English

Ynglŷn  Technocamps

Mae Technocamps wedi darparu dros 1500 o weithdai ar gyfer dros 35,000 o bobl ifanc ledled Cymru, ar raglennu, datblygu apps, datblygu gemau, roboteg a llawer rhagor. Arweinir y prosiect gan Brifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Caerdydd MET, Glyndŵr a Phrifysgol De Cymru, felly mae ein timau wedi gallu cynnal gweithdai ledled Cymru.

Mae ein holl adnoddau ar gael am ddim ar-lein, gan roi'r cyfle i bobl ifanc barhau i ddysgu Cyfrifiadureg yn ôl eu pwysau gartref ac yn yr ysgol.

Beth am gymryd golwg ar ein llyfryn dathlu ar ein cyfrif Facebook, ac ymuno â ni ar Twitter ac ar ein grŵp Linkedin er mwyn gweld rhai o'n straeon llwyddiant a chymryd rhan mewn trafodaethau.

Y tîm

Beti Williams Abertawe
Noddwr

Ym 1995 sefydlodd Beti Williams raglen ITWales o fewn Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Abertawe. Roedd rhaglen ITWales yn cynnwys cynllun lleoli graddedig ac israddedig ITWales, Fforwm TGCh Cymru, Cynghrair Meddalwedd Cymru a Technocamps. Mae hi hefyd wedi trefnu dathliad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod bob blwyddyn ers 2000. Fe gyrhaeddodd rownd derfynol Menyw y Flwyddyn Cymreig ac enillodd Wobr Menyw y Flwyddyn yn 2006 yn Academia a'r Sector Cyhoeddus yng Ngwobrau Blackberry y DU. Yn 2012 fe'i gwnaed yn MBE ar gyfer Gwasanaethau i Ferched mewn Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg.

Professor Faron Moller Abertawe
Cyfarwyddwr Technocamps

Mae Faron yn Athro Cyfrifiadureg, ac mae’n rhan o Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe ers ei ddechreuad yn 2003, pan arweiniodd problemau ynghylch recriwtio israddedigion at bryderon am ddarpariaeth Cyfrifiadureg mewn ysgolion.

Julie Walters Abertawe
Uwch-reolwr Prosiect

Julie yw Uwch-reolwr Prosiect Technocamps. Mae'n gyfrifol am oruchwylio Gweithrediadau Technocamps i sicrhau y cyflawnir y canlyniadau dymunol, y caiff adnoddau eu defnyddio'n effeithiol ac y caiff y rhyngwynebau niferus ac amrywiol eu rheoli'n effeithiol. Mae ganddi gefndir amrywiol mewn rhaglenni Iechyd, Busnes ac ERDF. Mae'n llawn brwdfrydedd ac egni wrth gyflwyno a hyrwyddo meddylfryd Cyfrifiadureg a meddwl cyfrifiadurol.

Stewart Powell Abertawe
Rheolwr Gweithrediadau

Stewart yw'r Cydgysylltydd Rhaglenni ar gyfer Technocamps. Ei waith yw cydgysylltu a rheoli llinynnau amrywiol rhaglen Technocamps i sicrhau eu bod yn cael eu darparu'n llwyddiannus. Mae'n ddarparwr brwdfrydig sy'n ymdrechu i addysgu amrywiaeth o destunau cymhleth mewn ffordd hwylus ac arloesol i ddisgyblion ledled Cymru.

Dr. Dave Perkins Bangor
Cydlynydd Rhanbarthol

Mae Dave yn rhedeg canolfan ranbarthol Technocamps ym Mangor ac yn cydlynu agweddau o ddydd i ddydd ar y prosiect, o ddatblygu modiwlau i gynnal gweithdai. Mae Dave yn wyddonydd brwd ym maes cyfrifiadureg a’i brif ddiddordebau yw dulliau traws-ddisgyblaethol o ddatrys problemau ac ailddefnyddio hen dechnoleg mewn cymwysiadau newydd.

