Digwyddiad WiST - Blwyddyn Newydd, Ti Newydd: Bod yn Hyderus yn 2021

Megan ChickDigwyddiad

I lawer ohonom, bydd 2021 yn flwyddyn o gychwyniadau newydd a cheisio cyflawni mwy nag a wnaethom yn 2020.

Mae'r 9 mis diwethaf wedi ein rhoi ni i gyd mewn argyfwng, boed hynny'n gysylltiedig yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â Covid-19. Yn unigol ac ar y cyd, rydym wedi wynebu cyfres o heriau sydd wedi siglo ein sefydlogrwydd ac, mewn rhai achosion, yn ein taflu i sefyllfaoedd anrhagweladwy ac anghyfforddus.

Pan fydd yr echel yr ydym wedi adeiladu ein synnwyr o hyder arni yn newid, sut allwn ni ddod yn gyffyrddus â bod yn anghyfforddus? Yn y digwyddiad hon, rydym yn archwilio rhai o'r hyn a ddysgwyd a dulliau a all eich helpu i addasu a ffynnu waeth beth fo'r ansicrwydd.

Yn y drafodaeth amser cinio hon ar 22ain Ionawr, byddwn yn croesawu Hayley Wienszc o Red Hat a fydd yn ymdrin â sut i deimlo'n fwy hyderus yn eich galluoedd yn y gwaith, sut i oresgyn Syndrom Imposter a sut i gael eich clywed.

Gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn y maes TG, mae Hayley wedi dal swyddi uwch mewn sawl sefydliad, wedi rheoli ei busnes ei hun, wedi gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol ac Ymddiriedolwr i elusen, ac mae ganddi Wobr Gwasanaeth Eithriadol i Addysg. Mae'r Gystadleuaeth Codio Ysgolion Agored yn cofleidio ei hangerdd dros greu cyfleoedd i bobl ifanc gyda'i phrofiad ym maes TG.

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i fenywod o unrhyw gefndir proffesiynol, yn enwedig y rhai sydd â diddordeb brwd mewn technoleg ac sy'n dymuno dysgu gan fenywod ysbrydoledig eraill yn y sector technoleg.

Ein nod yw dod â menywod o'r un anian ynghyd i adeiladu rhwydweithiau cryf a chefnogol.