Astudiaeth Achos: Merlin Warner-Huish

adminAstudiaeth Achos, Workshops & Events Case Study

Yn 15 oed, mae Merlin wedi dechrau ei TGAU yn Ysgol Uwchradd Olchfa yn Abertawe. Y pynciau a ddewiswyd ganddi mewn TGAU yw Ffiseg, Cemeg, Bioleg, Daearyddiaeth ac, wrth gwrs, Cyfrifiadureg. Mae Merlin yn bwriadu astudio Lefel A mewn Cyfrifiadureg a mynd ymlaen i astudio naill ai Cyfrifiadureg neu bwnc cysylltiedig yn y Brifysgol.

Ar ôl mynychu gweithdy Technocamps yn ei hysgol, roedd Merlin am wybod sut allai wneud mwy o weithgareddau Cyfrifiadureg hwylus. Ers hynny, mae Merlin wedi bod yn mynychu'r Technoclub wythnosol ar ôl ysgol ym Mhrifysgol Abertawe ers 6 blynedd - hi oedd yr unig ferch i ddechrau! Cyn COVID-19, cymerodd hi ran mewn rhaglenni a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr hŷn yn y clwb ac fel gwirfoddolwr, cefnogodd ddisgyblion iau yr ysgol iau.

Pan ddechreuodd Merlin yn Technocamps, nid oedd ganddi unrhyw brofiad o godio, dim ond mwynhad o Minecraft, Sherlock Holmes a phosau rhesymeg! Dysgodd Technocamps y pethau sylfaenol iddi, gan ddechrau gyda Scratch a Logo, a'i chyflwyno i dechnegau amgryptio. Roedd hyn hefyd yn darparu cymuned o bobl ifanc o'r un anian y gallai rannu ei hangerdd gyda nhw. Ni astudiodd y disgyblion cyfrifiadureg yn ysgol gynradd Merlin, felly roedd hyn yn arbennig o fanteisiol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn ogystal â mynediad i'r rhaglenni datblygu, mae Technocamps wedi darparu mentora a chefnogaeth i Merlin, gan ei hannog i fynd ymlaen a gwneud pethau y tu hwnt i Technoclub.

Mae hi hefyd wedi cymryd rhan yn y rhaglen Cyfoethogi STEM a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sy'n cael ei chynnal gan Technocamps a rhwydwaith SEREN, gan astudio rôl technoleg mewn gwyddoniaeth, a'n Clwb Cyfoethogi STEM ar gyfer merched CS3 a 4 yn Ysgol Uwchradd Olchfa. Caniataodd Haf STEM Technocamps i Merlin barhau i ddysgu o bell a datblygu ei sgiliau rhaglennu mewn ystod o ieithoedd cyfrifiadurol, megis Python, Assembly a Greenfoot ac ymarfer ei meddwl cyfrifiadol ymhellach.

Mae Merlin wedi darganfod ei bod hi wir yn mwynhau amgryptio a bod ganddi ddiddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Mae hi bellach wedi cwblhau cwrs preswyl a hyfforddiant datblygiadol sy'n cael ei redeg gan y Cyngor Diogelwch Cenedlaethol (GCHQ) ac ar hyn o bryd mae'n ymgymryd â'r rhaglen Cyberdiscovery sy'n cael ei rhedeg gan Lywodraeth y DU mewn partneriaeth â Sefydliad Sans. Mae ganddi hefyd fathodynnau iDEA Efydd ac Arian (sy'n cyfateb yn ddigidol a menter Gwobr Dug Caeredin) - nid yw'r Wobr Aur ar gael eto. Bwriad Merlin yw cael gyrfa mewn seiberddiogelwch, gan weithio i naill ai i GCHQ neu i Sefydliad Sans i ddechrau.

“Rwy’n teimlo mor ffodus fy mod wedi cael mynediad at y staff a’r adnoddau dysgu sydd ar gael gan Technocamps (a’r athrawon Cyfrifiadureg rhagorol yn Olchfa). Hebddynt, efallai na fyddwn i erioed wedi cychwyn ar y daith hon. Mae Technocamps wedi rhoi sgiliau, profiad a hyder i mi, a gobeithiaf eich gwneud chi i gyd yn falch yn y dyfodol. Yn wir, rwy’n teimlo mor gryf am bobl ifanc a hawliau digidol. Yn ddiweddar cefais fy nerbyn ar Banel Cynghori Pobl Ifanc Comisiynydd Plant Cymru a byddaf yn cyflwyno’r achos dros y rhain yno.”

Siaradodd Merlin yn nathliad Diwrnod Rhyngwladol Menywod Technocamps 2022 am ei thaith i Gyfrifiadureg a sut wnaeth Technocamps ysbrydoli ei brwdfrydedd tuag ati. Dyma ei chyflwyniad llawn: