Dathliad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Ar Gyfer y Merched

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Ar Ddydd Mawrth 8fed Mawrth, byddwn yn dathlu 22ain digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ITWales. Bydd y cinio yn arddangos y gwaith sy'n cael ei wneud yng Nghymru i annog merched i astudio STEM.

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Menywod mewn STEM a'n partneriaethau dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae dathliad blynyddol Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ITWales yn rhoi cipolwg o'r amrediad amrywiol o gyfleoedd sydd ar gael o ran busnes a gyrfaoedd i fenywod yn yr 21ain Ganrif, ac yn cynnig platfform i fenywod ar gyfer rhannu profiadau, gwybodaeth ac arfer gorau, yn arbennig y rhai hynny sy'n gweithio ym myd gwyddoniaeth a thechnoleg.

Thema digwyddiad eleni yw Ar Gyfer y Merched. Bydd y digwyddiad yn arddangos y gwaith sy'n cael ei wneud gan fusnesau, elusennau a phrosiectau ledled y wlad i annog merched i astudio a gweithio mewn diwydiannau STEM. Croeso i bob menyw a chyngheiriad.

Mae Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn ddiwrnod byd-eang sy'n dathlu cyflawniadau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol menywod yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Bob blwyddyn, mae miloedd o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ledled y byd, i ysbrydoli a dathlu cyflawniadau. Mae gwe fyd-eang o weithgarwch cyfoethog ac amrywiol yn cysylltu menywod o bedwar ban y byd, yn cynnwys ralïau gwleidyddol, cynadleddau busnes, gweithgareddau llywodraethau, a digwyddiadau rhwydweithio.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno gan Kevin Johns MBE a bydd cyfres o drafodaethau gan sefydliadau yng Nghymru am eu gwaith i annog merched i astudio STEM:

Mae 'r Swyddog Eiddo Deallusol (IPO) (IPO) eisiau bod yn lle gwych i weithio, ac mae ei ddiwylliant wedi'i adeiladu ar degwch a chyfle i bawb. Maent yn frwd dros gefnogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac yn benodol, cynyddu nifer y menywod mewn STEM. Maent yn gweithio gyda Code First Girls (Menter Gymdeithasol Ddielw) i helpu i hyrwyddo amrywiaeth rhyw a chyfranogiad menywod yn y sector technoleg, maent yn cynnig hyfforddiant TG a chyrsiau i fenywod o bob cefndir. Ymhlith ystod o fesurau ychwanegol, maent hefyd wedi datblygu eu rhaglen Dychwelwyr STEM eu hunain, wedi datblygu brandio mwy cynhwysol ac yn gweithio i nodi a chael gwared ar unrhyw rwystrau anfwriadol i gynhwysiant yn eu systemau, eu diwylliant a'u prosesau. Maen nhw’n credu bod gan bawb y potensial i wneud gwahaniaeth.

Ffocws bwysig i Coleg Penybont yw cynyddu nifer y merched sy'n cofrestru ar gyrsiau STEM. O ddyluniad yr Academi STEAM newydd, i ddatblygiad y cwricwlwm, i weithgareddau allgyrsiol a digwyddiadau allgymorth i ysgolion, maent yn canolbwyntio ar sut i ehangu cyfranogiad a gwneud astudio pynciau STEM mewn lleoliad AB yn ddiddorol.

Mae EESW yn gweithredu i ddangos i bobl ifanc pa mor werthfawr y gall gyrfa ym maes peirianneg fod, drwy ddod â myfyrwyr a diwydiant at ei gilydd er budd pawb sy’n gysylltiedig a ffyniant Economi Cymru yn y dyfodol. Trwy Brosiect STEM Cymru 2, mae EESW yn cydnabod pwysigrwydd annog cyfle cyfartal mewn STEM, a’r angen i ysbrydoli a meithrin merched ifanc i sicrhau gweithlu cytbwys yn y dyfodol. Nod eu rhaglen o ddigwyddiadau Merched mewn STEM yw annog disgyblion i gymryd diddordeb byw mewn pynciau STEM cyn eu dewis o bynciau TGAU trwy roi’r cyfle iddynt dreulio’r diwrnod mewn cwmni Peirianneg lleol neu adran o fewn prifysgol. Mae dros 15,000 o fenywod ifanc wedi cymryd rhan yn eu rhaglenni ers 2015, ac maent yn gobeithio parhau i herio stereoteipiau a hyrwyddo cyfle cyfartal i fyfyrwyr ledled Cymru.

Mae'r HOW People wedi creu llwyfan digidol sy’n cynnig cyrsiau, gweithdai, mentora a chymuned i rieni, ysgolion a phobl ifanc. Maent yn cynnig ‘blwch offer’ o sgiliau ac arferion i reoli'r arddegau mewn byd cynyddol ddigidol a chyflwyno hyn mewn sesiynau rhyngweithiol llawn hwyl. Eu cynnyrch blaenllaw yw cymuned ddigidol o ferched yn eu harddegau sy'n cyfarfod yn wythnosol i glywed gan arbenigwyr a modelau rôl. Mae STEM wedi cael lle amlwg yn eu rhaglen gyda’r merched yn cyfarfod â gwyddonwyr a pheirianwyr o’r DU ac UDA ar eu galwadau Zoom yn 2021.

Mae STEM Gogledd yn brosiect sy’n gweithio yng Ngogledd Orllewin Cymru i ysbrydoli pobl ifanc 11-19 oed i barhau i ddysgu a dilyn Gyrfa STEM. Rydym yn gweithio gyda merched i ddangos iddynt pa gyfleoedd sydd ar gael iddynt o fewn STEM. Mae gennym Fentoriaid STEM yn gweithio mewn ysgolion yn rhoi gwybodaeth a chyngor ac yn trefnu digwyddiadau ysbrydoledig.