Gweithdai STEM rhad ac am ddim ar gyfer Ysgolion Uwchradd

adminNewyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Gyda'r ysgolion ar gau a disgyblion gartref, rydym wedi addasu ein cynnig gweithdy i weddu i'ch anghenion. Ar hyn o bryd mae gweithdai'n rhithwir trwy ffrydio byw. Ariennir pob gweithdy yn llawn gan gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

CA3:

Dianc Rhag Zoom - 1 x sesiwn 1 awr - Heb ddyfais electronig

Sesiwn ymarferol gyflym a ddyluniwyd i gael coesau disgyblion i weithio cymaint â’u hymennydd. Byddant yn cwblhau gweithgareddau â therfyn amser yn ymwneud â 4 llinyn meddwl cyfrifiadurol, gan ddefnyddio eitemau bob dydd o amgylch eu cartrefi. 

Achub y Gofodwr - 1 x sesiwn 1 awr - Heb ddyfais electronig

Mae technocamps wedi llwyddo i drefnu cyfweliad â gofodwr - yn fyw o ddyfnderoedd y gofod! Hynny yw, ar yr amod nad oes unrhyw beth yn mynd o'i le. Paratowch i gracio codau a rhaglennu wrth i ni helpu i arbed ein gofodwr yn erbyn y cloc.

Dal y Dihirod - 2 x sesiwn 1 awr - Heb ddyfais electronig

Mae'r sesiynau hyn yn caniatáu i ddisgyblion ymchwilio i heist banc, dadansoddi cliwiau fel DNA, cronfeydd data siopau a derbynebau, datrys seiffrau a dod a'r cyfan at ei gilydd i arestio'r troseddwr! 

Meddwl Cyfrifiadurol - 2 x sesiwn 1 awr - Gyda dyfais electronig

Gan ganolbwyntio ar bedwar llinyn meddwl cyfrifiadurol, bydd y sesiwn hon yn rhoi sgiliau allweddol i'r disgyblion y gellir eu defnyddio ym mhob sefyllfa mewn bywyd. Bydd y pynciau'n cynnwys algorithmau, haniaethu, dadelfennu ac adnabod patrwm. Erbyn diwedd y sesiynau, bydd y myfyrwyr yn gallu defnyddio'r sgiliau y maent wedi'u dysgu i ddatrys problemau mewn ffyrdd hwyliog.

Steganograffeg – 1 x sesiwn 1 awr – Gyda dyfais electronig

Yn y sesiwn hon, bydd disgyblion yn dysgu am Fforensig Cyfrifiadurol a sut mae Ymchwilwyr Fforensig Cyfrifiadurol yn chwilio am dystiolaeth ddigidol. Bydd disgyblion yn dysgu am sut y gallwn ddefnyddio Steganograffeg i guddio negeseuon mewn golwg plaen, ac yna mae'n rhaid iddynt roi eu sgiliau ar brawf trwy ymchwilio i ddogfennau i ddatrys trosedd y mae rhai troseddwyr yn ei chynllunio.

Cryptograffeg – 2 x sesiwn 1 awr – Gyda/heb ddyfais electronig

Bydd Sesiwn 1 yn ymdrin â chyflwyniad i gryptograffeg a thri seiffr gwahanol, ac mae yna daflenni gwaith ar-lein ychwanegol y gellir eu llenwi fel ymarfer. Bydd Sesiwn 2 yn ymdrin â seiffr olaf, ac wedyn bydd gan y disgyblion y cyfle i gymryd rhan yn ein fersiwn rithwir o’r gweithgaredd Break Into the Box, sy’n ffefryn enfawr o brofiadau blaenorol.

Mae'n Hawdd bod yn Wyrdd - 2 x sesiwn 1 awr - Heb ddyfais electronig

Diben y gweithdy hwn yw rhoi cyfle i'r disgyblion ddysgu am ynni adnewyddadwy ac ynni anadnewyddadwy. Bydd y disgyblion yn cael cyfle i ddylunio cynnyrch neu wasanaeth effeithlon o ran ynni sydd o fudd i'r cwsmer ac sy'n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Bydd y gwaith hwn yn seiliedig ar yr wybodaeth y maent wedi'i chaffael yn y gweithdy.

Moeseg, Technoleg a'r Dyfodol – 3 x sesiwn 1 awr – Heb ddyfais electronig

Bydd y sesiynau hyn yn edrych yn ôl trwy hanes technoleg, yr hyn yr oeddem yn arfer ei ddefnyddio cyn i dechnoleg fodoli a sut mae wedi datblygu dros y blynyddoedd i'r dyfeisiau rydyn ni'n eu defnyddio heddiw ym mywyd bob dydd. Bydd disgyblion hefyd yn edrych ar y syniadau a'r datblygiad y tu ôl i rai technoleg newydd sydd eto i'w rhyddhau yn ogystal â dylunio eu dyfeisiau eu hunain yn y dyfodol ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Trwy gydol y tair sesiwn, bydd angen i ddisgyblion feddwl am faterion moesegol technoleg y gorffennol, y presennol a'r dyfodol ac ystyried hyn wrth ddylunio eu technoleg eu hunain.

