WAW! Am Haf o STEM

adminDigwyddiad, Newyddion

Mae'r gwyliau ysgol wedi bod ychydig yn wahanol eleni, gyda disgyblion o bob rhan o Gymru yn mwynhau seibiant estynedig ar ôl misoedd o ddysgu gorfodol ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symud. Mae'n ymddangos, serch hynny, na all rhai disgyblion gael digon o wyddoniaeth a thechnoleg. Cawsom ein syfrdanu gan yr ymateb i'n digwyddiad Haf o STEM AM DDIM a gynhaliwyd dros y tair wythnos ddiwethaf.

Cofrestrodd dros 500 o ddisgyblion 9-16 oed i ymuno â phymtheg diwrnod o ddysgu hwyliog. Gyda chyfartaledd o 100 o gyfranogwyr ar alwad Zoom bob dydd, roedd aelodau ein Tîm Cyflenwi yn sicr yn cael eu cadw'n brysur yn sicrhau eu bod yn ateb pob cwestiwn ac yn delio ag unrhyw anawsterau.

Gan ddefnyddio eitemau bob dydd o amgylch y tŷ a dyfais gysylltiedig, roedd y disgyblion yn gallu dysgu am ryfeddodau Wi-Fi, hacio moesegol, a sut y mae grymoedd yn gweithio – y pynciau hyn ymhlith rhestr ddiddiwedd o sesiynau anhygoel i ddewis ohonynt. Roeddent hyd yn oed wedi dysgu sut i wneud paned 'go iawn' a sut i adeiladu caer benigamp er mwyn ei yfed! Gallwch weld rhai o ymdrechion gorau ein harbrofion a'n gweithgareddau trwy ddilyn ein sianeli cymdeithasol.

Mwynhaodd Huxley (10) ac Ostyn (12) y sesiynau a oedd ychydig yn wahanol i'r dull dysgu mwy ffurfiol a strwythuredig yr oeddent wedi arfer ag ef yn ystod y cyfyngiadau symud:

Roedd eu Mam, Nova, wrth ei bodd â'r hyn a ddysgodd y bobl ifanc:

“O fy safbwynt i, mae fel dysgu yn ddiarwybod. Pe bawn i wedi ceisio eu cael i wneud unrhyw un o'r gweithgareddau, byddent wedi cwyno “mae fel ysgol gartref eto ...”, ond rydych chi i gyd mor apelgar eu bod nhw'n mynd ati'n syth gyda brwdfrydedd mawr! Mae'r fformat rydych chi'n ei ddefnyddio yn wych ac mae faint o wybodaeth rydych chi'n ei rhannu â ni wedi creu argraff arnom i gyd.”

Roedd Christie, rhiant arall, o'r farn bod y sesiynau'n arbennig o fuddiol i'w mab:

“Roeddwn i am ddweud bod Dylan wedi mwynhau sesiwn heddiw yn fawr; mae bod ar y sbectrwm yn golygu ei bod yn anodd iawn ymgysylltu ag ef y tu allan i'w ddiddordebau arbennig – rydym wedi treulio'r rhan fwyaf o sesiwn y prynhawn yn cyfnewid seiffrau Pig Pen – felly roedd heddiw yn fuddugoliaeth fawr!”

Roedd pob diwrnod yn dechrau gyda sesiwn ar-lein lle cyflwynodd un aelod o'r Tîm Cyflenwi bwnc y dydd, wedi'i ddilyn gan sesiwn holi ac ateb (dan arweiniad un o'r Tîm Cyflenwi) i sicrhau bod y bobl ifanc yn gallu deall y pwnc a dilyn y set nesaf o gyfarwyddiadau. Anogwyd y disgyblion i rannu canlyniadau eu hymdrechion a'u darganfyddiadau yn ddiweddarach yn y dydd yn ystod y 'cyfarfodydd' dilynol.

Yn ystod yr ail a'r drydedd wythnos, roeddem hefyd yn gallu cynnwys rhai Dosbarthiadau Meistr Codio ychwanegol yn hwyr yn y prynhawn ar gyfer y rhai a oedd am herio eu hunain ymhellach. Cafodd y rhain eu croesawu'n fawr, gan alluogi'r bobl ifanc i ddatblygu ymhellach eu sgiliau newydd a ddysgwyd yn ystod y sesiynau.

Soniodd y Rheolwr Gweithrediadau, Stewart Powell, am rai o'r anawsterau y bu'n rhaid i'r Tîm eu goresgyn wrth ddylunio math gwahanol o raglen ddysgu:

“Pan ddechreuom feddwl sut y gallem gymryd ein model Ysgol Haf a’i roi ar-lein, roeddem am sicrhau ei fod yn hygyrch i bawb. Roeddem yn gwybod y byddai'n rhaid i ni wneud y sesiynau'n wirioneddol ddeniadol i gadw'r diddordeb a'r momentwm i fynd – wedi'r cyfan, dyma'r gwyliau ysgol ac mae'r disgyblion wedi gorfod eistedd o flaen sgrin ers misoedd! Mae'r Tîm wedi gweithio'n galed i gynnig sesiynau creadigol ac arloesol – yn bwysicaf oll, rydym wedi rhoi'r 'hwyl' i mewn i ddysgu! Mae'n ymddangos bod y dull hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn!”

Wrth gwrs, ni allem wneud hyn ar ein pennau ein hunain. Rydym wedi cael ein cefnogi gan gyllidwyr ein prif raglenni, Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Yn ogystal, adeiladwyd ar y berthynas a oedd gennym eisoes â Sefydliad Yellowsands. Cefnogodd Yellowsands ein Hysgol Haf 'gorfforol' y llynedd, ac eleni aeth ati i'n cefnogi trwy farchnata'r rhaglen ymhobman, gan gynnwys cymryd lle mewn papurau newydd cenedlaethol. Roedd hefyd wedi cynnig gwobrau gwych i'r disgyblion hynny a lwyddodd i gracio'r 'Cod Her' a osodwyd gan y Tîm. Heb amheuaeth, ni fyddai nifer y bobl ifanc a ymunodd â ni ar 'Haf o STEM' wedi bod mor drawiadol heb gymorth parhaus Sefydliad Yellowsands a gwerthfawrogir yn fawr.

Yellowsands logo

“Roeddem wastad yn gwybod y byddai'r Tîm yn gallu darparu rhaglen anhygoel ar ôl i'r plant ddod. Fodd bynnag, rydym i gyd wedi ein syfrdanu gan nifer y plant sy'n ymgysylltu â ni a'u brwdfrydedd a'u creadigrwydd!” Julie Walters, Uwch-reolwr Prosiect.

Mae'r Tîm cyfan wedi bod yn ymwneud â Haf o STEM, ac roeddem yn teimlo’n wylaidd iawn wrth glywed yr adborth gwych gan rieni ac, yn bwysicaf oll, gan y disgyblion eu hunain. Fel bonws, mae hefyd wedi bod yn gyfle gwych ar gyfer cydweithredu gwych rhwng aelodau'r Tîm o wahanol hybiau rhanbarthol. Mae hyn yn golygu bod Haf o STEM wedi ein galluogi i ddatblygu rhai adnoddau newydd gwych y gallwn eu cyhoeddi'n ddwyieithog i gefnogi ysgolion wrth iddynt ddechrau ar dymor academaidd newydd a thaith 'Cwricwlwm i Gymru' newydd.