Bwtcamps Sgiliau'r Sefydliad Codio


Chwilio i uwchsgilio, ailsgilio neu ailhyfforddi? Beth am ystyried ein casgliad o gyrsiau sgiliau rhaglennu? Maen nhw'n rhad ac am ddim i ddysgwyr a byddant yn eich helpu i adeiladu eich sgiliau technoleg. Rydym yn gweithio gyda phob prifysgol yng Nghymru i ddarparu'rsgiliau hyn yn rhithwir ac yn gorfforol. Bydd manylion am y cyrsiau ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Wrecsam Glyndwr, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe a'r Brifysgol Agored yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!

Dyluniwyd y cyrsiau datblygu hyn i'ch helpu adeiladu sgiliau a gwybodaeth â gofyn cyson i'ch helpu eich cynnydd.

Image


Lleoliad:
Cymysg - Prifysgol Abertawe ac ar-lein
Lefel: Intermediate
Dyddiad dechrau:
24 Ebrill 2023
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

Python has been steadily growing in popularity over the past decade as the programming language of choice for both beginner programmers and experienced software developers.

This module teaches the object oriented approach that can be utilised within the Python programming language, along with methods of data manipulation and visualisation. Learners will develop skills to use classes, methods and objects within Python to solve problems.

They will also learn to manipulate data and form valid conclusions from a range of data sets.

Cysylltwch â m.moller@swansea.ac.uk for more information and Application Form.


Lleoliad:
Cymysg - Prifysgol Abertawe ac ar-lein
Lefel: Uwch
Dyddiad dechrau: 24 Ebrill 2023
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

Mae gan brosiectau meddalwedd enw da ers amser maith am eu costau ac amser or-redeg - ond nid oes angen iddynt wneud hynny! Mae technegau a phrosesau sefydledig sy'n dod i'r amlwg i'w rheoli'n dda ac yn effeithiol.

Mae'r modiwl hwn yn datblygu sgiliau sylfaenol cynllunio a rheoli systemau meddalwedd cymhleth yn llwyddiannus, wrth sicrhau dealltwriaeth o'r goblygiadau/materion y gallai prosiectau o'r fath ddod ar eu traws. Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o dechnegau a dulliau rheoli prosiect nodweddiadol, yn ogystal â chanlyniadau cyfreithiol, cymdeithasol, moesegol a phroffesiynol y mae angen i ymarferydd fod yn ymwybodol ohonynt ac yn sensitif iddynt.

Cysylltwch â m.moller@swansea.ac.uk for more information and Application Form.


Lleoliad:
Cymysg - Prifysgol Abertawe ac ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiad dechrau:
 Wedi cau
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

Mae Python wedi bod yn tyfu'n gyson mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf fel yr iaith raglennu o ddewis ar gyfer rhaglenwyr cychwynnol a datblygwyr meddalwedd profiadol. Mae hyn oherwydd ei gystrawen glir a rhwyddineb wrth ddatblygu a chynnal cod.

Mae'r modiwl hwn yn dysgu hanfodion rhaglennu yn Python. Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau ar gyfer ysgrifennu a dadfygio rhaglenni syml gan ddefnyddio cysyniadau rhaglennu sylfaenol. Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth o algorithmau a sut i'w datblygu.

Cysylltwch â m.moller@swansea.ac.uk for more Information and Application Form.


Lleoliad:
Cymysg - Prifysgol Abertawe ac ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiad dechrau: Wedi cau
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae awyren yn cael ei phrofi? Sut mae profwyr a datblygwyr meddalwedd yn gwybod y gallant ymddiried yn y feddalwedd i beidio â methu hedfan? Profi Meddalwedd yw'r broses o arbrofi'n systematig gyda gwrthrych (SUT = System Dan Brawf) er mwyn sefydlu ei ansawdd, lle mae ansawdd yn golygu i ba raddau y mae'n unol â'r bwriad neu'r fanyleb.

Bydd y modiwl hwn yn ymdrin â gwahanol fathau a dulliau prawf y bydd dysgwyr yn gallu eu defnyddio mewn amrywiaeth o sefyllfaodd. Mae'r dulliau a'r technegau a gwmpesir hefyd yn ymddangos yn ardystiad profi'r Bwrdd Cymwysterau Profi Meddalwedd Rhyngwladol (ISTQB) a gydnabyddir yn eang.

Cysylltwch â m.moller@swansea.ac.uk for more Information and Application Form.


Lleoliad:
Ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Wedi cau
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

Mae cronfeydd data o'n cwmpas ym mhob man. Mae popeth a wnawn o siopa i wylio'r teledu yn debygol
o gynnwys cronfa ddata o ryw fath.
Mae'r modiwl hwn yn dysgu hanfodion echdynnu gwybodaeth o gronfa ddata berthynol
gan ddefnyddio iaith ymholiad strwythuredig (SQL). Byddwch yn dod i ddeall datganiadau sylfaenol SQL
a ellir eu hysgrifennu i ddarparu gwybodaeth sy'nm ddefnyddiol i fusnes. Byddwch
hefyd yn dysgu sut i greu strwythur cronfa ddata eich hun er mwyn storio gwybodaeth eich busnes.

Cysylltwch â a.d.harbach@bangor.ac.uk for more Information and Application Form.


