Mae Technocamps ar gael ar-lein!

adminNewyddion

Fel pawb arall yn ystod argyfwng Covid-19, mae Technocamps wedi gorfod addasu i ffordd newydd o weithio. Fel prosiect a ariennir gan Lywodraeth Ewrop a Chymru rydym wedi bod yn ffodus i gael yr adnoddau i'n galluogi i newid i fersiwn ar-lein ohonom ein hunain. Nawr, mae ein ‘normal’ newydd bron yn hollol rithwir.

Ar ddechrau mis Ebrill, lansiwyd  Pecynnau Gweithgareddau  ar-lein i rieni a disgyblion eu defnyddio gartref, gan gadw meddyliau ifanc yn cael eu hysgogi a'u cymell. Bellach mae dros 20 o'r pecynnau hyn ar wahanol bynciau, wedi'u hanelu at wahanol oedrannau a galluoedd. Mae'r holl becynnau hyn ar gael yn ddwyieithog ar ein gwefan ac maen nhw i gyd AM DDIM.

Mae’r pecynnau gweithgareddau hefyd yn cael eu cefnogi gan dîm o'n swyddogion addysgu ymroddedig. Ym mis Mai, gwnaethom gyflwyno nodwedd ‘Live Chat’ sy’n cynnig mynediad i un o’r tîm rhwng 8:30 am a 6pm bob dydd. Gall unrhyw ddisgybl, rhiant, neu athro sydd angen cefnogaeth nawr siarad â Swyddog Addysgu a dod o hyd i help a chymorth yn uniongyrchol. Newidiodd ein clybiau cod ar ôl ysgol hefyd i ffrwd rithwir ar-lein ar ystod o lwyfannau, gan eu hagor i ddisgyblion o bob rhan o Gymru.

Rydym wedi parhau i ddysgu'r athrawon trwy gydol yr argyfwng. Mae Seminarau Zoom wedi disodli sesiynau wyneb yn wyneb ar gyfer ein dysgwyr tystysgrif Addysgu VTCT. Ym mis Mehefin lansiwyd ein rhaglen DPP ar-lein hefyd - hyfforddiant AM DDIM i athrawon mewn sesiynau byr.

Wrth i ysgolion yng Nghymru baratoi ar gyfer dychwelyd eu disgyblion, trown ein sylw at sut y gallwn gefnogi ymhellach y gwaith anhygoel y mae athrawon yn ei wneud yn eu hystafelloedd dosbarth. Wrth gwrs, byddem wrth ein boddau yn dod i mewn a chyflwyno sesiynau yn yr un ffordd ag y gwnaethom cyn Covid-19 ond rydym yn sylweddoli bod hyn yn amhosib nes i Lywodraeth Cymru roi'r golau gwyrdd inni.

Fodd bynnag, mae ein profiadau o weithio ar-lein dros yr wythnosau diwethaf wedi rhoi ffordd ymlaen inni. Rydym bellach yn hyderus y gallwn gynnig profiad dysgu rhithwir gwerthfawr i ysgolion.

Rydym yn cynnig cyfle i ysgolion archebu GWEITHDAI RHITHWIR AM DDIM yn yr ystafell ddosbarth. Yn gyffredinol, mae'r sesiynau tuag awr o hyd, ond mae gennym ni rywfaint o hyblygrwydd a byddwn ni'n ffitio i mewn i anghenion pob ysgol unigol. Gellir defnyddio ein Pecynnau Gweithgareddau a'n hadnoddau ar-lein fel gwaith dilynol, i gadw cymhelliant a diddordeb.

Y pynciau sy'n cael eu cynnig ar hyn o bryd yw::

 • Gweithgareddau Meddwl Cyfrifiadurol ‘Unplugged’
 • Algorithmau
 • Cyflwyniadau i Godio trwy:
 • Scratch
 • Greenfoot
 • HTML
 • ‘Assembly Language’ gan gynnwys Cyfrifiadura Little Man
 • Python
 • Cryptograffeg
 • Dysgu Peiriant
 • Moeseg
 • Picseli