Laura Roberts Prifysgol De Cymru
Cydlynydd Rhanbarthol

Laura Roberts yw Cydlynydd Rhanbarthol Technocamps ar gyfer De Ddwyrain Cymru, ac mae’r swydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol De Cymru (Morgannwg). Mae’n gyfrifol am reoli’r digwyddiadau a gynhelir ar draws ardaloedd De Ddwyrain Cymru. Mae Laura yn athro Gwyddoniaeth gymwysedig gyda gradd mewn Ffiseg, mae ganddi hefyd Radd Meistr mewn Cyfathrebu Gwyddonoliaeth.

Alex Clewett Bangor
Cydlynydd Rhanbarthol

Alex yw Cydlynydd Rhanbarthol Technocamps ym Mhrifysgol Bangor ac mae'n gyfrifol am gyflwyno a rheoli gweithgareddau Technocamps yng ngogledd Cymru. Mae wedi gweithio yn y diwydiant TG ac fel arweinydd cwricwlwm mewn addysg uwchradd. Mae ei swyddi cenedlaethol a rhanbarthol diweddaraf wedi cynnwys cefnogi ysgolion gyda 'Hwb' – y llwyfan dysgu digidol cenedlaethol, y Fframwaith Cymhwysedd Digidol a'r rhaglen 'Cracio'r Côd'. Mae gan Alex ddiddordeb penodol mewn defnyddio cyfrifiadura ffisegol i annog pobl ifanc i astudio Cyfrifiadureg a phynciau STEM.

Dr. Catherine Teehan Caerdydd
Cydlynydd Cyflawni

Catherine Teehan yw Cydlynydd Cyflawni ar gyfer y Technocamps leoli yn Univertisty Caerdydd. Hi sy'n gyfrifol am gyflwyno amrywiaeth o weithdai Technocamps i ysgolion ar draws y rhanbarth Caerdydd.

Sara Merrells Abertawe
Uwch-swyddog Arianno

Sara yw Uwch-swyddog Ariannol Technocamps lle mae'n gyfrifol am reolaeth ariannol y rhaglen. Mae gan Sara brofiad helaeth gan iddi weithio am flynyddoedd lawer yn y sector preifat ym maes Rheoli Cyfrifyddol a 6 blynedd yn y sector cyhoeddus yn gweithio ar draws nifer o brosiectau a ariannwyd gan Gronfa Strwythurol Ewrop. Mae Sara'n gyfrifol am goladu, gwerthuso ac adroddiadau am ddata mewn hawliadau chwarterol a chyflwyno adroddiadau ariannol cymhleth yn unol â phroffil cyllideb gytunedig Technocamps.

Joseph Mearman Bangor
Swyddog cyflenwi

Joe yn fyfyriwr PhD ac athro mewn Cyfrifiadureg sydd wedi bod yn gweithio gyda Technocamps mewn llawer o alluoedd am nifer o flynyddoedd. Mae'n angerddol am dechnoleg newydd gan gynnwys wearables, lifelogging, technolegau "call", IOT, roboteg a phrototeipio cyflym. Hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer seilio ar nofel PhD "y tu hwnt i'r bwrdd gwaith" technegau delweddu.

Helen Phillips Caerdydd
Arweinydd Academaidd

Helen yw arweinydd academaidd ar gyfer y Rhaglen Technocamps ym Mhrifysgol Caerdydd. Hi sy'n gyfrifol am sicrhau y caiff gweithdai i ysgolion ac athrawon o fewn De Ddwyrain.

