We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Cynhadledd Athrawon

Cyflywnwyd yr adnoddau hyn yng Nghynhadledd Athrawon "Cwricwlwm ar gyfer Llwyddiant" Technocamps a gynhaliwyd yn Stadiwm Y Liberty ar Hydref 17eg. Mae adnoddau cynradd ac uwchradd ar gael yma.

Adnoddau

Codau Rhyfel
Resource

Cyflwyniad i astudio codau a seiffrau. Byddwn yn ymchwilio i ystod eang o dechnegau cryptograffig gan ddechrau o hanes hynafol i'r oes fodern. Trwy ddeall a gweithredu'r technegau hyn, bydd myfyrwyr yn cryfhau eu sgiliiau meddwl rhesymegol a gall athrawon defnyddio'r wybodaeth a gafwyd yn y sesiwn hon i ymgorffori cryptograffeg mewn meysydd pwnciau eraill gan gynnwys mathemateg, daearyddiath, cemeg a hanes.


Dysgu Peiriant yn yr Ystafell Ddosbarth
Resource

Bydd y gweithdy hwn yn egluro'r cysyniad o Ddysgu Peiriant a sut y gellir hyfforddi cyfrifiadur i gwblhau tasgau yn yr un ffordd a bodau dynol. Byddwn yn defynddio algorithm Dysgu Peiriant i ddatblygu rhaglenni Scratch y gellir eu defnyddio i wahaniaethau gwahanol is-setiau gan gynnwys cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut y gellir cymhwyso hyn yn yr ystafell ddosbarth fel adnodd ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd.


Math-a-thon
Resource

Bydd gweithdy hwn yn ymchwilio i sut y gellir defnyddio cyfrifiaduron fel adnodd cynorthwyol i atgyfnerthu ystod o wahanol gysyniadau mathemategol a chflywno data. Bydd cyfranodwyr yn defnyddio llyfrgelloedd Python i ddatblygu strategaethau ar gyfer dysgu amrywiaeth o sgiliau rhifedd gan gynnwys siapiau, algebra a chynrychiolaeth graffigol. Bydd yn cynnwys cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut y gellir cymhwyso codio gan ddefnyddio Python yn yr ystafell ddosbarth fel offeryn ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd.


Technoleg, Moeseg a'r Dyfodol
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn annog cyfranogwyr i ystyried a chwestiynu'r materion moesegol sy'n ymwneud å'r dechnoleg newidiol sydd o'u cwmpas. Bydd cyfranogwyr yn cael sefyllfaoedd sy'n hybu meddwl a lle gallant drafod eu barn ac erbyn diwedd y gweithdy byddant yn hyderus wrth egluro buddion ac anfanteision datblygiadau technolegol y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Bydd ganddyn nhw hefyd brofiad ymarferol o ddatblygu eu cylched golau clyfar eu hunain gan ddefnyddio Arduinos.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342