Lleoliad:
Ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Wedi cau
Amser cyswllt: Dwy noswaith yr wythnos, 5 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i'r rôl y mae technolegau addysgol yn ei chwarae mewn addysgu a dysgu yn yr 21ain ganrif. Yn agored i bawb ond wedi'i anelu'n arbennig at y rhai sy'n gweithio yn y sector addysg, mae'r cwrs yn ymdrin â'r materion a'r heriau allweddol sy'n gysylltiedig â thechnoleg mewn addysg.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu gwneud gwell defnydd o dechnolegau ar gyfer hyrwyddo creadigrwydd ar draws y cwricwlwm, tra'n cefnogi'r gwaith o gynllunio a chyflwyno dysgu ar-lein a dysgu cyfunol.

 

Gweld Gwybodaeth Blaenorol


Lleoliad:
Ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Wedi cau
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

Yn y micro-gredyd rhyngweithio â data am ddim, byddwch yn ennill y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnoch i weithio gyda data mewn senarios byd go iawn. Yn agored i ddechreuwyr i wyddor data, mae'r cwrs yn ymdrin â chymwysiadau sylfaenol data mewn bywyd busnes bob dydd. Byddwch hefyd yn archwilio goblygiadau cyfreithiol, moesegol a chymdeithasol ehangach defnyddio data o ystod o gyd-destunau (fel data personol neu fusnes).

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu cymhwyso ystadegau, fformiwlâu a thechnegau sylfaenol i ddatgelu a chyflwyno tueddiadau a phatrymau mewn data.

Gweld Gwybodaeth Blaenorol


Lleoliad:
Ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Wedi cau
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

You will learn how computers and coding work. Open to everyone, the course is an avenue to combine your creativity and interests with technical skills.

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i JavaScript a sut i ddefnyddio'r iaith raglennu hon i ddatblygu syniadau a chreu delweddau o'r newydd. Mae'r sgiliau y byddwch yn eu caffael yn drosglwyddadwy iawn a gellir eu defnyddio fel cam tuag at adeiladu cymwysiadau gwe, robotiaid rhaglenadwy, celf gynhyrchu a llawer mwy.

Gweld Gwybodaeth Blaenorol


Lleoliad:
Caerdydd
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Wedi cau
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

Bydd y micro-gymhwyster Dysgu Peirianyddol sy’n rhad ac am ddim yn eich dysgu chi sut i ddatblygu modelau dysgu peirianyddol heb yr angen am wybodaeth codio helaeth, gan ddefnyddio llyfrgelloedd Python ffynhonnell agored cod isel ar gyfer dadansoddi data a datblygu modelau gan ddefnyddio dysgu peirianyddol awtomataidd.

Bydd y cwrs yn dangos ichi sut i osod eich amgylchedd datblygu eich hunan, yn ogystal â sut i ddadansoddi data a chreu nodweddion. Bydd hefyd yn rhoi trosolwg ichi o fathau amrywiol o fodelau dysgu peirianyddol, megis Dosbarthu, Atchweliad a modelu pwnc Prosesu Iaith Naturiol.

Gweld Gwybodaeth Blaenorol


Lleoliad:
Caerdydd
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Wedi cau
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

Bydd y cwrs hwn yn rhoi trosolwg i chi o biblinell datblygu cynnar gêm fideo.

You will learn how every video game starts out, from creating a Game Design Document and concept art, through to making the first rough block-out of a game level in a suitable game engine and testing the game mechanics and player experience. You will learn about level design, industry standard practices, and the role of the narrative structure – how storytelling can help create a sense of immersion in video games.

Gweld Gwybodaeth Blaenorol


Lleoliad:
Ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiadau:
Wedi cau
Amser cyswllt: Dwy noswaith yr wythnos, 5 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

Email for more Info:
grt20@aber.ac.uk

Mae'r cwrs hwn yn darparu sylfaen sylfaenol mewn sgiliau rhaglennu cyfrifiadurol ac nid yw'n rhagdybio unrhyw wybodaeth na gallu blaenorol yn y maes hwnnw. Fodd bynnag, bydd angen i chi feddu ar lefel resymol o lythrennedd cyfrifiadurol (e.e. y gallu i osod a rhedeg rhaglenni newydd).

Ar ôl archwilio hanfodion ieithoedd cyfrifiadurol ac algorithmau byddwch yn symud ymlaen i ddatrys problemau trwy ysgrifennu eich rhaglenni cyntaf gan ddefnyddio'r iaith C++. Cyflwynir ar-lein trwy ddarlithoedd, recordiadau a gweithdai ymarferol y bydd angen mynediad i gysylltiad rhyngrwyd ar eu cyfer.


Lleoliad:
Cymysg - Prifysgol Abertawe ac ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiad dechrau:
 Wedi cau
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Cost: Rhad ac am ddim

More Info:
Course Description

Mae meddwl cyfrifiadurol yn cyfeirio at gasgliad o dechnegau datrys problemau y mae datblygwyr meddalwedd yn eu defnyddio i ddeall problemau, eu torri i lawr, a mynegi eu datrysiadau mewn dull cam wrth gam sy'n addas ar gyfer rhaglennu ar gyfrifiadur. Mae technegau datrys problemau o'r fath yn gyffredinol: mae meddwl cyfrifiadurol yn sgil sylfaenol, ac mae ei dechnegau'n ddefnyddiol ar gyfer datrys problemau bob dydd yn gyffredinol.
Bydd y modiwl hwn yn archwilio'r offer a'r technegau ar gyfer rhesymu am broblemau mewn modd meddwl gyfrifiadurol, gan eu defnyddio i ddatrys amrywiaeth eang o riddlau, posau, a phroblemau mwy ymarferol.

Cysylltwch â m.moller@swansea.ac.uk for more Information and Application Form.