We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Astudiaeth Achos: Rhun Llwyd

Cyhoeddwyd: 09 April 2020

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun. Mae’r ysgol yn cynnal Cwrs Cyfrifiadureg Safon Uwch, ar y cyd ag ysgol bartner, ond roedd yn awyddus i ddatblygu ei darpariaeth yn is i lawr yr ysgol.

Sefydlwyd y gweithdai ar gyfer disgyblion MAT Blwyddyn 9 yn yr ysgol, ac roedd Rhun yn wirioneddol obeithio y byddai’r disgyblion yn cael eu hysbrydoli digon i ddewis y pwnc er mwyn iddo allu dechrau cynnal cwrs TGAU. Ymatebodd llawer o’r disgyblion yn gadarnhaol iawn, ac ‘nawr mae yna ddigon ohonynt i ddechrau addysgu’r cwrs ym mis Medi 2020.

Fodd bynnag, nid dyna ddiwedd y stori.

Cafodd Rhun ei hun yn mynychu’r gweithdai gyda’i ddisgyblion, a chafodd ei syfrdanu gan yr hyn yr oeddent yn ei ddysgu. “Rhoddodd y gweithdai nifer o syniadau i mi ynglŷn â sut i addysgu Cyfrifiadureg mewn ffordd drawsgwricwlaidd. Roedd hyn yn sicrhau bod y gwersi yn ddiddorol iawn, yn enwedig i’r merched. Cefais hefyd flas ar ddefnyddio Greenfoot am y tro cyntaf.”

O ganlyniad i’w brofiad, aeth ati i ymgeisio am y rhaglen Gradd-brentisiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, lle y mae’n cwblhau ei BSc mewn Peirianneg Meddal- wedd Gymhwysol. “Mae’r cwrs wedi gwella fy sgiliau rhaglennu ac wedi cynyddu fy hyder a’m dealltwriaeth wrth addysgu’r cwrs Safon Uwch. Wrth drafod cysyniadau Cyfrifiadureg â’r disgyblion, mae gen i ‘nawr syniadau a phrofiadau mwy manwl i’w rhannu â nhw.”

I gael mwy o wybodaeth am Prentisiaeth Gradd Prifysgol Abertawe mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwyso: 

https://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau/gwyddoniaeth/daearyddiaeth/bsc-peirianneg-meddalY newyddion diweddaraf

Pan oedd Colette Hughes yn penderfynu ar bwnc ar gyfer un o’i hasesiadau terfynol yn rhan o’i hyfforddiant athrawon, cafodd ei hysbrydoli gan weithdy Technocamps yr oedd tîm Bangor wedi’i gyflwyno i’w dosbarth wythnos ynghynt.

Ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses bar- haus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342