Annog Merched i Astudio STEM

adminBlog

Mae dim ond 26% o raddedigion STEM yn fenywod. Er bod y nifer ysgytiol hon yn cynyddu, mae'n digwydd yn araf iawn. Mae cryn dipyn i'w wneud eto cyn i ni sylweddoli piblinell gytbwys rhwng y rhywiau o ymadawyr ysgol a graddedigion cwbl lythrennog sy'n ymuno â'r farchnad swyddi.

Un o'r prif faterion yw diffyg cynrychiolaeth enfawr yn y meysydd hyn. Gyda dynion ar hyn o bryd yn dominyddu'r diwydiannau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, mae llawer llai o fodelau rôl benywaidd i ferched ifanc edrych atynt ac anelu atynt. Gydag aelod benywaidd o'r teulu, ffrind i'r teulu, athro neu berson enwog mewn STEM i ferched ei edmygu, maent yn llawer mwy tebygol o ystyried gyrfa mewn STEM yn opsiwn iddynt eu hunain. Trwy normaleiddio Menywod mewn STEM, yn sydyn mae rolau yn y diwydiant hwn yn teimlo'n llawer mwy cyraeddadwy a realistig i ferched ysgol.

Yn Technocamps, mae gennym nifer cynyddol o Modelau Rôl gyda gyrfaoedd gwahanol iawn, gan arddangos rhai o'r rolau traddodiadol a llai hysbys y gellir eu cyflawni gyda chefndir mewn STEM. Mae'r gyrfaoedd hyn yn amrywio o gyfreithiwr STEM i sylfaenydd cwmni i arbenigwr seiberddiogelwch a llawer rhyngddynt. Rydyn ni wastad yn chwilio am fwy o fodelau rôl, felly cysylltwch â ni trwy ar info@technocamps os oes gennych ddiddordeb!

Mae ein modelau rôl a menywod eraill mewn STEM hefyd yn dod i sgwrsio yn ein gweminarau GiST, gan gynnwys sylfaenwyr y GEC a chyn beiriannydd NASA. Nod y digwyddiadau hyn yw annog merched 11-16 oed i ystyried gyrfaoedd STEM trwy sgwrsio â Menywod mewn STEM am eu rolau a llwybrau eu gyrfaoedd, a chael cyngor ar benderfynu pa lwybr i'w gymryd. Y cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir gan y merched yw sut mae diwrnod arferol yn edrych, beth yw eu hoff rannau o'r swydd, a beth yw rhannau gwaethaf y swydd. Mae hyn yn awgrymu bod diffyg gwybodaeth (neu fynediad at wybodaeth) yn ffactor wrth i ferched ystyried gyrfaoedd STEM, ac y gellid gwneud mwy i addysgu pobl ifanc ar fywyd gwaith menywod mewn STEM.

Croesawodd ein digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod wyddonydd fforensig a Phrif Swyddog Gweithredol i dros 70 o ddisgyblion cofrestredig. Trafodon nhw ddewisiadau eu gyrfaoedd, eu modelau rôl, rhwydweithiau cymorth a'r heriau a'r manteision o weithio ym meysydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg sy'n newid yn barhaus.

Mae hefyd yn bwysig gwneud STEM yn hygyrch a chyffrous i bawb. Mae yna lawer o ystrydebau o ddosbarthiadau Mathemateg blinderus ac athrawon diflas, a - thra bod Hidden Figures a Gravity yn ffilmiau Hollywood enfawr – mae ffilmiau gyda gwyddonwyr a pheiriannwyr benywaidd yn brin. 

Yn Technocamps, rydym yn cynnig ystod o weminarau, gweithgareddau a gweithdai am ddim i blant ysgol yng Nghymru. Mae ein pecynnau gweithgaredd, gemau a chwisiau ar-lein yn dysgu'r pethau sylfaenol Cyfrifiadura i blant o bob oed, sydd angen ychydig neu ddim cefnogaeth gan rieni neu athrawon. Mae'r gweithgareddau hwyliog hyn yn gwneud Cyfrifiadura a phynciau STEM eraill yn hygyrch ac yn teimlo'n llai tebyg i'r ysgol. Gyda dros 50% o'n tîm dosbarthu yn fenywod, mae ein gweithdai, clybiau rhithwir a ffrydiau byw hefyd yn blatfform anffurfiol lle mae merched yn fwy tebygol o ymgysylltu a chymryd rhan.

Rydym wedi gweithio gyda 60,000 o bobl ifanc, gyda 43% ohonynt yn fenywod. Mae merched 25% yn fwy tebygol na bechgyn o ddychwelyd ar ôl eu gweithdy cyntaf. Trwy chwalu syniadau a stereoteipiau rhagdybiedig, mae argraff a rhagolwg y merched ar y pwnc yn cael effaith fwy cadarnhaol.

Rydym yn amlwg wedi dod yn bell o ran sicrhau cydraddoldeb rhywiol mewn STEM, ond mae llawer iawn i'w wneud o hyd.

Mae ein digwyddiad GiST nesaf ar 19eg Ebrill, mae rhagor o wybdoaeth ar bit.ly/AprilGiST

[Mae cronfeydd yr UE yn cael effaith gadarnhaol ar bobl, busnesau a chymunedau ledled Cymru trwy godi sgiliau a helpu pobl i weithio. Cefnogwyd prosiect Technocamps gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, gyda tharged o 66% o'r disgyblion rydym yn ymgysylltu â nhw yn ferched.]