael iddo yn yr ysgol oedd TGCh. Nid oedd hyn yn apelio at Luke ond roedd yn ei weld fel cyfle i ddefnyddio cyfrifiadur mewn gwersi, a oedd yn dal i deimlo’n newydd-deb ar y pryd, felly dewisodd ei astudio. Roedd ganddo ddiddordeb mewn gemau fideo erioed ac ar un adeg, rhagwelodd ei hun naill ai fel athro neu ddatblygwr gemau, ac mae'n gwneud y ddwy rôl hyn i ryw raddau yn Technocamps heddiw. Gyda blwyddyn o brofiad fel athro Gwyddoniaeth, clywodd Luke am swydd wag yn Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe a oedd yn ymddangos yn ffit berffaith a dechreuodd ddysgu ei hun sut i raglennu. Ar ôl sicrhau’r rôl, syrthiodd Luke mewn cariad ar unwaith â natur greadigol rhaglennu wrth geisio dod o hyd i atebion i broblemau penodol. Mae’n deg dweud, pe bai wedi cael ei gynnig yn yr ysgol, byddai Luke wedi neidio ar y cyfle i astudio Cyfrifiadureg.

Cyn gynted ag ymunodd Luke â'r tîm yn Technocamps, cafodd ei daflu i'r pen dwfn. Gyda mis i fynd i’r afael â chysyniadau rhaglennu a sut i’w rhoi ar waith yn Python cyn hwyluso cwrs achrededig 18 diwrnod Cyfrifiadura i Athrawon trwy gydol ei flwyddyn gyntaf yn y rôl, roedd yn dipyn o fedydd tân. Roedd yn ffordd wych o ddysgu sut i addysgu’r cysyniadau a datblygu ei ddealltwriaeth a sut i’w gyfleu i’r dysgwyr ar y cwrs. Roedd Luke hefyd yn datblygu ac yn cyflwyno gweithdai cyfrifiadureg ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd, a dyna sut y daeth ar draws yr iaith raglennu Scratch y datblygodd ef ddiddordeb mawr ynddi. Ers hynny, mae Luke wedi gwneud cannoedd o raglenni a gemau, naill ai fel enghreifftiau a thiwtorialau, neu fel offer addysgu i helpu i ddysgu cysyniadau mwy haniaethol, yn ogystal â gemau i ffrindiau eu mwynhau. Ar ôl bod yn y rôl am 3 blynedd a theimlo'n gyfforddus iawn, penderfynodd Luke gofrestru ar ein rhaglen Gradd-brentisiaeth i wella ei ddealltwriaeth o bynciau uwch mewn Cyfrifiadureg a gwella ei addysgu o'r pwnc.

Hoff agwedd Luke o’r cwrs oedd y modiwlau rhaglennu, yn ogystal â’r modiwlau mwy damcaniaethol a mathemategol. O ystyried ei gefndir mewn Ffiseg Ddamcaniaethol, roedd yn mwynhau gallu cymhwyso sgiliau mathemategol tebyg a meddwl rhesymegol i bwnc newydd yr oedd ganddo lawer o ddiddordeb ynddo. Roedd llawer o'r tasgau portffolio seiliedig ar waith ar y Gradd-brentisiaeth yn cynnig cyfle i roi'r agweddau damcaniaethol i gyd-destun cyfarwydd trwy ganiatáu iddo gymhwyso'r hyn a ddysgwyd i agweddau ar ei rôl yn Technocamps. Prosiect y flwyddyn olaf oedd ei hoff agwedd arno gan ei fod yn gallu cynhyrchu gêm symudol yn ymwneud â phynciau Seiberddiogelwch a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer gweithdai Technocamps yn y dyfodol, yn ogystal â myfyrwyr ar y Gradd-brentisiaethau yn y dyfodol. Nododd Luke mai'r rhan orau oedd bod y cwrs cyfan yn hollol rhad ac am ddim a bod lefel y gefnogaeth gan y staff yn uwch nag y mae wedi ei gael ar gyrsiau gradd yn y gorffennol. Mae ein staff addysgu hefyd yn agored i adborth a chwestiynau gan fyfyrwyr i sicrhau bod y cwrs yn brofiad dysgu dwy ffordd.

Roedd heriau i’r cwrs, hefyd, gan gynnwys hunan-gymhelliant, cydbwyso’r cwrs â swydd amser llawn a phandemig byd-eang. Y tu hwnt i hyn, mae Luke hefyd yn rheoli band ac yn perfformio mewn côr yn ei amser hamdden felly mae ei sgiliau trefnu bellach heb eu hail!

Ar ôl gweithio fel athro Gwyddoniaeth ysgol uwchradd yn flaenorol, nododd Luke yn naturiol lawer o weinyddiaeth a straen yn y rôl. Mae’n cael ei rôl yn Technocamps yn fwy hwyliog a rhydd gyda chyfle i ddatblygu gweithgareddau ochr yn ochr â chydweithwyr brwdfrydig, felly hoffai Luke aros yn Technocamps cyhyd ag y gall a gweithredu popeth y mae wedi’i ddysgu yn ei rôl.

Rwy’n teimlo fy mod wedi dod o hyd i rôl a gweithle sy’n addas ar gyfer fy set eithaf eclectig o sgiliau a phrofiad ac rwy’n mwynhau ei wneud yn fawr. Wedi dweud hynny, mae’r profiad a gefais ym maes rheoli ac addysgu, ynghyd â’r cymhwyster newydd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol yn agor mwy o lwybrau y gallaf edrych arnynt pe bawn erioed yn teimlo fel newid gyrfa, er nad ydw i'n rhagweld hynny’n digwydd unrhyw bryd yn fuan!