Technocamps yn ennill Gwobr am Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn STEM

Megan ChickGwobrau, Newyddion

Ar 16 Tachwedd 2022, derbyniodd Technocamps Gwobr STEM Inspiration am Gyfraniad Eithriadol at Ehangu Cyfranogiad, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn STEM. Cyflwynwyd y wobr, a noddir gan UK Research and Innovation (UKRI), gan y Farwnes Brown o Gaergrawnt mewn seremoni wobrwyo yn Nhŷ’r Arglwyddi yn Llundain.

Mae Technocamps yn rhaglen allgymorth i ysgolion, cymunedau a diwydiant ledled Cymru. Mae wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae ganddi hybiau ym mhob prifysgol ledled Cymru. Mae'n fraint cael bod ymhlith cwmnïau, prosiectau ac unigolion arloesol ac ennill y wobr eleni. Mae'r gwobrau hyn yn dathlu'r rhai sy'n hyrwyddo ac yn gwneud gwahaniaeth i STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn y DU.

Prof Faron Moller, Director of TechnocampsProf. Derbyniodd Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps, Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe o fewn y Grŵp Cyfrifiadureg Damcaniaethol yn ogystal â Phennaeth Sefydlu Gwirio Rheilffordd Abertawe, y Wobr ar ran Technocamps. Yn ystod ei gyflwyniad buddugol, nododd, “Mae gan Gymru boblogaeth wedi’i gwasgaru dros ardal eang. Mae ganddi ddaearyddiaeth arw ac ychydig o ffyrdd cyflym yn unig; ac mae gan ei hysgolion uwchradd ddalgylch cyfartalog o dros 100 cilomedr sgwâr. Gyda Technocamps, rydym wedi goresgyn yr heriau hyn ac wedi sefydlu ffordd effeithiol o ymgysylltu â’r gwahanol gymunedau yng Nghymru a’u huwchsgilio. Rydym yn darparu gweithdai ysbrydoledig i bobl ifanc; eu hathrawon â datblygiad proffesiynol y mae mawr ei angen; a phawb sydd â chyfleoedd sy’n mynd i’r afael â’r problemau symudedd cymdeithasol a all ddeillio o arwahanrwydd daearyddol. Rydym yn hynod falch o gael cydnabyddiaeth i’n hymdrechion gan y wobr fawreddog hon gan Informatics Europe, ac yn gobeithio y gall rhanbarthau eraill yn Ewrop sy’n wynebu heriau tebyg elwa o’n profiadau.”

Meddai Jeremy Miles AS, Gweinidog dros Addysg a'r Gymraeg, “Mae’r gydnabyddiaeth o waith Technocamps fel menter addysgol ragorol sy’n ymgysylltu ac yn uwchsgilio gwahanol gymunedau ledled Cymru yn beth i'w ddathlu, ac rwy’n eu llongyfarch ar ennill y wobr hon. Drwy fynd i’r afael ag effaith diffyg cyrhaeddiad trwy fentrau fel hyn, gallwn gefnogi pob dysgwr i wireddu eu huchelgeisiau.”