Gweithdai STEM am ddim i Ysgolion yng Nghymru

Megan ChickNewyddion

Mae ein gweithdai STEM poblogaidd wedi cael eu defnyddio i gefnogi'r cwricwlwm digidol o fewn ysgolion ers blynyddoedd, ac rydym yn eu cyflwyno'n rhithwir neu'n gorfforol, yn ddibynnol ar anghenion yr ysgol. Ariennir pob gweithdy yn llawn trwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru.


Gweithdai heb gyfrifiadur

Gemau'r Ymennydd | 2 x sesiwn 1 awrs

Mae'r gweithdy hwn yn annog y dysgwyr i ddefnyddio sgiliau meddwl cyfrifiadurol a sgiliau datrys problemau i gyflawni heriau cydweithredol, a hynny'n unigol ac mewn timau bach. Bydd y dysgwyr yn cyflawni nifer o heriau sy'n cynnwys tasgau corfforol a meddyliol a fydd yn datblygu eu sgiliau cydweithredu, cyfathrebu, datrys problemau a meddwl cyfrifiadurol.

Moeseg, Technoleg a'r Dyfodol | 3 x sesiwn 1 awr

Bydd y sesiynau hyn yn edrych yn ôl trwy hanes technoleg, yr hyn yr oeddem yn arfer ei ddefnyddio cyn i dechnoleg fodoli a sut mae wedi datblygu dros y blynyddoedd i'r dyfeisiau rydyn ni'n eu defnyddio heddiw ym mywyd bob dydd. Bydd disgyblion hefyd yn edrych ar y syniadau a'r datblygiad y tu ôl i rai technoleg newydd sydd eto i'w rhyddhau yn ogystal â dylunio eu dyfeisiau eu hunain yn y dyfodol ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Trwy gydol y tair sesiwn, bydd angen i ddisgyblion feddwl am faterion moesegol technoleg y gorffennol, y presennol a'r dyfodol ac ystyried hyn wrth ddylunio eu technoleg eu hunain.

Bagloriaeth Cymru | 3 x sesiwn 1 awrs

Mae tair sesiwn ar gael i gefnogi datblygiad y sgiliau digidol sy'n ofynnol ar gyfer Her Menter a Chyflogadwyedd CA4. Bydd y sesiwn gychwynnol yn cefnogi'r broses o ddatblygu syniad gan ddefnyddio Scratch i arddangos esblygiad gêm o brototeip sylfaenol i gynnyrch terfynol. Bydd y sesiwn nesaf yn ymchwilio i bob agwedd ar gyfryngau cymdeithasol a sut y gall ddylanwadu ar farchnata'r cynnyrch. Bydd y sesiwn olaf yn annog dysgwyr i gryfhau a mireinio'r sgiliau sy'n hanfodol i gyflwyno'n effeithiol.

Dianc Rhag Zoom | 1 x sesiwn 1 awr

Sesiwn ymarferol gyflym a ddyluniwyd i gael coesau disgyblion i weithio cymaint â’u hymennydd. Byddant yn cwblhau gweithgareddau â therfyn amser yn ymwneud â 4 llinyn meddwl cyfrifiadurol, gan ddefnyddio eitemau bob dydd o amgylch eu cartrefi.


Gweithdai gyda chyfrifiadur

Planedau ac Orbitau | 2 x sesiwn 1 awr

Mae'r haul yn troi o gwmpas y ddaear? Mae'r planedau'n troi mewn cylchoedd? Mae'r ddaear yn arnofio yn nŵr y nefoedd? Mae modelau hanesyddol o gysawd yr haul yn niferus ac, yn y mwyafrif o achosion, yn anghywir. Ewch ar daith trwy hanes i archwilio sut y bu i arsylwadau a mathemateg ein harwain at y modelau cyfredol o gysawd yr haul, ac wedyn bydd y disgyblion yn llunio eu modelau eu hunain ar-lein.

