Astudiaeth Achos: Julie Walters

adminAstudiaeth Achos, Staff

Gweithiodd Julie yn Rheolwr Prosiect Technocamps rhwng 2018-2021, a ysbrydolodd hi i ddatblygu ei sgiliau cyfrifiadura wrth i’r rhaglen anelu at uwchsgilio’r plant a’r gweithlu yng Nghymru. Yma, mae'n dweud mwy wrthym am ei phrofiad gyda Technocamps fel aelod o staff a myfyriwr.

Dywedwch ychydig amdanoch hunain.
Fi yw Julie Walters. Dw i’n dweud wrth bawb mai fi ydy’r “un go iawn” a’r llall yn dwyll! Beth bynnag, does dim dwywaith fod yr actores a digrifwr Julia Mary Walters wedi cael profiadau hollol wahanol i mi ac nid yw wedi gweithio am y (bron i) 4 blynedd diwethaf ym Mhrifysgol Abertawe!

Mae fy nghefndir yn cynnwys cyllid yn y GIG, rhedeg fy musnes fy hun, gweithio i fentrau cymdeithasol ac yn ddiweddar, addysg. Yn Technocamps, rhaglen a ddatblygwyd gan Brifysgol Abertawe, cefais y fraint o reoli rhaglen allgymorth wych sydd â’r nod o uwchsgilio Cymru mewn llythrennedd digidol, yn enwedig ym maes cyfrifiaduron a rhaglennu. Wrth i’r prosiect mawr gyda chyllid yr UE ddod at ei derfyn, symudais draw i’r adran TG ym Mhrifysgol Abertawe, ac ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar bob math o brosiectau digidol.

Beth oedd eich rôl cyn y cwrs sgiliau a sut fydd hyn yn newid eich rôl nawr?
Penderfynais yn ddiweddar y byddai'n ddefnyddiol datblygu fy nealltwriaeth o reoli prosiectau meddalwedd a dechreuais ar un o'r cyrsiau sgiliau gan Technocamps. Cyn ymgymryd â'r her, roeddwn yn gweithio ym maes Rheoli Prosiectau ac yn helpu'r Brifysgol i symud o'i hen system ffôn i system ddigidol newydd a rhithwir gan ddefnyddio Zoom. Trosglwyddwyd systemau’r Brifysgol ym mis Ionawr 2022, a defnyddiwyd y system ffôn newydd ar gyfer clirio gyda llwyddiant aruthrol eleni.

Roedd hwn yn gais sylfaenol ond roedd gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei lansio ar amser ac o fewn y gyllideb yn her enfawr. Roedd cwrs Technocamps yn atgoffa ac yn adnewyddu llawer o’r offer roeddwn i wedi’u dysgu yn ystod Prince 2 a fy nghyfnod fel Uwch Reolwr Prosiect i Technocamps. Dysgais offer newydd hefyd, gan gynnwys maint crys-T. Mae'r dechneg hon yn helpu i benderfynu ar eich blaenoriaethau ar brosiect trwy gategoreiddio i feintiau dillad, sy'n ffordd hwyliog o feddwl am eich blaenoriaethau!

Pa ran(nau) o'r cwrs oedd fwyaf heriol i chi a pham?
Rhan fwyaf heriol y cwrs oedd rheoli amser personol. Gydag amserlen lawn a phrysur yn barod, mae’n aml yn anodd gwneud amser i ddysgu a datblygu eich sgiliau… ond mae’n bwysig. Mae dysgu’r holl fethodolegau gwahanol e.e. ystwythder, rhaeadr, Model V, wedi bod yn ddefnyddiol i groesawu'r arfer gorau ac i ddod o hyd i'r dull cywir wrth ymgymryd â phrosiect meddalwedd.

Pa ran(nau) o'r cwrs oedd fwyaf ddiddorol i chi a pham?
Mwynheais yn fawr yr amrywiaeth o arddulliau dysgu. Cwisiau, trafodaethau grŵp, fideos, sleidiau, Padlet. Mae'n eich cadw i ymgysylltu â'r cynnwys pan ddefnyddir gwahanol ddulliau. Fe wnes i hyd yn oed fwynhau'r aseiniad gan ei fod yn herio'r hyn roeddwn i'n ei wybod ac wedi gwneud i mi atgyfnerthu'r dysgu. Trwy hyn, fe wnes i wir fynd i'r afael â dadansoddiad llwybr critigol unwaith ac am byth!

