We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Astudiaeth Achos: Rhun Llwyd

Cyhoeddwyd: 09 April 2020

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun. Mae’r ysgol yn cynnal Cwrs Cyfrifiadureg Safon Uwch, ar y cyd ag ysgol bartner, ond roedd yn awyddus i ddatblygu ei darpariaeth yn is i lawr yr ysgol.

Sefydlwyd y gweithdai ar gyfer disgyblion MAT Blwyddyn 9 yn yr ysgol, ac roedd Rhun yn wirioneddol obeithio y byddai’r disgyblion yn cael eu hysbrydoli digon i ddewis y pwnc er mwyn iddo allu dechrau cynnal cwrs TGAU. Ymatebodd llawer o’r disgyblion yn gadarnhaol iawn, ac ‘nawr mae yna ddigon ohonynt i ddechrau addysgu’r cwrs ym mis Medi 2020.

Fodd bynnag, nid dyna ddiwedd y stori.

Cafodd Rhun ei hun yn mynychu’r gweithdai gyda’i ddisgyblion, a chafodd ei syfrdanu gan yr hyn yr oeddent yn ei ddysgu. “Rhoddodd y gweithdai nifer o syniadau i mi ynglŷn â sut i addysgu Cyfrifiadureg mewn ffordd drawsgwricwlaidd. Roedd hyn yn sicrhau bod y gwersi yn ddiddorol iawn, yn enwedig i’r merched. Cefais hefyd flas ar ddefnyddio Greenfoot am y tro cyntaf.”

O ganlyniad i’w brofiad, aeth ati i ymgeisio am y rhaglen Gradd-brentisiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, lle y mae’n cwblhau ei BSc mewn Peirianneg Meddal- wedd Gymhwysol. “Mae’r cwrs wedi gwella fy sgiliau rhaglennu ac wedi cynyddu fy hyder a’m dealltwriaeth wrth addysgu’r cwrs Safon Uwch. Wrth drafod cysyniadau Cyfrifiadureg â’r disgyblion, mae gen i ‘nawr syniadau a phrofiadau mwy manwl i’w rhannu â nhw.”

I gael mwy o wybodaeth am Prentisiaeth Gradd Prifysgol Abertawe mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwyso: 

https://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau/gwyddoniaeth/daearyddiaeth/bsc-peirianneg-meddalY newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

Mae Technocamps wedi ymrwymo i fod yn gynaliadwy a gwella ein cymwysterau amgylcheddol. Mae'r tîm wedi creu Cod Eco i gefnogi ein taith eco-gyfeillgar ac ecolegol.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342