Bwtcamps Sgiliau'r Sefydliad Codio


Chwilio i uwchsgilio, ailsgilio neu ailsgilio? Beth am ystyried ein casgliad o gyrsiau sgiliau rhaglennu? Maen nhw'n rhad ac am ddim i ddysgwyr a byddant yn eich helpu i adeiladu eich sgiliau technoleg. Rydym yn gweithio gyda phob prifysgol yng Nghymru i ddarparu'rsgiliau hyn yn rhithwir ac yn gorfforol. Bydd manylion am y cyrsiau ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Wrecsam Glyndwr, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe a'r Brifysgol Agored yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!

Dyluniwyd y cyrsiau datblygu hyn i'ch helpu adeiladu sgiliau a gwybodaeth â gofyn cyson i'ch helpu i symud ymlaen.

Image


Lleoliad:
Cymysg - Prifysgol Abertawe ac ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Start date:
 23rd January 2023
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Mae meddwl cyfrifiadurol yn cyfeirio at gasgliad o dechnegau datrys problemau y mae datblygwyr meddalwedd yn eu defnyddio i ddeall problemau, eu torri i lawr, a mynegi eu datrysiadau mewn dull cam wrth gam sy'n addas ar gyfer rhaglennu ar gyfrifiadur. Mae technegau datrys problemau o'r fath yn gyffredinol: mae meddwl cyfrifiadurol yn sgil sylfaenol, ac mae ei dechnegau'n ddefnyddiol ar gyfer datrys problemau bob dydd yn gyffredinol.
 
Bydd y modiwl hwn yn archwilio'r offer a'r technegau ar gyfer rhesymu am broblemau mewn modd meddwl gyfrifiadurol, gan eu defnyddio i ddatrys amrywiaeth eang o riddlau, posau, a phroblemau mwy ymarferol.
 

Cysylltwch â m.moller@swansea.ac.uk for more information


Lleoliad:
Cymysg - Prifysgol Abertawe ac ar-lein
Lefel: Uwch
Start date: April 2023 TBC
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Mae gan brosiectau meddalwedd enw da ers amser maith am eu costau ac amser or-redeg - ond nid oes angen iddynt wneud hynny! Mae technegau a phrosesau sefydledig sy'n dod i'r amlwg i'w rheoli'n dda ac yn effeithiol.
 
Mae'r modiwl hwn yn datblygu sgiliau sylfaenol cynllunio a rheoli systemau meddalwedd cymhleth yn llwyddiannus, wrth sicrhau dealltwriaeth o'r goblygiadau/materion y gallai prosiectau o'r fath ddod ar eu traws. Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o dechnegau a dulliau rheoli prosiect nodweddiadol, yn ogystal â chanlyniadau cyfreithiol, cymdeithasol, moesegol a phroffesiynol y mae angen i ymarferydd fod yn ymwybodol ohonynt ac yn sensitif iddynt.

Cysylltwch â m.moller@swansea.ac.uk for more information


Lleoliad:
Cymysg - Prifysgol Abertawe ac ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Start date:
 23rd January 2023
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Mae Python wedi bod yn tyfu'n gyson mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf fel yr iaith raglennu o ddewis ar gyfer rhaglenwyr cychwynnol a datblygwyr meddalwedd profiadol. Mae hyn oherwydd ei gystrawen glir a rhwyddineb wrth ddatblygu a chynnal cod.

Mae'r modiwl hwn yn dysgu hanfodion rhaglennu yn Python. Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau ar gyfer ysgrifennu a difa chwilod rhaglenni syml gan ddefnyddio cysyniadau rhaglennu sylfaenol. Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth o algorithmau a datblygu algorithmau.

Cysylltwch â m.moller@swansea.ac.uk for more information


Lleoliad:
Cymysg - Prifysgol Abertawe ac ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Start date: 23rd January 2023
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae awyren yn cael ei phrofi? Sut mae profwyr a datblygwyr meddalwedd yn gwybod y gallant ymddiried yn y feddalwedd i beidio â methu hedfan? Profi Meddalwedd yw'r broses o arbrofi'n systematig gyda gwrthrych (SUT = System Dan Brawf) er mwyn sefydlu ei ansawdd, lle mae ansawdd yn golygu i ba raddau y mae'n unol â'r bwriad neu'r fanyleb.

Bydd y modiwl hwn yn ymdrin â gwahanol fathau a dulliau prawf y bydd dysgwyr yn gallu eu defnyddio mewn amrywiaeth o sefyllfaodd. Mae'r dulliau a'r technegau a gwmpesir hefyd yn ymddangos yn ardystiad profi'r Bwrdd Cymwysterau Profi Meddalwedd Rhyngwladol (ISTQB) a gydnabyddir yn eang.

Cysylltwch â m.moller@swansea.ac.uk for more information


Lleoliad:
Ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Closed
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Mae cronfeydd data o'n cwmpas ym mhob man. Mae popeth a wnawn o siopa i wylio'r teledu yn debygol
o gynnwys cronfa ddata o ryw fath.
 