Achub y Gofodwr | 1 x sesiwn 1 awr

Mae Technocamps wedi llwyddo i drefnu cyfweliad â gofodwr - yn fyw o ddyfnderoedd y gofod! Hynny yw, ar yr amod nad oes unrhyw beth yn mynd o'i le. Paratowch i gracio codau a rhaglennu wrth i ni helpu i arbed ein gofodwr yn erbyn y cloc.

Mathemateg Python | 3 x sesiwn 1 awr

Cyflwyniad i Python mewn ffordd weledol ac artistig. Mae Sesiwn 1 yn cyflwyno'r iaith raglennu Python y bydd disgyblion yn ei dysgu a'i harchwilio trwy ddefnyddio Turtle. Bydd y disgyblion yn dysgu'r gorchmynion cychwynnol ac yn gwella eu sgiliau meddwl cyfrifiadol wrth iddynt ddatblygu eu gallu i raglennu. Mae Sesiwn 2 yn edrych ar offer mwy cymhleth sy'n cael eu defnyddio trwy gydol cyfrifuadureg fel dolenni, datganiadau Os ac adborth defnyddwyr. Mae sesiwn 3 yn gweld myfyrwyr yn symud ymlaen i ddefnyddio rhestrau a llyfrgell ar hap Python i wneud rhaglenni datblygedig.

Dal y Dihirod | 2 x sesiwn 1 awr

Mae'r sesiynau hyn yn caniatáu i ddisgyblion ymchwilio i heist banc, dadansoddi cliwiau fel DNA, cronfeydd data siopau a derbynebau, datrys seiffrau a dod a'r cyfan at ei gilydd i arestio'r troseddwr!

Datblygu'r We gyda Dreamweaver | 3 x sesiwn 1 awr

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at ddisgyblion CA3 hŷn a CA4 i roi cyflwyniad iddynt i'r cysyniadau o ddatblygu gwefannau a'u cymhwyso i greu eu rhai eu hunain gan ddefnyddio Adobe Dreamweaver. Bydd y disgyblion yn dod yn gyfarwydd â meddalwedd Dreamweaver yn ogystal â datblygiad HTML i'w galluogi i weithredu eu dyluniadau gwe. Bydd y rhain hefyd yn gyfleoedd DPP rhagorol i staff addysgu sy'n paratoi at y cymwysterau Technoleg Ddigidol. Anghenion: Bydd angen Adobe Dreamweaver ar gael i'r disgyblion ei ddefnyddio.

Pensaernïaeth Gyfrifiadurol ac LMC | 2 sesiwn 1 awr

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at ddisgyblion TGAU Cyfrifiadureg i roi cyflwyniad iddynt i bensaernïaeth a chaledwedd gyfrifiadurol. Mae hyn hefyd yn cysylltu â rhaglennu lefel isel gan ddefnyddio'r efelychydd LMC i ddysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod ar gyfer y TGAU Cyfrifiadureg. Mae'r sesiwn gyntaf yn canolbwyntio ar bensaernïaeth Von neumann a sut mae hyn yn gysylltiedig â'r caledwedd a geir mewn cyfrifiadur generig. Mae'r ail sesiwn yn edrych ar raglennu'r iaith yn yr efelychydd Little Man Computer a bydd yn datblygu dealltwriaeth disgyblion o gyfarwyddiadau iaith fel mewnbwn ac allbwn, storio a llwytho, ychwanegu a thynnu ynghyd â'r gwahanol fathau o ganghennau.

Datblygu Gemau gyda Gamemaker | 3 sesiwn x 1 awr

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at ddisgyblion CA3 hŷn a CA4 i roi cyflwyniad iddynt i ddylunio a rhaglennu eu gemau eu hunain gan ddefnyddio GameMaker Studio 2. Mae'r sgiliau a'r cysyniadau a gwmpesir yn adlewyrchu'r hyn a ddefnyddir yn y diwydiant gemau wrth ddylunio gemau a gweithredu nodweddion cyffredin mewn gemau platfform/arcêd sylfaenol (ar raddfa lai wrth gwrs!). Bydd y rhain hefyd yn gyfleoedd DPP rhagorol i staff addysgu sy'n paratoi at y cymwysterau Technoleg Ddigidol. Anghenion: Bydd angen Adobe Animate ar gael i'r disgyblion ei ddefnyddio.