Professor Vic Grout Glyndŵr
Arweinydd Academaidd

Mae gan Vic radd mewn mathemateg a pheirianneg, ac mae wedi gweithio fel arbenigwr cyfrifiadureg a rhyngrwyd. Ar hyn o bryd mae'n Athro Dyfodol Cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr ac mae'n ymchwilio i effeithiau technoleg sy'n dod i'r amlwg yn y fframwaith cymdeithasol, gwleidyddol, moesegol, amgylcheddol, economaidd, cyfreithiol a demograffig ehangach. Ar ôl 400 o bapurau ymchwil a phedwar llyfr, cyhoeddwyd ei nofel sci-fi gyntaf, 'Conscious', y llynedd.

Hannah Marubbi Glyndŵr
Cydlynydd Technocamps

Mae Hannah yn Gydlynydd Darpariaeth ar gyfer Technocamps wedi'i leoli ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr. Mae hi'n gyfrifol am reoli cyflwyniad gweithdai i ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae Hannah wedi cydlynu prosiectau addysg STEM yng nghanolfan darganfod gwyddoniaeth Techniquest Glyndŵr am y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae'n mwynhau datblygu gweithgareddau hwyliog, arloesol i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc gydag amrywiaeth o bynciau STEM.

Professor Andrew Ware Mhrifysgol De Cymru
Arweinydd Academaidd

Mae Andrew yn Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn bennaf yn y defnydd o systemau cyfrifiadurol deallus i helpu i ddatrys problemau byd go iawn. Mae ganddo angerdd a brwdfrydedd am rannu ei gyffro ar gyfer technolegau gyda phobl ifanc ac, yn ogystal â gweithio gyda myfyrwyr o bob rhan o Gymru, mae wedi bod yn ymwneud siarad mewn ysgolion yn Affrica, De America ac Asia.

Dr. Richard Ward Prifysgol De Cymru
Swyddog Datblygu Gweithdai

Dr. Richard Ward yw Swyddog Datblygu Gweithdai Technocamps ar gyfer De Ddwyrain Cymru. Mae ei rôl yn cynnwys darparu gweithdai cyfrifiadurol mewn ysgolion uwchradd ac mae hefyd yn mwynhau cysylltu cyfrifiadureg i bynciau STEM eraill, yn enwedig Mathemateg. Mae hefyd yn darlithio yn yr adran Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol De Cymru.

Dr. Sean Walton Abertawe
Partner Academaidd

Mae Sean yn Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe a Chyfarwyddwr Sylfaenol Pill Bug Interactive. Mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad fel Athro Gwyddoniaeth Ysgol Uwchradd, ac mae'n aml yn cynnal gweithdai STEM ar gyfer plant ysgol. Yn Technocamps, mae'n gyfrifol am Ddarpariaeth Gweithdai, gyda phwyslais arbennig ar Dyluniad Gemau a Datblygiad Gemau.

Maria Moller Abertawe
Swyddog Cyswllt â Busnes

Maria yw’r Swyddog Ymgysylltu â Busnesau ar gyfer Sefydliad Codio Cymru a TechnoCamps. Yn dilyn blynyddoedd lawer yn academia yn gwneud ymchwil yn y gwyddorau bywyd, penderfynodd gymryd y cyfle i weithio ar groesfan academia a’r gymuned fusnes, ac yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, mae wedi datblygu rhwydwaith eang ar draws de Cymru a’r tu hwnt.

Luke Clement Abertawe
Swyddog Darpariaeth

Luke yw Swyddog Darparu Ysgolion ar gyfer hwb Abertawe Technocamps sydd yn gyfrifol am darparu gweithdai a DPP athrawon ar draws De-orllewin Cymru. Mae Luke yn rhugl yn y Gymraeg a graddiodd o Abertawe gyda MPhys Ffiseg Ddamcaniaethol ac yn athro cymwysedig.

Casey Denner Abertawe
Cymrawd Addysgu

Mae Casey yn Gymrawd Addysgu ym Mhrifysgol Abertawe lle mae hi hefyd wedi cwblhau ei Gradd Meistr mewn Cyfrifiadureg. Mae hi'n ddarlithydd ar y Rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol ac mae'n cefnogi cyflwyno'r cynllun gradd israddedig. Yn ei rôl mae'n paratoi adnoddau STEM, yn ogystal â'u cyflwyno mewn gweithdai Technocamps a Technoclubs.

