English
Gweithdai Rydym yn darparu gweithdai arloesol mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol ar gyfer pobl ifanc ar draws Cymru.

Croeso i Technocamps

Ein nod yw i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn diddordeb pobl â meddwl cyfrifiadurol ac i hyrwyddo Cyfrifiadureg fel nodwedd sy'n sylfaen i bob agwedd o gymdeithas fodern.

Ein rhaglen

Ers 2003, mae Technocamps wedi bod yn darparu gweithdai ymarferol cyfrifiadurol i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn diddordeb pobl ifanc. Yn benodol, yn ystod y ddwy flwyddyn ysgol rhwng 2014-2016, ar gyfartaledd darparon ni 9 awr o weithdai mewn 97% o ysgolion uwchradd a chefnogir gan y wladwriaeth yng Nghymru.

Gyda'n rhaglen Buarth Chwarae Cyfrifiadura rydym yn darparu gweithdai rhyngweithiol undydd mewn ysgolion cynradd, un dosbarth ar y tro. Yn ystod y flwyddyn ysgol 2016-2017 darparon 175 o weithdai mewn ysgolion cynradd i dros 4000 o ddisgyblion a'u hathrawon.

Gyda'n rhaglen Technoteach rydym yn darparu sesiynau hyfforddi DPP hanfodol i wella sgiliau athrawon TGCh yn y cwricwlwm cyfrifiadureg newydd. Yn benodol, rydym yn darparu cymhwyster achrededig lefel NQF, y Dystysgrif Addysgu Cyfrifiadureg. Dros y ddwy mlynedd diwethaf cyflawnwyd 31 o athrawon y dystysgrif hon yn dilyn blwyddyn lawn o weithdai Technoteach; ac mae 46 o athrawon ar hyn o bryd yn ymgymryd â hyfforddiant y dystysgrif hon yn ystod y flwyddyn ysgol 2017-2018.

Cefnogir y rhaglen Technocamps gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop a chyflwynir ar hyd Cymru trwy gydweithrediadau Prifysgol.

Technoclubs

Mae clybiau ar ôl ysgol Technocamps yn ac nid yw'n ofynnol i'r plant wybod neu gael unrhyw wybodaeth neu brofiad blaenorol o ran codio/rhaglennu i ymuno â ' r clwb. Hefyd, nid oes angen iddynt ddod ag unrhyw offer na dyfeisiau gan y bydd y cyfan yn cael ei ddarparu.

Am fwy o wybodaeth, yma.

Adnoddau poblogaidd

Resource

Grwp o weithdai sy'n canolbwyntio ar algorithmau gan ddefnyddio Python, Greenfoot, HTML, ac iaith gydosod.

C3
Resource

Mae’r rhaglen Codio’r Cwricwlwm Cyfan (C3) yn cynnig amrywiaeth o destunau i gael myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cyfrifiadureg ar draws ystod o bynciau.

Resource

Nod y gweithdy hwn yw datgysylltu disgyblion o'r syniad bod cyfrifiadura yn golygu defnyddio cyfrifiadur fel teclyn.

Resource

Dysgwch bopeth am Alfred Wallace a Dysgu Peiriant yn y gweithdy hwn a ddatblygwyd i gyd-fynd â drama Theatr Na NÓg "The Butterfly Hunter".

Resource

Mae'r gweithdau Eye of The Storm yn cefnogi y cynhyrchiad Theatr na nÓg, yn cyflwyno cysniadau ffiseg a meddwl cyfrifiadurol i ddisgyblion.

Resource

Ydych chi'n gallu Cracio'r Cod? Rhowch gynnig ar wahanol ddulliau ar gyfer ysgrifennu a thorri negeseuon cod, a defnyddio'r sgilliau hyn i stopio bom rhithwir!

Newyddion diweddaraf

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Mae ceisiadu ar gyfer 2020 bellach ar agor!

Cystadleuaeth rhaglennu traws-Cymru Technocamps yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a chydweithio.

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Mae Max wedi cael ei enwebu gan ei gwmni, SONY, ar gyfer gwobr "Prentis y Flwyddyn" Cymru gyda Make UK

Technocamps yn Arwain y Ffordd o ran Cynnig Hanfodion y Cwricwlwm i Addysgwyr o Bob Cwr o Gymru

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Ymgasglodd myfyrwyr a staff o Raglen Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol Prifysgol Abertawe gyda busnesau a sefydliadau lleol yn ddiweddar i ddathlu llwyddiant y dysgwyr cyntaf i gwblhau'r cwrs tair blynedd.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342