Celf Python – 2 x sesiwn 1 awr – Gyda dyfais electronig

Cyflwyniad gwych i raglennu testun. Mae’r gweithdy hwn yn defnyddio graffeg ‘Turtle’ Python i gyflwyno myfyrwyr i iaith raglennu Python. Cyfle i ysgrifennu raglenni Python syml gan ddefnyddio Python Turtle i helpu myfyrwyr i ddeall sut i ddefnyddio newidynnau, swyddogaethau a pharamedrau. Defnyddiwch ddolenni ‘For’ a ‘While’ i gefnogi dealltwriaeth disgyblion o ailadrodd o fewn eu cod.

Planedau ac Orbitau – 2 x sesiwn 1 awr – Gyda dyfais electronig

Mae'r haul yn troi o gwmpas y ddaear? Mae'r planedau'n troi mewn cylchoedd? Mae'r ddaear yn arnofio yn nŵr y nefoedd? Mae modelau hanesyddol o gysawd yr haul yn niferus ac, yn y mwyafrif o achosion, yn anghywir. Ewch ar daith trwy hanes i archwilio sut y bu i arsylwadau a mathemateg ein harwain at y modelau cyfredol o gysawd yr haul, ac wedyn bydd y disgyblion yn llunio eu modelau eu hunain ar-lein.


CA4:

Cryptograffeg – 2 x sesiwn 1 awr – Gyda dyfais electronig 

Mae'r gweithdy hwn yn dysgu disgyblion am amrywiol dechnegau Cryptograffeg a Steganograffeg ac yn gofyn iddynt ystyried pwysigrwydd gallu amgryptio a dadgryptio negeseuon, er mwyn cyfathrebu'n ddiogel. Bydd y disgyblion yn dderbyn heriau i ddefnyddio eu sgiliau torri cod, i ddatrys codau a dod o hyd i gyfrineiriau i gael mynediad at ddogfennau wedi'u hamgryptio. Daw’r sesiwn i ben gyda thasg annibynnol heriol (gellir ei gwneud yn y sesiwn, neu fel gwaith cartref) i brofi sgiliau’r disgyblion.

Algebra Boole – 2 x sesiwn 1 awr – Gyda/heb ddyfais electronig

Sesiwn ar gyfer disgyblion TGAU/Safon Uwch i ddysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod am Algebra Boole a sut mae'n sail i wyddoniaeth gyfrifiadurol. Mae'r sesiwn gyntaf yn edrych ar y 4 prif weithredwr Algebra Boole NEU, AC, NID ac XOR yn ogystal â sut i ddelweddu'r rhain yn gweithio gan ddefnyddio efelychydd cylched syml. Mae'r ail sesiwn yn adeiladu ar y 4 gweithredwr hyn ac yn dysgu disgyblion am nifer o ddeddfau Algebra Boole er mwyn symleiddio mynegiadau Boole. 

Greenfoot – 1 x sesiwn 2 awr – Gyda/heb ddyfais electronig

Mae'r sesiwn wedi'i hanelu at ddisgyblion TGAU Cyfrifiadureg i roi cyflwyniad iddynt i raglennu gwrthrychau a dysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod ar gyfer cwestiwn Greenfoot nodweddiadol yn eu harholiad Uned 2. Bydd y sesiwn yn dysgu beth yw rhaglennu gwrthrychau a pham rydyn ni'n ei ddefnyddio cyn cwblhau tiwtorial Greenfoot dilynol lle bydd disgyblion yn dysgu'r canlynol a mwy: sut i greu byd newydd, ei boblogi â chymeriadau, gwneud y mae cymeriadau'n symud ar hap a gyda'r bysellfwrdd, tynnu cymeriadau pan fydd dau gymeriad yn gwrthdaro, ychwanegu synau i'r rhaglen ac ychwanegu cownter i'r rhaglen. 

Serniaeth Cyfrifiadurol ac LMC – 2 x sesiwn 1 awr – Gyda dyfais electronig

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at ddisgyblion TGAU Cyfrifiadureg i roi cyflwyniad iddynt i bensaernïaeth gyfrifiadurol a chaledwedd. Mae'r sesiwn hefyd yn cysylltu â rhaglennu lefel isel gan ddefnyddio'r efelychydd LMC i ddysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod ar gyfer y pwnc o fewn TGAU Cyfrifiadureg. Mae'r sesiwn gyntaf yn canolbwyntio ar bensaernïaeth Von neumann a sut mae hyn yn gysylltiedig â'r caledwedd a geir mewn cyfrifiadur generig. Mae'r ail sesiwn yn edrych ar raglennu iaith cydosod yn yr efelychydd Little Man Computer a bydd yn datblygu dealltwriaeth disgyblion o gyfarwyddiadau iaith cydosod fel mewnbwn ac allbwn, storio a llwytho, ychwanegu a thynnu ynghyd â'r gwahanol fathau o ganghennau.