Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Technocamps Haf o STEM

Cyhoeddwyd: 03 July 2020

Bydd unrhyw un sydd erioed wedi cymryd rhan yn un o'n gweithdai yn gwybod bod gan Swyddogion Cyflenwi Technocamps y ddawn o droi gwyddoniaeth a thechnoleg gymhleth yn weithgareddau hwyliog a diddorol yn yr ystafell ddosbarth.

Eleni, rydym wedi penderfynu defnyddio ein holl sgiliau a phrofiadau i wneud rhywbeth ychydig yn wahanol ac yn wirioneddol gyffrous dros wyliau'r haf. Fel pawb arall, nid ydym wedi bod allan yn iawn ers tro, felly rydym wedi cael llawer o amser a lle i feddwl am syniadau mwy gwirion ond gwych sy'n sicr o'ch diddanu a'ch diddori!

Efallai fod Covid-19 wedi ein hatal rhag cynnal ysgolion haf yn ein canolfannau rhanbarthol, ond nid yw wedi ein hatal rhag camu i'r byd rhithiol a mynd â'n hysbrydoliaeth ar-lein!


Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed.

Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae ein ffrydiau byw AM DDIM, a byddwn yn gwneud rhywbeth gwahanol bob dydd.


Os ymunwch â ni, byddwch yn cael cyfle i gwrdd ag aelodau newydd o'r tîm Technocamps, ac i weithio gyda gwyddonwyr o bob rhan o Gymru.

Mae gennym bethau gwych wedi'u cynllunio ... pob un â ffocws ar dechnoleg wrth gwrs.


COFRESTRWCH YMA


Bydd pawb sy'n cofrestru yn cael pecyn croeso gyda nwyddau am ddim trwy'r post, a phecyn GWYDDONIAETH arbennig ar ôl iddynt fynychu eu sesiwn gyntaf. Nid yw'n ofynnol i rieni brynu unrhyw offer drud er mwyn ymuno. Er mwyn ymuno, y cyfan y mae ei angen arnoch yw mynediad at ddyfais sy'n gallu cysylltu â'r rhyngrwyd, ynghyd â phethau bob dydd eraill sydd yn fwy na thebyg eisoes ar gael o amgylch y tŷ.

Mae pob diwrnod yn annibynnol felly mae yna hyblygrwydd, gan roi'r opsiwn i chi ddewis o ddewislen o sesiynau gwahanol. Bydd hyn yn cynnwys pethau fel:


  • Deunyddiau Cerdd: Dysgu mwy am fyd sain trwy arbrofi â'r deunyddiau y byddwch yn dod o hyd iddynt o'ch cwmpas.
  • Sut i Fod yn Enillydd: Nid oes dim byd yn waeth na cholli wrth chwarae gemau syml. A oeddech yn gwybod bod yna strategaethau ar gael a all eich helpu i ennill bob tro?
  • Peiriannau yn Meddiannu: A oeddech yn gwybod bod yna ddyfeisiau yn eich cartref a all feddwl drostynt eu hunain?


Fel cymhelliant ychwanegol, bydd unrhyw un sy'n mynychu 8 diwrnod neu fwy yn cael cyfle i ddatrys pos i ennill bag o nwyddau Technocamps! 

Byddwch hefyd yn cael eich cynnwys yn y raffl i ennill un o ddeg o Raspberry Pis neu dalebau Amazon.
https://bit.ly/TCSoSSignUp


Bydd y ddolen isod yn mynd â chi i'r dudalen gofrestru, ac ar ôl i ni gael yr holl fanylion cofrestru, byddwn yn eich gwahodd i ymuno â Haf STEM Technocamps ar ein gwefan.

Cofiwch y bydd angen i unrhyw un o dan 13 oed wirio gyda rhiant a chael caniatâd cyn cwblhau'r broses gofrestru.


Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn ystod yr Haf o STEM.Y newyddion diweddaraf

Mae ein Pecynnau Gweithgareddau wedi cadw plant yn llawn cymhelliant dros yr haf ac maen nhw wedi bod yn boblogaidd iawn. Mae ein tîm addysgu wedi datblygu taflenni gwaith, fideos a chwisiau gwych: technocamps.com/cy/activity-packs

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu llwyth o sesiynau rhithwir ar gyfer plant ysgol gynradd ac uwchradd. Ar hyn o bryd mae gweithdai'n rhithwir trwy ffrwd fyw i ystafelloedd dosbarth ledled Cymru.

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342