Randell Tolentino Gaya Abertawe
Cymrawd Addysgu

Mae Randell yn Gymrawd Addysgu ar gyfer Prifysgol Abertawe. Mae'n gyfrifol am gyflwyno Cwrs Prentisiaeth Radd Prifysgol Abertawe. Mae Randell yn raddedig fel Meistr mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Abertawe a wedi bod yn gweithio gyda Technocamps ers sawl blwyddyn.

Alex Wing Abertawe
Swyddog Addysgu

Mae Alex yn Swyddog Cyflwyno i TechnoCamps ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’n gyfrifol am gyflwyno gweithdai yn ne-orllewin Cymru. Mae gan Alex radd mewn Peirianneg Feddalwedd, ac mae ganddo gefndir mewn addysgu a hyfforddi. Hefyd mae ganddo ddiddordeb brwd mewn datblygu apiau i ffonau symudol. Ei brosiect diweddaraf oedd rhaglen iPad IOS i feddygon mewn ysbyty lleol.

Lauren Powell Abertawe
Swyddog Addysgu

Laura yw Swyddog Cyflwyno TechnoCamps yn Abertawe ac mae’n gyfrifol am gyflwyno gweithdai yn ne-orllewin Cymru. Graddiodd Lauren o Brifysgol Abertawe gyda gradd MSci mewn Cyfrifiadureg. Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn pontio rhwng Cyfrifiadureg a phynciau amrywiol eraill sy’n gysylltiedig â STEM. Mae’n gobeithio y bydd ei brwdfrydedd yn ysbrydoli mwy o fenywod i fentro i Gyfrifiadureg a phynciau sy’n gysylltiedig â STEM.

Dr. Tom Blanchard Abertawe
Cymrawd Addysgu

Mae Tom yn Gymrawd Addysgu ym Mhrifysgol Abertawe lle mae'n dysgu ar Raglen Brentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol. Cyn hynny bu'n gweithio mewn ymchwil Rhwydweithiau Cymhwysol a Rhwydweithiau Synhwyrydd ac mae'n awyddus i rannu'r profiad hwn trwy baratoi a chyflwyno gweithdai Technocamps.

Ramalakshmi Vaidhiyanathan Abertawe
Cymrawd Addysgu

Mae Rama yn Gymrawd Addysgu ym Mhrifysgol Abertawe lle mae hi'n ddarlithydd ar y Rhaglen Prentisiaethau Gradd Peirianneg Gymhwysol ac mae'n cefnogi'r cynllun gradd israddedigion. Mae ganddi brofiad o 18 mlynedd yn y diwydiant Meddalwedd ac yn ddiweddar fel athro cyfrifiaduron CA2 a CA3. Yn ei rôl mae'n paratoi'r cynnwys STEM ac yn darparu gweithdai Technocamps.

Teri Birch Glyndŵr
Swyddog Darparu Technocamps

Teri yw Swyddog Darparu Ysgolion ar gyfer Technocamps wedi'i leoli ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae hi'n gyfrifol am ddatblygu a darparu ystod o weithdai Technocamps i ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae Teri wedi gweithio dros y 4 blynedd diwethaf fel Cyfathrebwr Gwyddoniaeth yn Techniquest Glyndwr, mae wedi mwynhau datblygu a chyflwyno gweithgareddau hwyliog i'r clwb Codio a Thechnoleg y mae'n ei rhedeg unwaith y mis. Ar hyn o bryd mae hi yn ei blwyddyn olaf yn astudio am radd mewn Cyfrifiadureg. Mae Teri wedi bod yn rhedeg Clwb Côd yn ei llyfrgell leol am y ddwy flynedd ddiwethaf.

