Mae Ysgol Gynradd Sgeti nawr yn Ysgol Ardystiedig Technocamps Aur

Megan ChickNewyddion

Mae Ysgol Gynradd Sgeti yn Abertawe wedi dod yn Ysgol Ardystiedig Technocamps Aur gyntaf.

Mae naw allan o ddeg athro Cyfnod Allweddol 2 Ysgol Gynradd Sgeti bellach wedi cwblhau hyfforddiant DPP Cynradd Ardystiedig Technocamps yn dilyn seremoni raddio Tymor y Gwanwyn. Er mwyn ennill statws Aur, rhaid i 75% o athrawon Cyfnod Allweddol 2 ysgol gwblhau'r cwrs, a gyda 90% wedi'i gwblhau, gall Ysgol Gynradd Sgeti nawr frolio am y cyflawniad.

Bydd yr ysgol yn ardystiedig am ddwy flynedd, hyd at fis Mawrth 2023.

Dywedodd arweinydd y cwrs a Chydlynydd Rhanbarthol Technocamps ar gyfer De-ddwyrain Cymru, Laura Roberts “Rydyn ni'n gyffrous iawn ein bod yn gallu dyfarnu Statws Ardystiedig Technolegau Ysgol Gynradd Sgeti. Nhw yw'r ysgol gyntaf i gyflawni'r ardystiad hwn, ac maent wedi cyflawni statws Aur. Cwblhaodd deg athro o Ysgol Gynradd Sgeti y cwrs DPP Cynradd sy'n rhoi statws Athro Ardystiedig Technocamps unigol iddynt am ddwy flynedd academaidd ac yn cymhwyso'r ysgol ar gyfer eu hardystiad Aur. Roedd yr athrawon i gyd yn ymroddedig i'r 20 awr o hyfforddiant a datblygiad, gan ddarparu enghreifftiau o sut roeddent yn gweithredu eu gwybodaeth a'u sgiliau newydd yn yr ystafell ddosbarth, ynghyd â rhannu arfer da ag athrawon eraill ar y cwrs.

Dywedodd Athro Cyfnod Allweddol 2 Ysgol Gynradd Sgeti, Carly Jackson “Rydyn ni'n falch iawn o fod yr ysgol gyntaf i dderbyn Gwobr Aur Ysgolion Ardystiedig Technocamps. Mae'r staff wedi mwynhau cymryd rhan yn y cwrs yn fawr, sydd wedi ein hysgogi i gyflawni'r cwricwlwm newydd i Gymru. Mae wedi cael effaith gadarnhaol ar ddysgu’r disgyblion yn barod.”  

Er mwyn cyflawni statws Efydd, rhaid i 30% o athrawon Cyfnod Allweddol 2 (ac eithrio Cynorthwywyr Cymorth Dysgu) gwblhau'r hyfforddiant, ac er mwyn cael statws Arian, rhaid i 50% o athrawon Cyfnod Allweddol 2 gwblhau'r hyfforddiant. Bydd y cwrs DPP Cynradd Technocamps nesaf yn cychwyn ym mis Medi 2021. Cadwch eich llygaid allan am fanylion y cwrs!