Sut wnaethoch chi ddechrau ymwneud â chyfrifiaduron a beth wnaeth eich ysbrydoli i ddilyn y llwybrau rydych chi wedi'u cymryd? 
Rydw i wastad wedi cael diddordeb brwd mewn TG. Yn yr 1980au, pan nad oedd cyfrifiaduron yn eitem arferol yn y cartref, cymerais radd mewn Astudiaethau Busnes gyda Gwybodeg. Roedd yn rhaid i ni raglennu yn Basic a Pascale. Nawr mae pethau wedi symud ymlaen yn sylweddol, er bod dealltwriaeth o raglennu, a rhywfaint o uwchsgilio pellach a wnes i i raglennu yn Python, i gyd yn ei gwneud hi'n haws cyfathrebu o fewn yr adran rydw i'n gweithio ynddi, ac i werthfawrogi'r dechnoleg arloesol y mae'n rhaid i ni i gyd ymgysylltu â hi. Rydw i wedi cael fy ysbrydoli gan lawer o bobl wirioneddol anhygoel, ond mae llawer o fenywod wedi fy ysbrydoli'n arbennig i ymestyn ymhellach ac i beidio â rhoi'r gorau i ddysgu. Rydw i wedi cael y fraint o weithio gyda llawer o fenywod mewn swyddi arwain, e.e. Helen Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Iechyd a Gofal Digidol Cymru; Louise O’Shea o confused.com a Gwen Parry-Jones, Prif Swyddog Gweithredol Magnox. Rydw i wedi gweithio gyda’r tîm yn Technocamps, yn enwedig Catherine, Teri, Laura, Casey, Megan, Rasa, Alison, Jo a llawer o bobl eraill sy’n llunio’r ffordd yr ydym yn meddwl am dechnoleg ac arweinyddiaeth bob dydd.

Ble ydych chi'n gweld eich gyrfa yn y dyfodol a sut ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n defnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth rydych chi wedi'u hennill?
Mae wedi cymryd amser, ond yn ddiweddar, rydw i wedi dod o hyd i fy nghilfach mewn rheoli prosiectau. Rwy’n hoffi bod yn rhan o’r broses gyfan o’r dechrau i’r diwedd, gan gwmpasu, ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweld y cynnyrch terfynol. Felly rwy'n gweld fy hun yn tyfu yn y maes hwn ac yn ennill mwy o ddealltwriaeth o'r ffyrdd gorau o reoli'r prosiectau rwy'n ymgysylltu â nhw.

Ers dilyn y cwrs hwn, a gradd Meistr flaenorol mewn TGCh Strategol ac Arweinyddiaeth gan Brifysgol Napier Caeredin, rydw i wedi gallu symud ymlaen yn fy ngyrfa. Mae wedi rhoi'r hyder i mi wneud cais am rolau rwy'n gwybod bod gen i'r sgiliau ar eu cyfer. Mae Llywodraeth Cymru wedi noddi’r ddau gwrs hyn i hybu sgiliau digidol, ac rwy’n ddiolchgar am y buddsoddiad yn y sector ac am annog menywod i ymgysylltu â gyrfaoedd digidol. Dechreuais ddatblygu'r sgiliau hyn yn gymharol hwyr yn fy ngyrfa, gan brofi nad yw byth yn rhy hwyr i ddysgu, ac mae'n wirioneddol bwysig cymhwyso'r hyn rydych chi'n ei ddysgu. Yn ogystal, y mis hwn, rydw i wedi cael dyrchafiad yn Rheolwr Rhaglen Ddigidol, gan ddangos ei bod bob amser yn werth buddsoddi amser ynoch chi'ch hun a dod o hyd i'r amser i ennill y sgiliau a gloywi eich cymhwysedd digidol.

“Os oes un sgil y mae angen i chi ei wella, byddwn yn dweud dewch o hyd i'r cwrs ac ewch amdani. Yna, gallwch chi hefyd elwa ar yr ethos a gyflwynir gan Technocamps o ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.”