Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Sesiynau Rhithwir

Cyhoeddwyd: 21 September 2020

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu llwyth o sesiynau rhithwir ar gyfer plant ysgol gynradd ac uwchradd. Ar hyn o bryd mae gweithdai'n rhithwir trwy ffrwd fyw i ystafelloedd dosbarth ledled Cymru. Mae'r sesiynau'n rhad ac am ddim diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru. Am ragor o wybodaeth neu i fwcio, anfonwch e-bost at info@technocamps.com neu ffoniwch 01792 513747!


Cynradd

Rydyn ni'n cynnig gweithdai cyffrous, arloesol a rhad ac am ddim mewn Saesneg neu Gymraeg a'u haddasu at bynciau'r flwyddyn. Mae gweithdai yn ymdrin â phynciau STEM, yn enwedig Cyfrifiadureg, gan ddefnyddio Scratch ac ieithoedd rhaglennu eraill i ddatrys problemau a meddwl cyfrifiadol sy'n gallu cael eu hintegreiddio'n llawn i'r cwricwlwm cynradd.

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at Flynyddoedd 5 a 6, Cyfnod Allweddol 2 ac fe'u cynhelir yn ystod y diwrnod ysgol yn ystod y tymor.

Bydd pob sesiwn yn cael ei chyflenwi'n rhithwir i'r ystafell ddosbarth, a hynny trwy gyfrifiadur yr athro, a fydd wedi'i gysylltu â bwrdd gwyn/thaflunydd. Bydd yn ofynnol cael camera gwe, seinyddion a meicroffon. Yn ogystal, bydd gofyn i bob disgybl fod â beiro, pensil a phapur.

Meddwl Cyfrifiadurol | Heb ddyfais electronig | 90 munud

Gan ganolbwyntio ar bedwar llinyn meddwl cyfrifiadurol, bydd y sesiwn hon yn rhoi sgiliau allweddol i'r disgyblion y gellir eu defnyddio ym mhob sefyllfa mewn bywyd. Bydd y pynciau'n cynnwys algorithmau, haniaethu, dadelfennu ac adnabod patrwm. Erbyn diwedd y sesiwn, bydd y myfyrwyr yn gallu defnyddio'r sgiliau y maent wedi'u dysgu i ddatrys problemau mewn ffyrdd hwyliog.

Technoleg, Moeseg a'r Dyfodol | Heb ddyfais electronig | 90 munud

Mae'r sesiwn hon yn sôn am beth yw technoleg, a sut y mae wedi esblygu dros amser i ddod yn dechnoleg yr ydym yn ei defnyddio yn ein bywydau bob dydd. Bydd yn rhaid i'r disgyblion feddwl y tu allan i'r bocs am y modd y gall technolegau gwahanol fod yn “glyfar”, a sut y gallant ein helpu yn y byd  heddiw.

Dysgu Peiriant | Heb ddyfais electronig | 90 munud

Sut y mae Alexa yn deall yr hyn yr wyf yn ei ofyn iddi? Pwy yw'r chwaraewr tennis bwrdd gorau yn y byd? Ai crwban môr neu grwban yw hwn? Mae Dysgu Peiriant yn faes cyffrous a modern mewn cyfrifiadureg sy'n cael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd, o adnabod lleferydd i gemau. Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno hanfodion Dysgu Peiriant, pa ddefnydd a wneir o systemau Dysgu Peiriant, a'r modd y mae systemau Dysgu Peiriant yn gweithio.

Cyflwyniad i Scratch | Gyda dyfais electronig | 90 munud

Mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno'r disgyblion i raglennu ar-lein Scratch, a byddant yn ei ddefnyddio i greu amrywiaeth o brosiectau trawsgwricwlaidd, megis llunio siapiau. Bydd yn ymdrin ag algorithmau, siapiau, rhifyddeg, llythrennedd, a llawer rhagor!