Celf Python | 2 sesiwn x 1 awr

Cyflwyniad gwych i raglennu testun. Mae’r gweithdy hwn yn defnyddio graffeg ‘Turtle’ Python i gyflwyno myfyrwyr i iaith raglennu Python. Cyfle i ysgrifennu raglenni Python syml gan ddefnyddio Python Turtle i helpu myfyrwyr i ddeall sut i ddefnyddio newidynnau, swyddogaethau a pharamedrau. Defnyddiwch ddolenni ‘For’ a ‘While’ i gefnogi dealltwriaeth disgyblion o ailadrodd o fewn eu cod.

Animeiddio gydag Adobe Animate | 3 x sesiwn 1 awr

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at ddisgyblion CA3 hŷn a CA4 i roi cyflwyniad iddynt i gysyniadau animeiddio a'u cymhwyso i greu eu rhai eu hunain gan ddefnyddio Adobe Animate. Bydd y disgyblion yn dysgu sut i ddefnyddio'r feddalwedd a thechnegau animeiddio amrywiol i ganiatáu i'w creadigrwydd ffynnu. Bydd y rhain hefyd yn gyfleoedd DPP rhagorol i staff addysgu sy'n paratoi at y cymwysterau Technoleg Ddigidol. Anghenion: Bydd angen Adobe Animate ar gael i'r disgyblion ei ddefnyddio.


Defnydd o gyfrifiadur yn opsiynol

Cryptograffeg | 2 x sesiwn 1 awr

Bydd Sesiwn 1 yn ymdrin â chyflwyniad i gryptograffeg a thri seiffr gwahanol, ac mae yna daflenni gwaith ar-lein ychwanegol y gellir eu llenwi fel ymarfer. Bydd Sesiwn 2 yn ymdrin â seiffr olaf, ac wedyn bydd gan y disgyblion y cyfle i gymryd rhan yn ein fersiwn rithwir o’r gweithgaredd Break Into the Box, sy’n ffefryn enfawr o brofiadau blaenorol.

Algebra Boole | 2 sesiwn x 1 awr

Sesiwn ar gyfer disgyblion TGAU/Safon Uwch i ddysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod am Algebra Boole a sut mae'n sail i wyddoniaeth gyfrifiadurol. Mae'r sesiwn gyntaf yn edrych ar y 4 prif weithredwr Algebra Boole NEU, AC, NID ac XOR yn ogystal â sut i ddelweddu'r rhain yn gweithio gan ddefnyddio efelychydd cylched syml. Mae'r ail sesiwn yn adeiladu ar y 4 gweithredwr hyn ac yn dysgu disgyblion am nifer o ddeddfau Algebra Boole er mwyn symleiddio mynegiadau Boole.

Greenfoot | 1 x sesiwn 1 awr

Mae'r sesiwn wedi'i hanelu at ddisgyblion TGAU Cyfrifiadureg i roi cyflwyniad iddynt i raglennu gwrthrychau a dysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod ar gyfer cwestiwn Greenfoot nodweddiadol yn eu harholiad Uned 2. Bydd y sesiwn yn dysgu beth yw rhaglennu gwrthrychau a pham rydyn ni'n ei ddefnyddio cyn cwblhau tiwtorial Greenfoot dilynol lle bydd disgyblion yn dysgu'r canlynol a mwy: sut i greu byd newydd, ei boblogi â chymeriadau, gwneud y mae cymeriadau'n symud ar hap a gyda'r bysellfwrdd, tynnu cymeriadau pan fydd dau gymeriad yn gwrthdaro, ychwanegu synau i'r rhaglen ac ychwanegu cownter i'r rhaglen.