Buddsoddiad o £3.8M gan yr UE yn Technocamps i Gefnogi Uwchsgilio Digidol ledled Cymru yn Cael ei Ymestyn

Megan ChickNewyddion

Yn 2003, sefydlwyd Technocamps yn uned fach o fewn Prifysgol Abertawe i fynd i'r afael â phroblemau gyda dysgu cyfrifiadureg mewn ysgolion yng Nghymru. 18 mlynedd a llawer o gydweithrediadau yn ddiweddarach, mae Technocamps yn dathlu blwyddyn arall o gyllid strwythurol yr UE o Lywodraeth Cymru.

Yn ôl yn 2018, sicrhaodd Technocamps £5.3M o gronfeydd yr UE (trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop) a chefnogaeth prifysgolion Cymru i ymgysylltu disgyblion ysgol uwchradd â phynciau STEM, £1.2M arall o gyllid Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant i ddisgyblion ysgolion cynradd, a £1.2M o gyllid HEFCW i gefnogi ymgysylltiad digidol ehangach o fewn busnesau Cymru.

Gyda'r arian hwn, mae'r prosiect wedi cynnwys pobl ifanc yn llwyddiannus mewn pynciau Cyfrifiadura a STEM; darparu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol i athrawon ac addysgwyr; a gweithio gyda sefydliadau lleol a chenedlaethol i uwchsgilio staff a chreu cyfleoedd i sicrhau bod y biblinell ddigidol yn cael ei chynhyrchu'n lleol, gan helpu i ddarparu swyddi o ansawdd uchel a chefnogi economi Cymru.

Hyd yn hyn, mae'r prosiect wedi denu cefnogaeth ariannol aruthrol gan Lywodraeth Cymru. Gyda'r buddsoddiad hwn, mae Technocamps wedi cefnogi ysgolion yng Nghymru i ymgysylltu â dros 60,000 o ddisgyblion cynradd ac uwchradd mewn dros 350 o ysgolion ac wedi gallu cefnogi prosiectau uwchsgilio digidol gan gynnwys sefydlu a darparu pump Canolfan Dysgu Minecraft.

Mae Technocamps yn cynnig gweithdai, seminarau a gweithgareddau STEM am ddim i ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru, DPP a chyrsiau hyfforddi i athrawon o bob disgyblaeth a Phrentisiaethau Gradd i fusnesau a diwydiant yng Nghymru.

Bydd yr estyniad cyllid Ewropeaidd a chefnogaeth Llywodraeth Cymru yn galluogi Technocamps i barhau â'n gwaith tan fis Medi 2022.Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps: "Rydym yn ddiolchgar bod Llywodraeth Cymru wedi cydnabod ein harbenigedd a'n gallu unigryw i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr cyfrifiadurol trwy ein gwaith. Bydd yr arian hwn yn ein galluogi i barhau i uwchsgilio disgyblion, athrawon a busnesau yng Nghymru yn ddigidol.”