Bydd y sesiynau'n ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr allu defnyddio cyfrifiadur a chyrchu https://scratch.mit.edu/


Uwchradd

Rydyn ni'n gweithio gydag ysgolion uwchradd yng Nghymru i ddarparu Rhaglenni Cyfoethogi STEM sy'n ymgysylltu â disgyblion trwy ddarparu ystod o weithdai cyfrifiadureg a STEM gan gynnwys rhaglennu yn Python, Little Man Computer, Greenfoot a Robotics.

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at Gamau Allweddol 3 a 4 ac fe'u cynhelir yn ystod y diwrnod ysgol yn ystod y tymor.

Bydd pob sesiwn yn cael ei chyflenwi'n rhithwir i'r ystafell ddosbarth, a hynny trwy gyfrifiadur yr athro, a fydd wedi'i gysylltu â bwrdd gwyn/thaflunydd. Bydd gofyn i bob disgybl fod â beiro, pensil a phapur.

Cryptograffeg | Heb ddyfais electronig | 2 x sesiwn 1 awr

Bydd Sesiwn 1 yn ymdrin â chyflwyniad i gryptograffeg a thri seiffr gwahanol, ac mae yna daflenni gwaith ar-lein ychwanegol ar gael y gellir eu llenwi fel ymarfer. Bydd Sesiwn 2 yn ymdrin â seiffr olaf, ac wedyn bydd y disgyblion yn cael y cyfle i gymryd rhan yn ein fersiwn rithwir o'r gweithgaredd Break Into the Box, sy'n ffefryn enfawr o brofiadau blaenorol.

Mae sesiwn 2 yn gofyn am fynediad at gyfrifiadur, a hynny naill ai ar gyfer pob disgybl neu mewn grwpiau bach

Python Math | Gyda dyfais electronig | 3 x sesiwn 1 awr

Cyflwyniad i Python mewn ffordd weledol ac artistig. Mae Sesiwn 1 yn cyflwyno'r iaith raglennu Python, y bydd y disgyblion yn ei dysgu ac yn ei harchwilio trwy ddefnyddio Turtle. Bydd y disgyblion yn dysgu'r gorchmynion cychwynnol, ac yn gwella eu sgiliau meddwl cyfrifiadurol wrth iddynt ddatblygu eu gallu i raglennu. Mae Sesiwn 2 yn dechrau edrych ar offer mwy cymhleth sy'n cael eu defnyddio ledled cyfrifiadureg, megis for-loops, datganiadau IF, ac adborth defnyddwyr. Yn sesiwn 3, bydd y myfyrwyr yn symud ymlaen i ddefnyddio rhestrau a llyfrgell ar hap Python i wneud gwaith rhaglennu eithaf datblygedig. 

Mae'n ofynnol cael mynediad at gyfrifiadur a'r wefan repl.it

Efelychiadau Monte-Carlo | Gyda dyfais electronig | 3 x sesiwn 1 awr

Gall tebygolrwydd ac ystadegau fod yn llawer mwy na thynnu peli allan o fag neu dynnu cardiau o becyn cardiau. Mae efelychiadau Monte Carlo yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio tebygolrwydd ac ystadegau mewn ffordd newydd gyffrous. Bydd y myfyrwyr hynny sydd â dealltwriaeth o Python yn cael eu harwain trwy arbrofion diddorol, lle byddant yn defnyddio data a gynhyrchir ar hap i wneud darganfyddiadau diddorol, sy'n cynnwys taflu dartiau i ragfynegi pi a pham y mae'r casino bob amser yn ennill.

Mae'n ofynnol cael mynediad at gyfrifiadur a'r wefan repl.it

Planedau ac Orbitau | Gyda dyfais electronig | Sesiwn 1 awr

Mae'r haul yn troi o gwmpas y ddaear? Mae'r planedau'n troi mewn cylchoedd? Mae'r ddaear yn arnofio yn nŵr y nefoedd? Mae modelau hanesyddol o gysawd yr haul yn niferus ac, yn y mwyafrif o achosion, yn anghywir. Ewch ar daith trwy hanes i archwilio sut y bu i arsylwadau a mathemateg ein harwain at y modelau cyfredol o gysawd yr haul, ac wedyn bydd y disgyblion yn llunio eu modelau eu hunain ar-lein.

