Astudiaeth Achos: Dave Breeze

Megan ChickAstudiaeth Achos, Newyddion

Mae Dave yn Ddatblygwr Meddalwedd yn Vizolution, cwmni fintech ym Mae Abertawe. Trwy ei rôl yn Vizolution y cofrestrodd ar gyfer ein rhaglen Gradd-brentisiaeth a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru

Aeth Dave i mewn i gyfrifiadureg yn gyntaf fel ffordd i ddatrys problemau. Roedd yn gweithio mewn swydd weinyddol ac roedd dwsinau o dasgau ailadroddus yn cael eu gwneud yn y swyddfa y teimlai y gellid eu hawtomeiddio'n hawdd, felly dechreuodd edrych i mewn ar sut i wneud hynny, ac aeth pethau ymlaen oddi yno. Cofrestrodd ar gyfer Gradd-brentisiaeth Prifysgol Abertawe i ennill BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn 2018 a graddiodd yr haf hwn.

Hoff rannau Dave o'r cwrs oedd y technolegau y mae wedi osgoi yn ei yrfa. Trwy gael ei annog i'w hastudio yn y cwrs, roedd yn aml yn dysgu ffyrdd newydd iddo edrych ar broblemau nad oedd yn debygol o fod wedi'u hystyried fel arall. Rhan fwyaf heriol y cwrs i Dave oedd rheoli ei amser. Mae'n gwrs llawn-amser sy'n cael ei gwblhau ochr yn ochr â swydd llawn-amser, felly gwnaeth hyn wella ei sgiliau rheoli amser.

Ar ôl graddio o'r Radd-brentisiaeth, mae Dave bellach yn teimlo bod ganddo set well o offer, a gwell dealltwriaeth o'i waith, sy'n golygu ei fod yn gallu gwneud a thrafod ei waith gyda mwy o hyder nag oedd ganddo cyn dechrau'r rhaglen. Fel datblygwr hunan-ddysgedig, roedd Dave yn poeni bod bylchau yn ei wybodaeth, lle mae wedi dysgu sut i wneud tasgau, yn hytrach na deall pam eu bod yn cael eu gwneud. Mae'r cwrs hwn wedi ei helpu i lenwi'r bylchau hynny mewn dealltwriaeth ac wedi rhoi'r hyder yr oedd ei angen arno i symud ymlaen ymhellach yn ei yrfa.