Cecilia Priday Prifysgol De Cymru
Gweinyddydd, Cynorthwyydd Cyllid a Marchnata

Cecilia Priday yw'r Gweinyddydd, Cynorthwyydd Cyllid a Marchnata ar gyfer hwb De Ddwyrain Cymru. Mae ganddi gefndir amrywiol mewn rheoli swyddfeydd, datblygu busnes ac addysg amgueddfeydd. Mae ei rôl yn cynnwys gofalu am weinyddiaeth y prosiect ym Mhrifysgol De Cymru.

Luke Von Sicard Abertawe
Swyddog Darpariaeth

Mae Luke yn swyddog darparu ar gyfer Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe ac mae'n gyfrifol am gyflwyno gweithdai yn Ne-Orllewin Cymru. Graddiodd Luke o Brifysgol Caerfaddon gyda gradd MMath ac mae eisoes wedi ymgymryd â phrofiad gwaith gyda Technocamps.

Tamas Szklenar Prifysgol De Cymru
Technical Officer

Tamas yw'r Swyddog Technegol a Chyflenwi Gweithdai a Swyddog Datblygu a Chyflenwi rhan amser ar gyfer Canol De Ddwyrain Cymru. Mae'n athro TG a mathemateg Hwngaraidd a mae ganddi angerdd dros arbrofi gydag ieithoedd rhaglennu amrywiol ac mae'n rhannu ei brofiad gyda'i fyfyrwyr. Mae'n ymwneud â llawer o feysydd ymchwil gan gynnwys seryddiaeth, ac mae bob amser yn chwilio am ddulliau i gydgysylltu'r rhain â'i wybodaeth o wyddoniaeth gyfrifiadurol.

Rhys Williams Prifysgol De Cymru
Swyddog Datblygu Gweithdai

Mae Rhys yn Swyddog Datblygu Gweithdai ar gyfer Canol De Ddwyrain Cymru, a leolir ym Mhrifysgol De Cymru (Trefforest). Ei rôl yw datblygu a chyflwyno gweithdai cyfrifiadurol mewn ysgolion. Mae Rhys yn athro cymwysedig gyda 6 blynedd o brofiad yn addysgu mewn ysgolion cynradd, ac mae ganddo Radd Meistr mewn Cyfrifiadureg.

Conah Harrison Prifysgol De Cymru
Swyddog Datblygu Gweithdai

Mae Conah yn Swyddog Datblygu a Darparu Gweithdai Technocamps ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ei rôl yn cynnwys datblygu gweithdai sy'n cysylltu Cyfrifiadureg ag ardaloedd eraill o STEM. Mae gan Conah radd mewn Ffiseg a cheir cefndir cyfathrebu gwyddoniaeth cyfoethog, datblygu gweithdai, cyflwyno gweithdai ledled Cymru a hyfforddi eraill i gyfathrebu gwyddoniaeth yn effeithiol. Mae Conah hefyd yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Mollie Duggan-Edwards Bangor
Swyddog Darpariaeth

Mae Mollie yn rhan o dîm sy'n gyfrifol am gyflwyno gweithdai Technocamps i gefnogi'r cwricwlwm Cyfrifiadureg mewn amgylchedd llawn hwyl sy'n ennyn diddordeb. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn ymchwilio i dechnolegau newydd a phontio rhwng Cyfrifiadureg a phynciau STEM cysylltiedig eraill, ac mae wedi astudio ar gyfer PhD mewn Gwyddorau Morol. Mae'n siarad Cymraeg yn rhugl.

Andrew Dawson Bangor
Swyddog Darpariaeth

Mae Andrew yn swyddog cyflwyno i Technocamps ym Mangor. Mae'n gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno gweithdai i ysgolion cynradd ac uwchradd yng ngogledd Cymru sy'n cysylltu pynciau STEM amrywiol i Gyfrifiadureg. Mae gan Andrew radd Meistr o Brifysgol Bangor mewn Peirianneg Electronig.