Mae'r modiwl hwn yn dysgu hanfodion echdynnu gwybodaeth o gronfa ddata berthynol
gan ddefnyddio iaith ymholiad strwythuredig (SQL). Byddwch yn dod i ddeall datganiadau sylfaenol SQL
a ellir eu hysgrifennu i ddarparu gwybodaeth sy'nm ddefnyddiol i fusnes. Byddwch
hefyd yn dysgu sut i greu strwythur cronfa ddata eich hun er mwyn storio gwybodaeth eich busnes.
 

Cysylltwch â a.d.harbach@bangor.ac.uk for more information


Lleoliad:
Ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Closed
Amser cyswllt: Dwy noswaith yr wythnos, 5 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i'r rôl y mae technolegau addysgol yn ei chwarae mewn addysgu a dysgu yn yr 21ain ganrif. Yn agored i bawb ond wedi'i anelu'n arbennig at y rhai sy'n gweithio yn y sector addysg, mae'r cwrs yn ymdrin â'r materion a'r heriau allweddol sy'n gysylltiedig â thechnoleg mewn addysg. 

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu gwneud gwell defnydd o dechnolegau ar gyfer hyrwyddo creadigrwydd ar draws y cwricwlwm, tra'n cefnogi'r gwaith o gynllunio a chyflwyno dysgu ar-lein a dysgu cyfunol. 

 

Bwciwch yma


Lleoliad:
Ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Closed
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Yn y micro-gredyd rhyngweithio â data am ddim, byddwch yn ennill y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnoch i weithio gyda data mewn senarios byd go iawn. Yn agored i ddechreuwyr i wyddor data, mae'r cwrs yn ymdrin â chymwysiadau sylfaenol data mewn bywyd busnes bob dydd. Byddwch hefyd yn archwilio goblygiadau cyfreithiol, moesegol a chymdeithasol ehangach defnyddio data o ystod o gyd-destunau (fel data personol neu fusnes). 

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu cymhwyso ystadegau, fformiwlâu a thechnegau sylfaenol i ddatgelu a chyflwyno tueddiadau a phatrymau mewn data.

Bwciwch yma


Lleoliad:
Ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Closed
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Byddwch yn dysgu sut mae cyfrifiaduron a chodio yn gweithio. Yn agored i bawb, mae'r cwrs yn ffordd o gyfuno eich creadigrwydd a'ch diddordebau â sgiliau technegol.

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i JavaScript a sut i ddefnyddio'r iaith raglennu hon i ddatblygu syniadau a chreu delweddau o'r newydd. Mae'r sgiliau y byddwch yn eu caffael yn drosglwyddadwy iawn a gellir eu defnyddio fel cam tuag at adeiladu cymwysiadau gwe, robotiaid rhaglenadwy, celf gynhyrchu a llawer mwy.

Bwciwch yma


Lleoliad:
Caerdydd
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Closed
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Bydd y micro-gymhwyster Dysgu Peirianyddol sy’n rhad ac am ddim yn eich dysgu chi sut i ddatblygu modelau dysgu peirianyddol heb yr angen am wybodaeth codio helaeth, gan ddefnyddio llyfrgelloedd Python ffynhonnell agored cod isel ar gyfer dadansoddi data a datblygu modelau gan ddefnyddio dysgu peirianyddol awtomataidd. 

Bydd y cwrs yn dangos ichi sut i osod eich amgylchedd datblygu eich hunan, yn ogystal â sut i ddadansoddi data a chreu nodweddion. Bydd hefyd yn rhoi trosolwg ichi o fathau amrywiol o fodelau dysgu peirianyddol, megis Dosbarthu, Atchweliad a modelu pwnc Prosesu Iaith Naturiol.

Bwciwch yma


Lleoliad:
Caerdydd
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Closed
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Bydd y cwrs hwn yn rhoi trosolwg i chi o biblinell datblygu cynnar gêm fideo. 

Byddwch yn dysgu sut mae pob gêm fideo yn dechrau, o greu Dogfen Dylunio Gemau a chelf cysyniad, hyd at wneud y bloc bras cyntaf o lefel gêm mewn peiriant gêm addas, a phrofi'r mecaneg gêm a phrofiad chwaraewyr. Byddwch yn dysgu am ddylunio lefel, arferion safonol y diwydiant, a rôl y strwythur naratif – sut y gall adrodd straeon helpu i greu ymdeimlad o drochiant mewn gemau fideo.

Bwciwch yma


Lleoliad:
Ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Closed
Amser cyswllt: Dwy noswaith yr wythnos, 5 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Mae'r cwrs hwn yn darparu sylfaen sylfaenol mewn sgiliau rhaglennu cyfrifiadurol ac nid yw'n rhagdybio unrhyw wybodaeth na gallu blaenorol yn y maes hwnnw. Fodd bynnag, bydd angen i chi feddu ar lefel resymol o lythrennedd cyfrifiadurol (e.e. y gallu i osod a rhedeg rhaglenni newydd).

Ar ôl archwilio hanfodion ieithoedd cyfrifiadurol ac algorithmau byddwch yn symud ymlaen i ddatrys problemau trwy ysgrifennu eich rhaglenni cyntaf gan ddefnyddio'r iaith C++. Cyflwynir ar-lein trwy ddarlithoedd, recordiadau a gweithdai ymarferol y bydd angen mynediad i gysylltiad rhyngrwyd ar eu cyfer.

Bwciwch yma