Hwyl rithwir STEM gyda'r Brownies a Guides

adminBlog, Newyddion

[Blog gan Swyddog Cyswllt Ysgolion Technocamps, Joanne Ralph]

Rydw i wedi bod yn Swyddog Cyswllt Ysgolion ar gyfer Technocamps am y ddwy flynedd ddiwethaf a chyn hynny roeddwn i'n athro gwyddoniaeth ysgol uwchradd. Yn y ddwy rôl rydw i wastad wedi ymdrechu i ennyn brwdfrydedd dros bynciau STEM mewn pobl ifanc, yn enwedig merched.

Roedd fy merch yn Brownie, a phob wythnos roedd hi'n dod adref yn gyffrous i drafod pa weithgareddau roeddent wedi bod yn eu gwneud y noson honno, ond sylwais yn fuan bod ychydig iawn o'r gweithgareddau yn gysylltiedig â STEM. Credais yn frwdfrydig y gallai Technocamps weithio gyda Brownies, Guides a Rangers i'w cefnogi a darparu sesiynau STEM ysbrydoledig. Ar ôl siarad ag ychydig o arweinwyr roedd yn amlwg nad oedd gan lawer y wybodaeth na'r adnoddau i hwyluso'r math hwn o sesiwn.

Rhoddais fy nghynllun yn ei le a phostiais neges fer ar eu tudalen Facebook leol a chefais fy boddi ar unwaith gan ymatebion. Yn ystod mis Mawrth, cynhaliodd Technocamps un sesiwn Brownies a thair sesiwn Guides bob wythnos, felly cyflwynon ni i dros 60 o Guides a 70 o Brownies. Roedd yr adborth yn anhygoel:

  • “Sesiwn wych heno - roedd fy merched wrth eu boddau ac rydw i wedi cael llawer o negeseuon gan rieni yn dweud faint y cafodd y merched allan ohoni - yn edrych ymlaen at yr wythnos nesaf!”
  • “Diolch enfawr gan bob un ohonom, rydyn ni wedi cael adborth gwych gan y rhieni, ac mae'n ymddangos bod y teulu cyfan wedi mwynhau'r digwyddiad. Mae'n ymddangos ei fod wedi'i gynllunio'n dda iawn, ac fe wnaeth y merched fwynhau'r gweithgaredd patrymau ailadroddus helfa tua'r diwedd.”

Felly, beth yn union wnaethon ni ei gyflawni? Fel y gallwch ddychmygu, roedd cael dros 60 o Brownies mewn un sesiwn Zoom yn eithaf dwys, yn enwedig pan oeddent i gyd yn rhoi (neu dylwn ddweud gweiddi) cyfarwyddiadau i ni ar algorithm i wneud paned. Roeddwn i'n teimlo dros y Swyddogion Addysgu, Luke a Nia, a oedd yn gorfod yfed y te a wnaethant. Roedd un cwpan hyd yn oed yn cynnwys llawer iawn o siwgr, ychydig iawn o ddŵr a rhai tomatos! Yn ystod sesiwn arall, fe wnaethant ddadelfennu codau gan ddefnyddio llawer o wahanol dechnegau cryptograffig gyda seiffr Cesar a seiffr pen mochyn. Fe wnaethant hefyd dreulio noson yn gwneud gêm Scratch - gwyliwch allan Fortnite!

Mwynhaodd y Guides ddadl danbaid ar foeseg technoleg a cheisio “Dianc rhag Zoom” trwy gwblhau ystod o heriau gan gynnwys helfa i gwblhau patrymau ac roedd pawb wedi dysgu algorithm ystum llaw ar gyfer y gân Tik Tok, When I Popped Off, gan arwain at lawer o chwerthin arnom ni “pobl hŷn” yn ceisio cadw i fyny! Nid ydw i'n credu y bydd unrhyw un ohonom yn dod yn sêr y rhyngrwyd ond gobeithio y gallwn ddod yn sêr STEM a pharhau i ysbrydoli cenhedlaeth arall.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal sesiynau nos allgyrsiol, cysylltwch â ni!