Requires access to a computer and access to the website geogebra.org


Gemau'r Ymennydd | Heb ddyfais electronig | 2 x sesiwn 1 awr

Mae'r gweithdy hwn yn annog y dysgwyr i ddefnyddio sgiliau meddwl cyfrifiadurol a sgiliau datrys problemau i gyflawni heriau cydweithredol, a hynny'n unigol ac mewn timau bach. Bydd y dysgwyr yn cyflawni nifer o heriau sy'n cynnwys tasgau corfforol a meddyliol a fydd yn datblygu eu sgiliau cydweithredu, cyfathrebu, datrys problemau a meddwl cyfrifiadurol.

Bydd angen beiro, papur, pecyn o sbageti, a Blu Tack.

Mae'n Hawdd bod yn Wyrdd | Heb ddyfais electronig | 2 x sesiwn 1 awr

Diben y gweithdy hwn yw rhoi cyfle i'r disgyblion ddysgu am ynni adnewyddadwy ac ynni anadnewyddadwy. Bydd y disgyblion yn cael cyfle i ddylunio cynnyrch neu wasanaeth effeithlon o ran ynni sydd o fudd i'r cwsmer ac sy'n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Bydd y gwaith hwn yn seiliedig ar yr wybodaeth y maent wedi'i chaffael yn y gweithdy.

Mae'n ofynnol cael deunyddiau prototeip o 'sothach' sylfaenol.

Dosbarthu Anifeiliaid - Bioleg | Gyda dyfais electronig | 2 x sesiwn 1 awr

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi cyfle i'r dysgwyr ddysgu popeth am grwpiau gwahanol o anifeiliaid, ac maent hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau meddwl cyfrifiadurol yn Scratch. Bydd y disgyblion yn cael cyfle i ddatblygu eu Coeden Ddwyrannol eu hunain yn Scratch, a fydd yn gwneud i'r rhaglen benderfynu o ba ddosbarth o anifeiliaid y daw'r anifail y maent yn meddwl amdano.

Mae'n ofynnol cael mynediad at gyfrifiadur a'r wefan Scratch.mit.edu, neu fod Scratch 3 wedi'i osod.

Tanio'r Dyfodol | Gyda dyfais electronig | 3 x sesiwn 1 awr

Mae'r sesiynau hyn yn edrych ar y dasg anodd sy'n wynebu cymdeithas yn y dyfodol agos, a'r modd i gynhyrchu digon o ynni i bweru'r byd. Mae'r sesiynau'n ymchwilio i ateb posibl i'n problemau ynni, gan fynd ati, ar yr un pryd, i feithrin sgiliau rhaglennu i ddatblygu model o adweithiau niwclear.

Mae'n ofynnol cael mynediad at gyfrifiadur a Scratch ar gyfer sesiynau 2 a 3.


Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn yr Hydref o Newsbyte! Rydym wedi cael cwpl o fisoedd prysur gyda’n Haf STEM llwyddiannus ac yn paratoi sesiynau rhithwir yn barod ar gyfer dychwelyd i’r ysgolion. Darganfyddwch beth sydd gennym ar y gweill.

Cafodd Cydlynydd ein Hwb Bangor, Alex Clewett, haf cynhyrchiol iawn gyda'r cyfyngiadau symud. Yma, mae'n trafod ei brofiad gyda set SPIKE Prime Addysg Lego, a sut wnaeth e ddylunio, adeiladu a chodio reid carnifal ei hunain (gyda'i blant)...

Dros Hanner Tymor mis Hydref, rydyn ni'n cynnig dwy sesiwn ragarweiniol i fyd Dylunio Gemau!

Rydyn ni'n cynnal ein Cynhadledd Addysg gyntaf erioed ar Ddydd Iau 22ain Hydref! Mae'r diwgyddiad yn RHAD AC AM DDIM ac yn berthnasol i ysgolion cynradd ac uwchradd.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342