Astudiaeth Achos: Archbishop McGrath

adminAstudiaeth Achos, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau, Workshops & Events Case Study

Cymerodd Thomas Fricker ran yn ein Cystadleuaeth Roboteg nôl yn 2016 ac – ynghyd â’i gyd-aelodau tîm o Ysgol Gyfun Archbishop McGrath a’r athrawes Fiona Greenwood – enillodd yn ein rownd derfynol. Eleni, cefnogodd ei chwaer iau a thîm Archbishop McGrath 2023 yn eu hymgais i adennill teitl y Pencampwyr! Dyma ei stori…

Mae Thomas wedi cael diddordeb brwd mewn cyfrifiadureg erioed, ond agorwyd ei lygaid pan gafodd ei ddysgu i raglennu yn Scratch am y tro cyntaf ym Mlwyddyn 6. Roedd dysgu y gallai greu beth bynnag y gallai feddwl amdano gan ddefnyddio offer y gallai ei ddeall yn hynod ddiddorol iddo. Roedd yn siomedig bod llai o Scratch yn rhan o'i wersi ysgol uwchradd, tan iddo ymuno â'r clwb cod.

Gan fod ganddo ddiddordeb mewn darganfod sut mae pethau'n gweithio, ymunodd â chlwb codio'r ysgol a oedd yn rhan o Technocamps, lle bu'n mwynhau dylunio, peiriannu ac adeiladu robot gan ddefnyddio'r pecyn LEGO MINDSTORMS a ddarparwyd. Mae'n cofio helpu'n bennaf gyda'r theori y tu ôl i'r cod ar gyfer y robot a'i raglennu. Yna adeiladodd aelod arall o'r tîm, Sam, y robot.

Oherwydd cyfyngiadau ar niferoedd, ni fynychodd Thomas ddigwyddiad y rownd derfynol yn bersonol, ond mae'n cofio rhaglennu'r robot a phrofi'r cod dro ar ôl tro gyda gwelliannau bach bob tro, nes i'r tîm ei gael i weithio o'r diwedd. Gweithiodd system profi a methu syml swyn!

Y rhan fwyaf heriol i Thomas oedd yr hen iaith i'r LEGO MINDSTORMS. Roedd yn ddiflas ac nid oedd yn reddfol iawn o'i gymharu â Scratch (roeddent yn fwy cyfarwydd ag ef!). Mae'r citiau modern yn defnyddio iaith sydd bron yn union yr un fath â Scratch, sydd bellach yn gwneud pethau'n llawer haws! Roedd dirprwyo pwy o fewn y tîm oedd yn gwneud beth a sicrhau bod pawb yn gwneud eu rolau mewn ffordd a fyddai'n rhoi popeth at ei gilydd yn gywir ar y diwedd hefyd yn her, yn enwedig gyda'r cod.

Mwynhaodd Thomas y cyfle i weithio ar rywbeth roedd yn falch ohono. Dyma’r tro cyntaf iddo fod yn rhan o brosiect codio ac roedd yn falch o’r robot greodd y tîm. Roedd mynd ymlaen i ennill y gystadleuaeth yn well byth, gan brofi bod eu holl waith caled yn werth chweil.

Fel dirprwy bennaeth ym Mlwyddyn 13, casglodd Thomas grŵp o fyfyrwyr cyfrifiadureg o Flwyddyn 12 a 13 at ei gilydd i’w helpu i addysgu disgyblion yn ei hen ysgol gynradd, yn debyg iawn i’w brofiad ef. Roedd am roi'r cyfle iddynt a gafodd ei hun, ac roedd ei chwaer yn rhan o'r dosbarth roeddent yn ei ddysgu. Bob prynhawn Mercher, roedd Thomas yn arwain y grŵp, gan eu haddysgu gyda chymorth dau ffrind, Sam a Will (a oedd yn rhan o dîm buddugol gwreiddiol Archbishop McGrath hefyd!).

Yng Nghystadleuaeth Roboteg eleni, cymerodd chwaer Thomas Sofia Fricker (disgybl Blwyddyn 7 yn Archbishop McGrath) a thri o'i chyd-ddisgyblion ran yn ein Cystadleuaeth Roboteg, gyda chymorth Pennaeth TG a Chyfrifiadureg yr ysgol, Fiona Greenwood. Daeth Thomas draw i gefnogi'r tîm a mwynhaodd weld Sofia yn rhagori. Enillodd y tîm Her Fyw De Cymru, gan ddefnyddio'r un cit a ddefnyddiodd tîm fuddugol yr ysgol saith mlynedd yn ôl.

Ymlaen at heddiw, ac mae Thomas wedi pasio ei flwyddyn gyntaf mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd nawr yn trosglwyddo i astudio Deallusrwydd Artiffisial yn dilyn arwyddocâd cyfredol AI. Ar ôl graddio, hoffai fod yn hunangyflogedig drwy greu apiau, rhaglenni a chynhyrchion. Mae eisoes yn defnyddio’r sgiliau a ddysgodd gan Technocamps wrth weithio ar brosiectau gyda chyfoedion – gan gynnwys sut i ddal ei hun, pryd i gyfrannu a phryd i wrando.

Roedd yn wych gweld disgyblion presennol o flwyddyn 7 yn ennill cystadlaethau Technocamps yn defnyddio'r cit a enillodd fy nhîm yn ôl pan oedden nhw ym Mlwyddyn 7! Roedd yn swreal mynd o’i haddysgu i raglennu, i’w gweld yn ennill cystadlaethau i’w hysgol gyda’r holl waith caled a wnaeth hi a’i chyd-ddisgyblion, mae’n deimlad gwych sy’n fy ngwneud i mor falch o’r hyn mae wedi’i gyflawni. Rwy'n gobeithio dod yn rhan o Technocamps er mwyn gallu helpu mwy o bobl i gael y cyfleoedd hyn

Cymerodd ein tîm Clwb Cod cyntaf un ran yng nghystadleuaeth roboteg Technocamps yn ôl yn 2016.  Fe wnaethant ddylunio ac adeiladu robot i gynorthwyo mewn amgylchedd addysg a dyfarnwyd y wobr gyntaf iddynt. Roedd hwn yn brofiad gwirioneddol ysbrydoledig iddynt, gyda llawer o’r tîm yn mynd ymlaen i astudio Cyfrifiadureg ar lefel TGAU a Lefel A a rhai yn dewis astudio’r pwnc yn y brifysgol. Mae cystadlaethau Game of Codes a Roboteg blynyddol Technocamps yn darparu heriau i’n myfyrwyr iau i archwilio a datblygu eu sgiliau rhaglennu, yn ogystal â rhoi cyfleoedd i’n myfyrwyr Cyfrifiadureg Lefel A eu harwain a mentora.