Kerry Matthews Abertawe
Swyddog Cyfathrebu

Kerry yw Swyddog Cyfathrebu'r rhaglen Technocamps. Treuliodd rhan helaeth o'i gyrfa yn yr ystafell ddosbarth, lle bu'n arbenigo mewn Saesneg, y Cyfryngau a Ffilm, gan weithio mewn ysgolion uwchradd ac ym maes addysg bellach. Yn fwy diweddar, roedd ganddi ei hasiantaeth Marchnata Digidol ei hun cyn ymuno â Technocamps yn llawn amser.

Andy Harbach Bangor
Cynorthwyydd Technegol

Mae Andy yn ddarlithydd rhan-amser ym Mhrifysgol Bangor, gan arbenigo mewn cronfeydd data, cymwysiadau gwe a gweinyddu systemau. Ym mhrosiect Technocamps, mae Andy yn gyfrifol am reolaeth feunyddiol yr offer a ddefnyddir yn hyb Bangor. Mae'n ceisio gwneud ei swydd mor hawdd â phosib drwy lunio meddalwedd sy'n galluogi cydweithwyr i gofnodi statws eitemau. Mae gan Andy 19 mlynedd o brofiad fel datblygwr meddalwedd a gweinyddu systemau mewn diwydiant. Yn ei amser hamdden, mae Andy'n chwarae'r gitâr, yn mynd i gyngherddau, yn reidio beic modur ac yn dringo mynyddoedd.

Rebecca Webb Abertawe
Uwch-gynorthwyydd Gweinyddu

Rebecca Webb yw’r Uwch-gynorthwyydd Gweinyddu i TechnoCamps ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n dod o gefndir ym meysydd cyllid a gweinyddu’n bennaf, ac mae wedi gweithio i gwmnïoedd amrywiol ledled de Cymru. Mae ei phrofiad gwerthfawr a’i sgiliau’n golygu ei bod hi’n hynod drylwyr, sy’n hanfodol i lwyddiant y prosiect yn y dyfodol.

Lucy Turtle Abertawe
Gynorthwyydd Gweinyddu

Mae gan Lucy ddeng mlynedd o brofiad o weithio ym maes addysg a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac mae ganddi hanes cryf o sicrhau y caiff prosiectau eu cyflwyno i’r safon uchaf. Mae ei swydd yn cynnwys gofalu am waith gweinyddol y prosiect ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gan Lucy brofiad blaenorol o gynnal asiantaeth digwyddiadau Cysylltiadau Cyhoeddus i artistiaid/bandiau ifanc heb gytundeb yn ne Cymru. Yn y gorffennol, mae Lucy wedi trefnu taith i Ewrop gyda grŵp o fandiau a llwyddodd i gyflawni taith broffidiol a llwyddiannus. Datblygodd sgiliau rhwydweithio gwych ac mae wedi ennill enw da yn y diwydiant cerddoriaeth. Mae Lucy yn gyffrous i weithio i TechnoCamps ac mae’n edrych ymlaen at drefnu digwyddiadau sydd ar ddod.

Dylan Percy Abertawe
Llysgennad Technocamps

Mae Dylan yn Llysgennad Technocamps sy'n gyfrifol am gyflwyno detholiad o wahanol weithdai a Technoclubs. Mae'n arbennig o fedrus wrth gyflwyno'r gweithdai Greenfoot i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r TGAU Cyfrifiadureg.

Oliver Clark Abertawe
Technocamps Llysgennad

Mae Oliver yn Llysgennad Technocamps sy'n gyfrifol am gyflwyno detholiad o wahanol weithdai a Technoclubs. Mae'n arbennig o fedrus wrth gyflwyno'r gweithdai Greenfoot i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r TGAU Cyfrifiadureg.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342